ارزیابی مقایسه‌ای استفاده از مدل‌های آماری نسبت فراوانی و آنتروپی شانون به منظور پهنه‌بندی نواحی حساس به زمین لغزش(مطالعه موردی: حوزه آبخیز تجن میانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری- آب، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

2 استادیار علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

3 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز- حفاظت آب و خاک، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

10.22034/gmpj.2022.350081.1364

چکیده

زمین‌لغزش به عنوان یک پدیده ژئومورفولوژیک طبیعی، در زمره بلایای طبیعی محسوب می‌شود که می‌تواند خسارات جانی و مالی فراوانی را به زندگی انسان‌ها تحمیل می‌کند؛بنابراین شناسایی مناطق حساس به وقوع زمین‌لغزش جهت کاهش خسارات امری ضروری است. هدف پژوهش‌حاضرارزیابی و ناحیه‌بندی حساسیت‌پذیری زمین‌لغزش‌درزیرحوزه آبخیزتجن‌میانی بابه‌کارگیری مدل‌های‌آماری نسبت فراوانی‌وآنتروپی شانون است.بدین منظور ابتدا 68 نقطه زمین‌لغزش برای‌منطقه شناسایی-واین نقاط به‌صورت تصادفی به دو گروه آموزش مدل(70 درصد)واعتبار مدل(30 درصد)تقسیم شدند.همچنین بر اساس مرور منابع،10 عامل شیب،جهت شیب،فاصله تاآبراهه،ارتفاع،کاربری-اراضی،سنگ‌شناسی،انحنای سطح، انحنای‌طولی،باران‌وشاخص‌رطوبت‌توپوگرافی (TWI) به‌عنوان-عوامل‌مؤثردروقوع زمین‌لغزش درمنطقه موردمطالعه انتخاب شدند.درادامه‌نقشه‌حساسیت‌پذیری-زمین‌لغزش‌بااستفاده ازمدل‌های نسبت‌فراوانی وآنتروپی‌شانون وبراساس‌روش‌شکست‌طبیعی‌برای-منطقه موردمطالعه تهیه شد.درنهایت به‌منظور ارزیابی نرخ موفقیت و پیش‌بینی مدل ازمنحنی-مشخصه‌عملکرد (ROC) استفاده شد.نتایج حاصل از تأثیر عوامل مؤثر در وقوع زمین‌لغزش در مدل آنتروپی شانون نشان داد که به ترتیب معیار‌های رطوبت توپوگرافی، کاربری اراضی و انحنای طولی با مقادیر وزن Wj به ترتیب برابر با 73/0، 66/0 و 65/0بیش‌ترین تأثیر را در وقوع زمین‌لغزش در منطقه دارند. نتایج ارزیابی نرخ موفقیت و پیش‌بینی مدل با توجه به منحنی ROC و سطح زیر منحنی (AUC) برای آموزش‌واعتبار دو مدل نسبت فراوانی و آنتروپی‌شانون به ترتیب برابر با 76/0، 72/0 و 62/0، 59/0 به دست آمدکه‌بیانگر عملکرد نسبتا خوب مدل نسبت فراوانی و عملکرد ضعیف تا مردود مدل آنتروپی شانون برای ارزیابی‌وتهیه نقشه حساسیت‌پذیری زمین‌لغزش‌درحوضه مورد مطالعه است.همچنین‌نتایج حاصل ازناحیه‌بندی حساسیت‌پذیری زمین‌لغزش در حوضه تجن-میانی بااستفاده‌ازمدل نسبت فراوانی نشان دادکه به ترتیب 156/30، 066/17 و 206/5 درصد از مساحت‌حوضه درمحدوده حساسیت متوسط،زیاد و خیلی زیاد قرار دارد.نتایج پژوهش حاضر می‌تواند جهت مدیریت‌وآمایش سرزمین‌توسط مدیران و برنامه‌ریزان به‌کارگرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative evaluation of the use of statistical models of frequency ratio and Shannon entropy in order to zone landslide-sensitive areas (case study: Middle Tajen watershed)

نویسندگان [English]

  • daniyal sayyad 1
  • Ebrahim Omidvar 2
  • Zahra Naserianasl 3
1 university of kashan
2 Department of Range and Watershed Management, Natural Resources and Geoscience, University of Kashan, Kashan, Iran
3 PhD Student of Watershed Management Sciences and Engineering, Water and Soil Conservation, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, University of Kashan
چکیده [English]

