منطق چیدمان فضایی سازمندی‌های شهری:نمونه موردی چاله سیاه‌کوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری ژئومورفولوژی، مدرس دانشگاه خوارزمی تهران.

2 استادیار دانشگاه پیام نور

10.22034/gmpj.2022.346708.1357

چکیده

چیدمان فضایی سکونتگاه‌های انسانی در متن جغرافیایی ایران سبب بوجود آمدن چشم‌‌اندازهای متفاوتی شده است. مطالعه چیدمان فضایی و تنوع سازمندی‌ها مورد توجه پژوهشگران حوزه جغرافیا قرار گرفت. تلاش‌های این پژوهشگران در دهه 80 خورشیدی آنها را به مفهوم هویت مکانی رهنمون کرد که علاوه بر چیدمان فضایی و پراکندگی سازمندی‌های اجتماعی، تنوع آنها را نیز پاسخگو است که در شاخه جدیدی به نام ژئومورفولوژی شناختی مطرح شد. هدف این پژوهش مطالعه چیدمان سازمندی-های شهری نگاره چاله سیاه‌کوه است. در این پژوهش از داده‌ها و منابع علمی مانند نقشه‌های توپوگرافی و زمین‌شناسی، مغزه‌های چاه‌های اکتشافی، نقشه ارتفاعی زمین(DEM)، تصاویر ماهواره‌ای، منابع علمی نوشتاری استفاده شد. سعی بر آن بود تا از روش پدیدارشناسی تحلیلی بر هویت مکانی چاله سیاه‌کوه و سازمندی‌های شهری ارائه شود. این تحلیل نشان داد که شناخت هویت مکانی و معنایی که مردم ساکن در نگاره از آن فهم و برداشت می‌کنند، در آغازگاه سازمندی اجتماعی بسیار با اهمیت است. بنابراین، می‌توان گفت روح مکان در هویت مکانی نهفته است. ویژگی‌های شاخص هویت مکانی بستر سازمندی‌های اجتماعی است و مردم آن را در سازمندی‌ها به نمایش می‌گذارند. نتایح پژوهش در سه گزاره آمده: 1. هویت مکانی و فهم ویژگی‌های آن در نمود سازمندی‌های اجتماعی مانند شهری، روستایی و کوچ‌نشینی و صُور دیگر آنها در هر نگاره سرزمینی خود را نشان می‌دهد. 2. سازمندی‌های شهری میبد، عقدا، نایین و بافران بر تراس‌های دریاچه‌ای و اردکان بر بستر دریاچه بنا شده‌اند. 3. در مکانیابی سازمندی‌های شهری و روستایی امروز باید هویت مکانی را شناخت و استفاده بهینه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Syntax Logic of Urban Configuration, Case study: Siahkuh Hole

نویسندگان [English]

  • ebrat Mohammadian 1
  • somayeh jahantigh mand 2
1 kharzmi university
2 Payam Noor university,
چکیده [English]

Introduction

The space syntax of human settlements in the geographical context of Iran has caused the emergence of different landscapes. The study of space syntax and the diversity of social configuration attracted researchers in the field of geography. The efforts of these researchers in the 2000s led them to the concept of Space identity. Space identity" refers to a specific feature of a place that describes that place as a "dwelling" feature. In simpler terms, "Space identity is the dignity and order of a place in space, which it has described as 'habitable.'" This concept in addition to the space syntax and dispersion of Social configuration, also responds to their diversity, which was introduced in a new branch called cognitive geomorphology. Cognitive Geomorphology is the understanding of Space Identity and its contribution to the meaning of bio-collective patterns of Social configuration.

The purpose of this study is to study the urban configuration in the Siahkuh hole. These kinds of research help to create new cities not only consider each place in terms of quantitative components such as height and slope but also determine the type of Space identity and its layout logic so that in the future Social configuration will face the least problems.

Each research examines and studies the issue of research in a special framework to follow a uniform and orderly process in the research process. Each research is studied from a particular point of view in the context in which it is a school or theory. In the present study, the Isfahan school was used as its framework.

Methodology

In this research, we used scientific data and information such as topographic and geological maps, exploratory core wells, data elevation maps (DEM), satellite images, and documentary studies including books, articles, and dissertations. An attempt was made to present an analytical Noumenonology method on the Space identity of the Siahkuh hole or Ardakan-Yazd plain and urban configuration.

