نقش عوامل انسانی در ناتعادلی های ژئومورفیک رودخانه کردان با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای و نرم افزار HEC_RAS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 دانشیار گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه خوارزمی، تهران

3 استادیار گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه خوارزمی، تهران

10.22034/gmpj.2022.303898.1300

چکیده

رودخانه کردان یکی از رودخانه های دائمی استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ است که در نتیجه دخالت های عوامل انسانی به یک رودخانه فصلی و سیلابی تیدیل شده است. در این پژوهش سعی بر آن بوده که نقش عوامل انسانی بر وقوع سیلاب با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نرم افزار HEC-RAS مورد بررسی قرار گیرد. داده های مورد نیاز شامل نقشه های ماهواره ای، نقشه های توپوگرافی 1:2000 و داده های هیدرومتری می باشد.جهت تجزیه و تحلیل نتایج نیز از نرم افزار هک راس استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بخش زیادی از اراضی اطراف رودخانه در نتیجه تغییرات کاربری اراضی به واحد های صنعتی و مناطق مسکونی تبدیل شده اند،. بنابر نتایج مدل هک راس در صورت وقوع سیلاب با دوره بازگشت 2 تا 5 سال خطری متوجه اراضی و سازه های اطراف رودخانه نمی باشد، اما در صورت وقوع سیلاب های با دوره بازگشت 10، 25، 50، 100، 200، 500 و 1000سال به ترتیب 8، 17 ، 25، 32، 41، 53 و 64 هکتار از اراضی مسکونی، صنعتی و بایر اطراف رودخانه در معرض هجوم سیلاب قرار گرفته و به زیر آب خواهند رفت. همچنین عرض پهنه های سیل گیر برای دوره بازگشت 2 تا 10 ساله 278 متر، 25 تا 100 ساله 355 متر و 200 تا 1000 ساله 473 متر محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of human factors in geomorphic imbalances of Kordan river using satellite images and HEC_RAS software

نویسندگان [English]

  • eisa moradi 1
  • Ezatollah ghanavati 2
  • Ali Ahmadabadi 3
  • Amir saffary 2
1 Alborz Regional Water Company
2 Tehran, Dr. Mofteh St., Kharazmi University
3 Tehran, Dr. Mofteh St., Kharazmi University
چکیده [English]