Introduction

The complete or partial movement of rock or soil caused by gravity is called a landslide. Landslides are considered among natural disasters and account for at least 17% of casualties caused by natural disasters, which sometimes cause the loss of life, property and infrastructure. Therefore, the first step to understand and recognize landslides and then reduce the damages caused by them is to analyze landslides using statistical methods. The frequency ratio method is a statistical analysis model and one of the most popular approaches for the analysis of landslides, which is still widely used by many researchers. Another two-variable statistical model in landslide susceptibility studies is the Shannon entropy model. Entropy is a management approach that estimates dispersion and disorder in natural phenomena and is widely used in environmental sciences. Middle Tajen watershed is one of the sub-basins of Tajen basin in Mazandaran province and due to special environmental conditions, it is prone to mass movements and landslides have occurred in different parts of it during previous periods. Therefore, it seems necessary to prepare a landslide susceptibility map with acceptable accuracy for this area. Based on this, the aim of the current research is to evaluate the comparison of two statistical models of frequency ratio and Shannon entropy to prepare a landslide susceptibility map in the middle Tajen watershed.

Methodology

In order to prepare a landslide susceptibility map with Shannon's frequency ratio and entropy statistical models, first 68 landslide points were identified for the region. Also, according to the field observations of the conditions of landslides recorded in the region, as well as a review of the sources of ten factors affecting the occurrence of landslides, including slope, aspect, distance to stream, elevation, land use, lithology, Plan Curvature, Profile Curvature, rain and Topographic Wetness Index were identified and modeling was done using these factors. The frequency ratio statistical model is a simple and understandable probabilistic model that shows the correlation between landslides in the region and the factors that cause them in the region. In the statistical model, the frequency ratio of the values of one, less than one and more than one respectively indicates the average, low and high correlation between landslides and their causing factors in the region. Entropy measures abnormal behavior, variability, instability, degree of disorder and uncertainty of a system compared to its possible initial state. In general, the concept of entropy describes the abnormality between causes and consequences or the degree of abnormality; Therefore, the Shannon entropy model is used to show the thermodynamic conditions of a system. In the prepared landslide maps, the most important question that is raised is the discussion of the accuracy and correctness of the prepared model, so the process of validating the built models is important. Therefore, In the present study, Receiver Operating Characteristics (ROC) Area Under the Curve (AUC) were used to train and validate the built model.Results and Discussion

The results of the effect of factors affecting the occurrence of landslides in Shannon's entropy model showed that the parameters of topographic humidity, land use and longitudinal curvature with the weight values of Wj equal to 0.73, 0.66 and 0.65 respectively are the most have an effect on the occurrence of landslides in the region. The results of evaluating the success rate and predicting the model according to the ROC curve and the area under the curve (AUC) for the training and validity of the two models, frequency ratio and Shannon's entropy are respectively equal to 0.76, 0.72 and 0.62, 0.59 to It was found that it indicates the relatively good performance of the abundance ratio model and the weak to poor performance of the Shannon entropy model for evaluating and preparing a landslide susceptibility map in the studied basin. Also, the results of landslide susceptibility zoning in the middle Tajen basin using frequency ratio model showed that 30.156, 17.066 and 5.206 percent of the basin area are in the range of medium, high and very high sensitivity, respectively.Conclusion