Results and discussion

Every land-context in the memory of its Space Memory has evidence from the past that is sometimes a phenomenon and sometimes a Noumen (In Hegel's philosophy). Four indicators of geomorphic phenomena were used to confirm the existence of a lake in Siahkuh :1. water vector network pattern analysis 2. Analysis of exploratory core wells at flat surface 3. Analysis of Noumenonological Geomorphology 4. Existence of lake terraces and controlled hills on the flat surface. The first analysis respectively confirmed the first and second terraces at 1100 m and 970 m. With the second analysis, the first terrace was confirmed at the level of 1100 meters. With the third analysis, the water level of the ancient Siahkuh Lake was determined from the first terrace (1100 meters) in Meybod to the present black hole of Siahkuh. The fourth analysis confirmed the existence of a lake in the mentioned hole. Therefore, the Space identity of the Siahkuh hole is a lake. The Space identity of the lake has features that have made it attractive. This analysis showed that recognizing the space identity and meaning that the people living in the land –context understand and perceive is very important at the original position of social configuration. Therefore, it can be said that the spirit of the place hides in the space identity. The characteristics of space identity Indicators are the bedrock of social configuration that people display in configurations, sometimes in the form of architecture, collective collaborations such as Bunih, and aqueducts, which are civil and cultural processes. The inhabitants of this land – context, understanding the spirit of the place, built the urban configurations of Meybod, Ardakan, Aghda, Nain, and Bafran on the shore and bed of the lake.

Conclusion

Space identity is a concept that humans understand and perceive to build their Social configuration. Space identity exposes its characteristics to the public. And the inhabitants of each land–context establish Social configuration and civilization based on their understanding of Space identity. Therefore, it can be said that the spirit of the place lies in the Space identity.

