ارزیابی کمی پتانسیل های ژئوتوریستی شهرستان فیروزآباد: فرصتی برای توسعه پایدار منطقه-‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش جغرافیا، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.

10.22034/gmpj.2022.365255.1382

چکیده

هدف ژئوتوریسم بهبود سطح اقتصادی جوامع محلی با ایجاد شغل و افزایش آگاهی در مورد حفاظت از محیط ضمن بهره‌گیری از توانمندی ژئوسایت‌ها و ژئومورفوسایت‌ها است. یکی از ویژگی‌های محیطی شهرستان فیروزآباد برخورداری از ویژگی‌های متنوع ژئومورفولوژیکی و همچنین اماکن تاریخی در بستر طبیعی است که قابلیت بهره‌گیری در راستای توسعه پایدار منطقه‌ای را داراست. هدف این تحقیق، ارزیابی توانمندی ژئوتوریستی شهرستان فیروزآباد در راستای توسعه پایدار منطقه‌ای با تاکید بر ژئوتوریسم است. برای دست یابی به این هدف، از سه روش پرآلونگ، کوبالیکوا و GAM استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به شیوه ترکیبی و شامل بررسی اسنادی، تجزیه و تحلیل نقشه‌های زمین شناسی و توپوگرافی، بررسی میدانی از 17 ژئوسایت و تکمیل فرم های مربوط به هر ژئو سایت توسط 9 فرد خبره و بر اساس ساختار روش های فوق الذکر انجام شد. نتایج نشان داد در روش پرآلونگ ژئوسایت‌های تنگ هایقر و قلعه دختر، در روش کوبالیکوا ژئو سایت‌های تنگ هایقر و قلعه دختر، دریاچه سد تنگاب و غار اشکفت گاوی، و در ماتریس GAM ژئوسایت‌های واقع در زون های Z21، Z22 و Z32 ، از توان طبیعی و پتانسیل لازم برای فعالیت ‌‌های ژئوتوریستی بهره مندند. شاخص ارزش‌های مکمل، بیانگر اقدامات توسعه‌ای پایین و نیاز به حمایت در قالب برنامه ریزی گردشگری، کنترل و حفاظت از ژئوسایت‌ها است. به نظر می رسد توسعه ژئوتوریسم شهرستان نیازمند برنامه ریزی حفاظتی درچارچوب الگوی مناسب توسعه با تاکید بر رویکردهای مشارکتی همراه بابهره گیری از ساختارهای اطلاع رسانی، امکان رتقاء سطح توسعه پایدار منطقه‌ای را فراهم می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative Evaluation of Geotourism potential in Firuzabad Geomorph sites: An opportunity for regional sustainable development

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rastegar 1
  • Hassan Darabi 2
1 Dept. of Geography University of Shiraz
2 Department of Environmental Design Engineering, Faculty of Environment, University of Tehran
چکیده [English]

Extended AbstractIntroduction

Geotourism tries to pursue the goals of protecting the environment and preserving the geographical heritage by using the values of geomorphosites. The fundamental goal of geotourism is to improve the economic level of local communities by creating jobs and increasing awareness about environmental protection while taking advantage of the capabilities and values of geosites and geomorphosites.

Geotourism is defined from two different perspectives: (1) geological or geomorphological 2) geographical. In the definition of geo sites, two main approaches are followed, including a restrictive approach and a prolonged approach. According to the restrictive definition, geosites are considered as geologic objects that are of special interest for understanding the Earth, climate, and life history that determine the scientific quality of the site (rarity, exemplary for science) and land etc.). But some authors such as Paniza (2001) and Paniza and Piacente (1993; 2003) have provided a prolonged definition. They consider any geological object as a geosite - a mineral site, a landform, a fossil, etc. - that provides a certain value due to human understanding or exploitation (Reynard, 2009). The authors distinguish four types of values in geotourism: scientific, aesthetic, cultural/historical and economic. They believe that the scientific interest is related both because of the importance of the place for reconstructing the history of the Earth and its importance for the development of life.

Due to its special geomorphological features and its location in the ancient Sassanid area, Firuzabad region can play an important role in the sustainable development of the region through geo-tourism. Based on this, the purpose of this article is to investigate the capabilities of geotourism and evaluate its capabilities for the development of geotourism in Firozabad city in Fars province.

Methodology

Firozabad city is located in 52°19' to 52°38' east longitude and 28°36' to 28°45' north latitude. The study area has an area of 723 square kilometers and is a sub-basin of the Firozabad River. The most important geomorphosites and geosites that can be used in geotourism can be found in Dokhtar Castle; The Carved figure of Ardeshir's victory; Sasani Road, Firozabad; Manarmilo; Tang Haighir; Tang e Khorgheh; Tange Chogan; Tange Tashgah e mimand; Tange Mehrak;Tange Tari; Ghar Ashkeft Gavi; Chah Ghar Siahchal Firozabad; Tangab spring; Tangab dam lake; Morjan salt dome; Global salt dome and Konar siah salt dome pointed out.