Landslides are one of the natural hazards that cause many human and financial losses. The zoning of landslide-prone areas, while identifying sensitive and high-risk areas, can provide the basis for the implementation of proper management plans in the slopes in order to reduce damages. In the present study, frequency ratio and Shannon's entropy models were used to evaluate the susceptibility of landslides in the middle Tajen watershed located in Mazandaran province. The results of the landslide susceptibility zoning map in the basin showed that more than half of the basin's area (52.428%) is in the moderate to very high landslide susceptibility range. According to the results obtained from the ROC curve, the frequency ratio model according to the values of the area under the curve (AUC) with success rate (0.76) and prediction rate (0.72) respectively compared to the Shannon entropy model with success rate and prediction 0.62 and 0.59, respectively, have a relatively good performance for the zoning of the landslide susceptibility map in the study area of the middle Tajen basin. Since in the last few decades, due to the change of use and destruction of natural resources, landslides have become a serious and big danger in many parts of the world, Therefore, the preparation of the landslide susceptibility zoning map plays an important role in the management of high-risk slopes and land preparation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mass movements of the earth
  • Middle Tajen basin
  • sensitivity
  • Bivariate models
  • Receiver Operating Characteristics
آرین تبار، ح.، شرفی، س، و نگهبان، س.، 1399. ارزیابی روش جمع کیفی (QS) جهت تعیین گامای بهینه در تهیه نقشه پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش (مطالعه موردی: جنگل توسکستان تا گرگان)، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمّی، دوره 9، شماره 3، صص 70-87.
رضوی ترمه، س و، و شیرانی، ک.، 1397. پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش با استفاده از روش‌های نسبت فراوانی، آنتروپی و روش تصمیم‌گیری تاپسیس (مطالعه موردی: حوزه فهلیان، فارس)، سنجش‌ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، دوره 9، شماره 4، صص 119-138.
عرب عامری، ع.، شیرانی، ک، و رضایی، خ.، ۱۳۹۶. ارزیابی مقایسه‌ای روش‌های احتمالاتی وزن واقعه و نسبت فراوانی در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ونک، اصفهان)، پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، دوره 8، شماره 15، صص 147-160.
عمادالدین، س.، طاهری، و.، محمدقاسمی، م، و نظری گزیک، ز.، 1400. پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های نسبت فراوانی و شاخص آماری در حوضه آبخیز اوغان، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمّی، دوره 9، شماره 4، صص 75-95.
غلامی، م.، سلیمانی، ک، و نکویی قاچکانلو، ا.، 1396. تهیه­ی نقشه­ی حساسیت به وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل­های وزن شواهد (WofE)، نسبت فراوانی (FR) و دمپستر– شیفر (DSH) مطالعه ی موردی: محدوده ی ساری-کیاسر)، مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)، دوره 70، شماره 3، صص 735-750.
محمدنیا، م.، امیراحمدی، ا، و سلگی، ل.، 1393. تهیه‌ی نقشه‌ی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از مدل تلفیقی نسبت فراوانی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ژئوموروفولوژی کاربردی ایران، دوره 3، شماره 5، 45-58.
Abdo, H. G. (2021). Assessment of landslide susceptibility zonation using frequency ratio and statistical index: a case study of Al-Fawar basin, Tartous, Syria, International Journal of Environmental Science and Technology, 19(4), 2599-2618.
Aditian, A., Kubota, T., & Shinohara, Y. (2018). Comparison of GIS-based landslide susceptibility models using frequency ratio, logistic regression, and artificial neural network in a tertiary region of Ambon, Indonesia. Geomorphology, 318, 101-111.
Akinci, H., & Yavuz Ozalp, A. (2021). Landslide susceptibility mapping and hazard assessment in Artvin (Turkey) using frequency ratio and modified information value model. Acta Geophysica, 69(3), 725-745.
Berhane, G., Kebede, M., & Alfarrah, N. (2021). Landslide susceptibility mapping and rock slope stability assessment using frequency ratio and kinematic analysis in the mountains of Mgulat area, Northern Ethiopia. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 80(1), 285-301.
Berhane, G., Kebede, M., Alfarah, N., Hagos, E., Grum, B., Giday, A., & Abera, T. (2020). Landslide susceptibility zonation mapping using GIS-based frequency ratio model with multi-class spatial data-sets in the Adwa-Adigrat mountain chains, northern Ethiopia. Journal of African Earth Sciences, 164, 1-15.