The results of this research are expressed in propositions: 1. Space identity and understanding of its characteristics show in the manifestation of Social configuration such as urban, rural, and nomadic and their other forms such as Hoornisheni, jangalnisheni, and hootaknisheni in each land – context. 2. The urban configurations of Meybod, Aghda, Nain, and Baferan are built on lake terraces and Ardakan on the lake bed 3. today, in locating urban and rural configurations, one must recognize the space identity and make optimal use of it. The presence of geomorphologists can help reduce the structural problems by recognizing the Space identity and by expressing the spirit of the place in the social issues of the cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Geomorphology
  • Noumenonology
  • Siahkuh hole
  • Space identity Social configuration
آدینه، علی، 1393. «نارین قلعه میبد بررسی ساختار کالبدی کهن­دژ به عنوان هسته اصلی شهر تاریخی»، دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال دوم، شماره 4، صص 26-1.
آزاد، میترا، مهدی سلطانی محمدی، محمد بلوری بناب، 1397. «گونه­شناسی و تحلیل معماری دستکند در نایین»، مسکن و محیط روستا، شماره 161، صص 106-93.
آیتی، عبدالحسین،1317. تاریخ یزد، چاپخانه گلبهار یزد.
اشرفی، مهناز، 1390. «پژوهشی در گونه­شناسی معماری دستکند»، نامه معماری و شهرسازی»، شماره 7، صص 47-25.
امامی میبدی، سید منصور،1397. «تاریخچه قلاع میبد در گستره تاریخ»، سخن تاریخ، سال 12، شماره 28، ص 68-39.
باغ شیخی، میلاد،1398. «بازشناسی جغرافیای تاریخی و تقسیمات ادارای نایین در قرون اولیه اسلامی(از منظر مدارک تاریخی و شواهد باستان­شناختی)»، پژوهشنامه تاریخ، سال چهاردهم، شماره 56، ص32-1.
جویا، محمدحسین،1371. «گزارش حفاری­های سال 70 دو سفره­ای دشت یزد-اردکان»، شرکت سهامی آب منطقه­ای یزد.
رامشت، محمد حسین،1380. «دریاچه­های دوران چهارم، بستر تبلور و گسترش مدنیت در ایران»، مجله تحقیقات جغرافیایی، دوره 16، شماره 1، ص 111-90.
رامشت، محمد حسین،1391. نقشه­های ژئومورفولوژی (نمادها و مجازها)، انتشارات سمت، تهران.
-رامشت، محمدحسین، عبرت محمدیان،1399. اندیشه­های نظری در ژئومورفولوژی، ویراستار سوسن انوری، تهران، نشر دانشگاهی.
سلگی لیلا، محمدعلی زنگنه­اسدی، عبرت محمدیان1399. «پالئوژئومورفولوژی چاله سبزوار و نقش آن در هویت­آفرینی مدنیت شهری»، پژوهش­های ژئومورفولوژی کمّی، سال نهم، شماره ا، صص 171-156.
سلگی، لیلا ،1399 . «پالئوژئومورفولوژی چاله سبزوار و نقش آن در هویت آفرینی مدنیت شهری»، رساله دکتری، اساتید راهنما  اسدی زنگنه و رامشت، دانشگاه حکیم سبزواری.
شهری، سمیه، امیر کرم، محمدحسین رامشت، محمدرضا اولیا، 1400. «هویت مکانی و نقش آن در شکل­گیری مدنیت شهری یزد»، ژئومورفولوژی کمی، دوره 10، شمار2، ص 15-1.
عظیمی­راد، صمد، شهرام روستایی، داوود مختاری، سید اسدالله حجازی، مجتبی یمانی ،1397. «دیرینه ژئومورفولوژی سکانس­های دریاچه­ای و تأثیرات آن بر مدنیت منطقه سیمره»، فصلنامه کواترنری ایران ، جلد سوم ، شماره 10، 91-105
فتوحی، صمد، احسان عطایی­کیا، داریوش رحیمی،1397. «پالئوژئومورفولوژی دریاچه هامون»،  جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی سال 29، پیاپی 70، شماره2، صص 171-159.
کرینسلی، دانیل،1381. کویرهای ایران و خصوصیات ژئومورفولوژیکی و پالئو کلیماتولوژی آن، مترجم عباس پاشایی، ناشر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، تهران.
محمدیان، عبرت،1400. هویت مکانی، سکونت و نظام سکونتگاهی در سرزمین ایران، طرح پسادکترا، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور.
محمدیان، عبرت، 1396. «نسبی­گرایی در ژئومورفولوژی شهری نمونه موردی منطقه شهری اهواز»، رساله دکتری، اساتید راهنما امیر صفاری، محمدحسین رامشت، رشتة ژئومورفولوژی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی.
محمدیان، عبرت، سمیه جهان تیغ­مند،1400. «دریاچه سیاه­کوه و تراس­های هویت­ساز آن»، هشتمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، آبان ماه، تهران.
مسعودیان،ابوالفضل، 1391 . آب و هوای ایران، انتشارات شریعه توس.
مقصودی، مهران، عارفه شعبانی عراقی، معصومه بنی صفار، 1396. تعیین گستره دریاچه پلوویال لوت با استناد به شواهد رسوبی و ژئومورفولوژیکی، فصلنامه کواترنری ایران، جلد دوم، شماره 7، صص229-241.
مهرشاهی، داریوش،1369. «نگاهی به ژئومورفولوژی استان یزد(قسمت دوم)»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 16،  صص 146-123.
مهرشاهی، داریوش،1381. «تغییرات شرایط طبیعی کویر اردکان یزد در انتهای دوران چهارم»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره مقاله 531، صص 148-133.، 1381.
مهرپناه،، حمید، داریوش مهرشاهی 1384 . «تحلیل ساختاری و سایزموتکتونیکی گسل دهشیر»، تحقیقات جغرافیایی، شماره 78، صص 137-118.
میرجانی ارجنان، محسن، را رضالو، کریم حاجی­زتده باستانی، علیرضا سرداری زارجی، . «بررسی مؤلفه­های جغرافیایی و محیط­زیستی در شکل­گیری شهر میبد از پیش از تاریخ تا دوران اسلامی»، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی،شماره سی وسوم، صص 26-19، تهران.
نیک­زاد، ذات­الله، نسیم غفوری، 1394. «معماری بوکنی در نارین قلعه میبد»، فصلنامه علمی فنی، هنری اثر، شماره 70، 126-109.
نیک­زاد، ذات­الله،1391. «شناخت و تحلیل معماری بوکنی در میبد»، فصلنامه علمی فنی، هنری اثر، شماره 59، 110-90.
ولدی، مونا، امیر صفاری، امیر کرم، عبرت محمدیان، 1401. «ژئومورفولوژی شناختی و نگاره دهلران»، جغرافیا و توسعه، دوره20، شماره 66، شماره پیاپی66، ص 54-35.
ولدی، مونا، 1400. تحلیل چیدمان ژئوسیناپس­های آبی جهت کنترل سیلاب­های منطقه دهلران، رساله دکتری، اساتید راهنما امیر صفاری، امیر کرم، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی.
Hillier, Bill. 2007. Space is the machine, a configurational theory of architecture, this electronic edition published in 2007 by: Space Syntax 4 Huguenot Place, Heneage Street London E1 5LN United Kingdom.
Hillier, Bill. Hanson, Julienne, 1984. The Social Logic of Space, Published by Press Syndicate
University of Cambridge, 276 pages
Spirn, Anne Whiston, 1998. The Language of Landscape, Publisher: Yale University Press;