Rivers are among the most dynamic natural systems that any intrusion and occupation in them is associated with a negative reaction of the river in the form of floods, erosion, bed changes and so on. In this study, Kordan river due to its special geographical, ecological and ecotourism location is highly exposed to adverse human interventions such as severe harvesting of materials, agricultural and industrial activities, implementation of development projects in the riverbed, villa construction and encroachment on the river There are tourist activities, each of which has been very effective in changing the balance of the river. Since the life of this river affects groundwater nutrition, agricultural activities and climate adjustment of Hashtgerd plain, so its maintenance and optimal use is essential. In this study, the role of human factors in the imbalance of the Kordan River using Satellite images and HEC-RAS software have been studied. In many projects, only HEC-RAS software and hydrometric data have been used to simulate floods. The advantage of this research is the combined use of satellite images. The effect of land use change around the river as a result of human activities such as harvesting materials and its role in creating floods and changes in cross-sectional profiles in the Kordan River using HEC-RAS software. Therefore, in this study, in addition to flood simulation The role of human factors in creating imbalances and changes in the bed of the Kordan River was investigated. The main required data include Landsat 7 and 8 and Sentinel 2 satellite maps with an accuracy of 30 and 10 meters, respectively, from 1999 to 2021, Kordan River 1: 2000 topographic maps, hydrometric data and river boundary conditions. In order to calculate the maximum instantaneous flow rate with different return periods, the completed and extended annual maximum instantaneous flow rate of hydrometric stations in the region, including Deh Soomeh, Fashand and Najmabad stations, has been used for a statistical period of 40 years. Also, Pearson type 3 distribution was found to be suitable for fitting data from statistical distributions. Based on the results obtained from satellite maps for 22 years, it was found that a large part of the land around the river has been converted into industrial units and residential areas as a result of land use changes. For example, the area of ​​industrial units located around the river has increased from 59 hectares to 466 hectares (nearly 8 times), which is related to the expansion and construction of mammoth factories, Persia and asphalt production plants, crushers and New Jersey products. . Also, about 60 hectares of the main bed and floodplain of the river have been reduced. In the continuation of the work, using HEC-RAS software, floods with a return period of 2 to 1000 years were simulated. According to the results, the maximum depth The flow is related to the area of ​​sand holes before the old Hashtgerd road bridge. Regarding the speed, the railway bridge with a flow rate of 9 meters per second has the highest speed in the study area. The results of flood distribution show that in case of floods with a return period of 2 to 5 years, there is no danger to the lands and structures around the river, but in case of floods with a return period of 10, 25, 50, 100, 200 , 500 and 1000 years, 8, 17, 25, 32, 41, 53 and 64 hectares of residential, industrial and barren lands around the river, respectively, will be exposed to floods and will be submerged. Also, the width of flood zones for the return period of 2 to 10 years was 278 meters, 25 to 100 years 355 meters and 200 to 1000 years 473 meters. The area before the bridge is the old Hashtgerd road. From the results obtained according to the method called the Australian Standard, it can be seen that in 2 to 10 year floods, most of the study area is located in the category of safe or low risk areas and only at the exit of bridges in the path to The reason for the high flow velocity mentioned at 4 m / s is the critical situation. Regarding the return periods of 25 to 100, catastrophic and critical points are like the return periods of 2 to 10 years, with the difference that the area between the Tehran-Qazvin highway bridge to the old Hashtgerd road is in a very high danger class. Results It is different in terms of periods from 200 to 1000 years. Also, the entire area between the Tehran-Qazvin highway bridge to the old Hashtgerd road will be in the category of high to critical and catastrophic areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kordan River
  • Inequality
  • Hydraulic Modeling
  • HEC RAS
ایلدرمی،ع؛ شیخی پور، آ.1395.بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه و نقش آن در فرسایش و رسوب گذاری با استفاده از مدل HEC-RAS.(رودخانه خرم آباد-دوآب ویسان).پژوهش های ژئومورفولوژی کمی،سال پنجم،شماره سوم،صص،146-163
سازمان نقشه برداری کشور،نقشه های توپوگرافی 1:250000
شرکت آب منطقه ای استان البرز،نقشه های 1:2000 از بستر رودخانه کردان
شرکت آب منطقه ای استان البرز، آمار دبی ایستگاه های هیدرومتری ده صومعه،فشند و نجم آباد طی دوره آماری 40 سال
شرکت مهندسین مشاور سبزآب اروند(1396). طرح تغذیه مصنوعی هشتگرد.
رحیمی،ر.1396.بررسی تغییرات کاربری اراضی بر مورفولوژی مجرای رودخانه قرسو( استاد راهنما: محمد حسین رضایی مقدم).دانشگاه تبریز.
عبدالهی باغسیاهی،ع؛حشمتیان ر؛سویزی،م(1397).پهنه بندی سیلاب اصلی ساحل مکران با تلفیق مدل هک راس و جی ای اس(رودخانه باهوکلات).یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه.اهواز.ایران
قنواتی،ع . 1392.پهنه بندی خطر سیلاب شهر کرج با استفاده از مدل منطق فازی.جغرافیا و مخاطرات محیطی،شماره 8، زمستان 1392
قنواتی،ع؛ احمد آبادی،ع؛ غلامی،م.(1398). شبیه سازی پهنه های سیل در حوضه آبریز کلان شهر تهران.مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی.1398.سال ششم،زمستان 98،شماره 4
معصومی،ح؛غریب،م؛معتمد،ا،(1390).بررسی مورفولوژی و الگوی پیچان رودی رودخانه زهره در جلگه ساحلی هندیجان،مجله مهندسی و مدیریت آبخیز،دوره 3 شماره 2،صص 112-102
مهرورز،ا؛مددی،ع؛اسفندیاری،ف ؛رحیمی،م.1399شبیه سازی سیلاب رودخانه دره آئورت با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS.پژوهش های ژئومورفولوژی کمی،سال هشتم،شماره 4، 131-146
ناصریان،ح؛صادقی،م؛واعظی پور،ح ؛سیف، س، (1392) مدل سازی جامع سیلاب منطقه دشتیاری شهرستان چابهار و ارائه طرح علاج بخشی سیل
وزارت نیرو.1395.بررسی خسارت سیلاب،نشریه شماره 164-ن.اردیبهشت 95
یمانی،م ؛ تورانی،م ؛ چزغه ، س.1391.تعیین پهنه های سیل گیر با استفاده از مدل HEC-RAS(بالادست رودخانه طالقان).جغرافیا و مخاطرات محیطی،شماره یکم.صص 1-16
Brunner, Gary.W (2010). Hec-ras River analysis system system hydraulic reference manual, us
army corps of engineers, version 4.1.
Di Baldassarre, G. (2012). Floods in a changing climate: Inundation modelling (Vol. 3)
Cambridge University Press.
Gulam Md Munna, Md Jahir Bin Alam, Md Misbah Uddin, Nabila Islam, Afrida Ahmed Orthee, Khairul Hasan .2021.Run off prediction of Surma basin by curve number (CN) method using ARC-GIS and HEC-RAS. Environmental Brunner, Gary.W (2010). Hec-ras River analysis system system hydraulic reference manual, us army corps of engineers, version 4.1. and Sustainability Indicators 11 (2021) 100129
. Habtamu Tamiru .a, Megersa O. Dinka. 2021.Application of ANN and HEC-RAS model for flood inundation mapping in lower Baro Akobo River Basin, Ethiopia. Journal of Hydrology: Regional Studies 36 (2021) 100855
Hunegnaw Desalegn, Arega Mulu.2021 .Mapping flood inundation areas using GIS and HEC-RAS model at Fetam River, Upper Abbay Basin, Ethiopia. Scientific African 12 (2021) e00834.
E Ghanavati, A Karam, M Aghaalikhani. (2013) Flood risk zonation in the farahzad basin (Tehran) using Fuzzy model; Geography and Environmental Planning 23 (4), 121-138.
E Ghanavati. (2014) Flood Risk Zonation for Karaj City Using Fuzzy Logic; GEOGRAPHY AND ENVIRONMENTAL HAZARDS 2 (8), 113-132.
E Ghanavati, A Safari, E Javid, E Mansorian. (2014) Zonation of flooding using CN hydrological model and AHP in GIS, case study: Balekhloo river basin; Natural Geography Research 25, 67-80.