Bousquet, O., von Luxburg, U., & Rätsch, G. (Eds.). (2011). Advanced Lectures on Machine Learning: ML Summer Schools 2003, Canberra, Australia, February 2-14, 2003, Tübingen, Germany, August 4-16, 2003, Revised Lectures (Vol. 3176). Springer.
Chen, W., Chai, H., Sun, X., Wang, Q., Ding, X., & Hong, H. (2016). A GIS-based comparative study of frequency ratio, statistical index and weights-of-evidence models in landslide susceptibility mapping. Arabian Journal of Geosciences, 9(3), 1-16.
Chen, W., Ding, X., Zhao, R., & Shi, S. (2016). Application of frequency ratio and weights of evidence models in landslide susceptibility mapping for the Shangzhou District of Shangluo City, China. Environmental Earth Sciences, 75(1), 1-10.
Chen, W., Li, W., Hou, E., Bai, H., Chai, H., Wang, D., ... & Wang, Q. (2015). Application of frequency ratio, statistical index, and index of entropy models and their comparison in landslide susceptibility mapping for the Baozhong Region of Baoji, China. Arabian Journal of Geosciences, 8(4), 1829-1841.
Chen, W., Pourghasemi, H. R., Panahi, M., Kornejady, A., Wang, J., Xie, X., & Cao, S. (2017). Spatial prediction of landslide susceptibility using an adaptive neuro-fuzzy inference system combined with frequency ratio, generalized additive model, and support vector machine techniques. Geomorphology, 297, 69-85.
Chen, X., & Chen, W. (2021). GIS-based landslide susceptibility assessment using optimized hybrid machine learning methods. Catena, 196, 104833.
Dam, N. D., Amiri, M., Al-Ansari, N., Prakash, I., Le, H. V., Nguyen, H. B. T., & Pham, B. T. (2022). Evaluation of Shannon Entropy and Weights of Evidence Models in Landslide Susceptibility Mapping for the Pithoragarh District of Uttarakhand State, India. Advances in Civil Engineering, 2022, 1-16.
Ding, Q., Chen, W., & Hong, H. (2017). Application of frequency ratio, weights of evidence and evidential belief function models in landslide susceptibility mapping. Geocarto international, 32(6), 619-639.
Dou, J., Yunus, A. P., Bui, D. T., Merghadi, A., Sahana, M., Zhu, Z., ... & Pham, B. T. (2019). Assessment of advanced random forest and decision tree algorithms for modeling rainfall-induced landslide susceptibility in the Izu-Oshima Volcanic Island, Japan. Science of the total environment, 662, 332-346.
Elvis, B. W. W., Arsène, M., Théophile, N. M., Bruno, K. M. E., & Olivier, O. A. (2022). Integration of shannon entropy (SE), frequency ratio (FR) and analytical hierarchy process (AHP) in GIS for suitable groundwater potential zones targeting in the Yoyo river basin, Méiganga area, Adamawa Cameroon. Journal of Hydrology: Regional Studies, 39, 100997, 1-24.
Es-smairi, A., Elmoutchou, B., Mir, R. A., Touhami, A. E. O., & Namous, M. (2022). Spatial prediction of landslide susceptibility using Frequency Ration (FR) and Shannon Entropy (SE) models: a case study from northern Rif, Morocco, 1-30.
Fayez, L., Pazhman, D., Pham, B. T., Dholakia, M. B., Solanki, H. A., Khalid, M., & Prakash, I. (2018). Application of frequency ratio model for the development of landslide susceptibility mapping at part of Uttarakhand State, India. Int. J. Appl. Eng. Res, 13(9), 6846-6854.
Guo, C., Montgomery, D. R., Zhang, Y., Wang, K., & Yang, Z. (2015). Quantitative assessment of landslide susceptibility along the Xianshuihe fault zone, Tibetan Plateau, China. Geomorphology, 248, 93-110.
Hodasová, K., & Bednarik, M. (2021). Effect of using various weighting methods in a process of landslide susceptibility assessment. Natural Hazards, 105(1), 481-499.
Huang, F., Yao, C., Liu, W., Li, Y., & Liu, X. (2018). Landslide susceptibility assessment in the Nantian area of China: a comparison of frequency ratio model and support vector machine. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 9(1), 919-938.
Jennifer, J. J., Saravanan, S., & Abijith, D. (2021). Application of Frequency Ratio and Logistic Regression Model in the Assessment of Landslide Susceptibility Mapping for Nilgiris District, Tamilnadu, India. Indian Geotechnical Journal, 51(4), 773-787.
Khan, H., Shafique, M., Khan, M. A., Bacha, M. A., Shah, S. U., & Calligaris, C. (2019). Landslide susceptibility assessment using Frequency Ratio, a case study of northern Pakistan. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 22(1), 11-24.
Li, B., Wang, N., & Chen, J. (2021). GIS-based landslide susceptibility mapping using information, frequency ratio, and artificial neural network methods in Qinghai Province, Northwestern China. Advances in Civil Engineering, 2021, 1-14.