To achieve the reaearch goal, three methods, Peralong, Kubalikova and Game, have been conducted simultaneously. In the Pralong method, the tourism grade of each place is obtained from the average of four grades of external aesthetic, scientific grade, historical-cultural grade and economic grade with 5 different scoring levels. The sum of the scores of each of the investigated indicators gives the final score of each site.

The GAM method is based on two structures: main values (MV) and complementary added values (AV). In the main values, there are three scientific-educational criteria (VSE), aesthetic and scenic criteria (VSA), and protection criteria (VPr), each with four sub-criteria, and in the structure of added values, two functional criteria (VFn) and tourism criteria (VTr) is included in the evaluation. The evaluation in this model is based on the opinions of specialists and experts.

Kobalikova's method emphasizes scientific and intrinsic values, educational, economic, protection and other values. The total score of scientific and intrinsic values, protection and other values is 3 points, and the total score of educational and economic values is 2 points.

Results and Discussion

The results of the Peralong method show that several geosites, such as Tang Haiqar and Qale Dokhtar, have the ability to drive tourism activities in the city due to their special scientific and educational attractions as well as their aesthetic quality. In this model, the results show that the level of geotourism potential is high, but the level of productivity and utilization of this potential is at a low level. According to the Kobalikova method, the geosites of Tang Hayqar, Ghala Dokhtar with high scores and two geosites of Tangab Dam Lake and Ghar Ashkeft Gavi got an acceptable score for the development of geotourism. Based on the determination of the final value of the GAM matrix, it indicates that by locating of geosites in the Z21, Z22 and Z32 zones, this area has the natural approporiate capacity and potential for geotourism activities. However, complementary values indicate low development measures and require geosite protection controls.

Conclusion

It can be concluded that due to the variety of geotourism phenomena on the one hand and on the other hand, the conditions of access to geotourism capabilities and potentials are prominent in the region. Also, Firouzabad city is considered one of the prominent historical and ancient heritage sites of the country, and the connection between the two can improve the regional development process by relying on various forms of tourism, especially geotourism. However, the complementary values of geotourism indicate low development measures and require protection controls of geosites. Therefore, conservation planning and development model a long conservation planning are among the proposed further studies in this field.