Liu, H., Li, X., Meng, T., & Liu, Y. (2020). Susceptibility mapping of damming landslide based on slope unit using frequency ratio model. Arabian Journal of Geosciences, 13(16), 1-19.
Melese, T., Belay, T., & Andemo, A. (2022). Application of analytical hierarchal process, frequency ratio, and Shannon entropy approaches for landslide susceptibility mapping using geospatial technology: The case of Dejen district, Ethiopia. Arabian Journal of Geosciences, 15(5), 1-21.
Morino, C., Coratza, P., & Soldati, M. (2022). Landslides, a Key Landform in the Global Geological Heritage.1-20.
Nanda, A. M., Ahmed, P., & Kanth, T. A. (2021). Landslide susceptibility assessment of national highway 1D from Sonamarg to Kargil, Jammu and Kashmir, India using frequency ratio method. GeoJournal, 86(6), 2945-2956.
Nicu, I. C. (2018). Application of analytic hierarchy process, frequency ratio, and statistical index to landslide susceptibility: an approach to endangered cultural heritage. Environmental earth sciences, 77(3), 1-16.
Ozdemir, A., & Altural, T. (2013). A comparative study of frequency ratio, weights of evidence and logistic regression methods for landslide susceptibility mapping: Sultan Mountains, SW Turkey. Journal of Asian Earth Sciences, 64, 180-197.
Panchal, S., & Shrivastava, A. K. (2021). A comparative study of frequency ratio, Shannon’s entropy and analytic hierarchy process (AHP) models for landslide susceptibility assessment. ISPRS International Journal of Geo-Information, 10(9), 603.
Rahman, G., Rahman, A. U., Bacha, A. S., Mahmood, S., Moazzam, M. F. U., & Lee, B. G. (2020). Assessment of landslide susceptibility using weight of evidence and frequency ratio model in Shahpur Valley, Eastern Hindu Kush. Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions, 1-19.
Riaz, M. T., Basharat, M., Hameed, N., Shafique, M., & Luo, J. (2018). A data-driven approach to landslide-susceptibility mapping in mountainous terrain: case study from the Northwest Himalayas, Pakistan. Natural Hazards Review, 19(4), 05018007, 1-20.
Saranaathan, S. E., Mani, S., Ramesh, V., & Prasanna Venkatesh, S. (2021). Landslide susceptibility zonation mapping using bivariate statistical frequency ratio method and GIS: a case study in part of SH 37 Ghat Road, Nadugani, Panthalur Taluk, The Nilgiris. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 49(2), 275-291.
Shano, L., Raghuvanshi, T. K., & Meten, M. (2021). Landslide susceptibility mapping using frequency ratio model: the case of Gamo highland, South Ethiopia. Arabian Journal of Geosciences, 14(7), 1-18.
Shu, H., Guo, Z., Qi, S., Song, D., Pourghasemi, H. R., & Ma, J. (2021). Integrating Landslide Typology with Weighted Frequency Ratio Model for Landslide Susceptibility Mapping: A Case Study from Lanzhou City of Northwestern China. Remote Sensing, 13(18), 3623, 1-32.
Silalahi, F. E. S., Arifianti, Y., & Hidayat, F. (2019). Landslide susceptibility assessment using frequency ratio model in Bogor, West Java, Indonesia. Geoscience Letters, 6(1), 1-17.
Vakhshoori, V., & Zare, M. (2016). Landslide susceptibility mapping by comparing weight of evidence, fuzzy logic, and frequency ratio methods. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 7(5), 1731-1752.
Wang, L. J., Guo, M., Sawada, K., Lin, J., & Zhang, J. (2016). A comparative study of landslide susceptibility maps using logistic regression, frequency ratio, decision tree, weights of evidence and artificial neural network. Geosciences Journal, 20(1), 117-136.
Wang, Q., Li, W., Yan, S., Wu, Y., & Pei, Y. (2016). GIS based frequency ratio and index of entropy models to landslide susceptibility mapping (Daguan, China). Environmental Earth Sciences, 75(9), 1-16.
Wu, Y., Li, W., Wang, Q., Liu, Q., Yang, D., Xing, M., ... & Yan, S. (2016). Landslide susceptibility assessment using frequency ratio, statistical index and certainty factor models for the Gangu County, China. Arabian Journal of Geosciences, 9(2), 1-16.
Wubalem, A. (2021). Landslide susceptibility mapping using statistical methods in Uatzau catchment area, northwestern Ethiopia. Geoenvironmental Disasters, 8(1), 1-21.
Yan, F., Zhang, Q., Ye, S., & Ren, B. (2019). A novel hybrid approach for landslide susceptibility mapping integrating analytical hierarchy process and normalized frequency ratio methods with the cloud model. Geomorphology, 327, 170-187.
Zhang, Y. X., Lan, H. X., Li, L. P., Wu, Y. M., Chen, J. H., & Tian, N. M. (2020). Optimizing the frequency ratio method for landslide susceptibility assessment: A case study of the Caiyuan Basin in the southeast mountainous area of China. Journal of Mountain Science, 17(2), 340-357.