Keywords: Geotourism, Tourism, Pralong, Kubalikova, GAM, Firuzabad

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geotourism
  • Tourism
  • Pralong
  • Kubalikova
  • GAM
   آرا، ه.، شاهوردی قهفرخی، ش.، خرازی، پ.، کیانیان، م.، 1393. ارزیابی پتانسیل گردشگری لندفرم های انحلالی بر اساس مدل اصلاح شده پرالونگ کوچین و مدل پرالونگ مطالعه موردی: سه غار سرآب، سید عیسی و چهل پله در استان چهارمحال و بختیاری،مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 9، شماره 25 - شماره پیاپی 25، صص 142-158.
   خبازی، م.، فهیمی فر، ا.، اله اشتهاردیان، ا.، نوحه سرا، م.، روحانی فرد، ز.،1394. روش ارزیابی ژئوتوریسم چشمه های آبگرم به روش پرالونگ اصلاح شده (مطالعه موردی: آبگرم جوشان کرمان). نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی ، دوره ۵ شماره 3، صص ۲۸-۱۸.
 روستایی، ش.، بهرامی، ز.، 1392. ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی تالاب های پل دختر به روش پرالونگ، جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای، دوره 3، شماره9، صص 82-69.
 فخری، س.، هدائی آرانی، م.، رحیمی‌هرآبادی، س.، 1392. ارزیابی قابلیّت‌ ژئومورفوسایت‌های ناحیه‌ی مرنجاب در توسعه‌ی گردشگری از طریق مقایسه‌ی مدل‌های ژئومورفوتوریستی، دوره 1، شماره 1، صص ۱۰۴-۸۹.
 گل زاده، ف.، بیرانوند، ح.، بابلی موخر، ح.، 1398. ارزیابی توانمندی‌های ژئوتوریستی منطقه‌ی تنگ تکاب برای گردشگری ورزشی بر اساس روش پرالونگ. فضای جغرافیایی. سال ۱۹ شماره ۶۸، صص ۲۲۲-۲۰۳
 مقصودی، م.، عرب عامری، ع.، 1396. ارزیابی کمی ژئوسایت های نمکی استان سمنان با روش های بریلها و پرالونگ با تاکید بر ژئوسایت های غرب استان،  پژوهش های جغرافیای طبیعی، دوره 49، شماره 2 (پیاپی 100)، صص 258-241 .
 وهاب زاده، ک.، قربان، موسوی، س. ر.، 1401. ارزیابی پتانسیل ژئوتوریسم غار اسپهبد خورشید، جنگل و رودخانه اطراف بر اساس مدل های پرالونگ و کوچین در حوزه آبخیز تالار، یافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردی، دوره 16، شماره31، تیر 1401، صص 112-97.
 یمانی، م.، عظیمی‎راد، ص.، باقری سیدشکری، س.، 1391. بررسی قابلیت‎های ژئوتوریسمی ژئومورفوسایت‎های منطقه‎ی سیمره با استفاده از روش پرالونگ، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط،شماره 2، صص 1-20.
 یمانی، م.، رحیمی هرآبادی، س.، نگهبان، س.، علیزاده، م.، 1391. ژئومورفوتوریسم و مقایسه ی روش های ارزیابی ژئومورفوسایت ها در توسعه گردشگری در استان هرمزگان بر اساس دو روش ژئومورفوتوریستی پرالونگ و پریر، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوره1 شماره 1، صص 83-104.
Dollma, M., 2019. Geotourism potential of Thethi National Park (Albania). International Journal of Geoheritage and Parks, 7(2), pp.85-90.
Dowling, R.K., 2011. Geotourism’s global growth. Geoheritage, 3(1), pp.1-13.
Dowling, R.K., 2013. Global geotourism–an emerging form of sustainable tourism. Czech journal of tourism, 2(2), pp.59-79.
Dowling, R.K., 2021. Book review: Dictionary of geotourism. International Journal of Geoheritage and Parks, 9(3), pp.347-348.
Duraj, M., Marschalko, M., Niemiec, D. and Yilmaz, I., 2016. Monuments of the Czech Republic on the UNESCO World Heritage Site List and their Significance for Geotourism. Procedia engineering, 161, pp.2265-2270.
Ehsan, S., Begum, R.A. and Leman, M.S., 2016. Competitive advantage of geotourism market in Malaysia: A comparison among ASEAN Economies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 219, pp.228-234.
Ehsan, S., Begum, R.A. and Leman, M.S., 2016. Competitive advantage of geotourism market in Malaysia: A comparison among ASEAN Economies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 219, pp.228-234.
Hamoud, A., El Hadi, H., Tahiri, A., Chakiri, S., Mehdioui, S., Baghdad, B., El Maidani, A., Bejjaji, Z. and Aoufa, M., 2021. Mauritanian geological resources: A lever for sustainable regional development via geotourism. International Journal of Geoheritage and Parks, 9(4), pp.415-429.
Li, Q., Ng, Y. and Wu, R., 2022. Strategies and problems in geotourism interpretation: A comprehensive literature review of an interdisciplinary chinese to english translation. International Journal of Geoheritage and Parks.
Louz, E., Rais, J., Barka, A.A., Nadem, S. and Barakat, A., 2022. Geological heritage of the Taguelft syncline (M'Goun Geopark): Inventory, assessment, and promotion for geotourism development (Central High Atlas, Morocco). International Journal of Geoheritage and Parks, 10(2), pp.218-239.
Mahato, M.K. and Jana, N.C., 2021. Exploring the potential for development of Geotourism in Rarh Bengal, Eastern India using M-GAM. International Journal of Geoheritage and Parks, 9(3), pp.313-322.
Nazaruddin, D.A., 2020. Granite landforms of Samui Island (southern Thailand) from geoheritage, geoconservation and geotourism perspectives. International Journal of Geoheritage and Parks, 8(2), pp.75-86.
Newsome, D. and Ladd, P., 2022. The dimensions of geotourism with a spotlight on geodiversity in a subdued landscape. International Journal of Geoheritage and Parks, 10(3), pp.351-366.
Pardo-Igúzquiza, E., Durán-Valsero, J.J., Dowd, P.A., Luque-Espinar, J.A., Heredia, J. and Robledo-Ardila, P.A., 2022. Geodiversity of closed depressions in a high relief karst: Geoeducation asset and geotourism resource in the" Sierra de las Nieves" National Park (Málaga Province, Southern Spain). International Journal of Geoheritage and Parks, 10(2), pp.196-217.
Pazari, F. and Dollma, M., 2019. Geotourism potential of Zall Gjoçaj national park and the area nearby. International Journal of Geoheritage and Parks, 7(3), pp.103-110.
Reynard, E., Coratza, P. and Regolini-Bissig, G. eds., 2009. Geomorphosites (pp. 63-73). Munich, Germany: Verlag Dr. Friedrich Pfeil.
Ríos, C.A., Amorocho, R., Villarreal, C.A., Mantilla, W., Velandia, F.A., Castellanos, O.M., Muñoz, S.I., Atuesta, D.A., Jerez, J.H., Acevedo, O. and Vargas, M., 2020. Chicamocha Canyon Geopark project: A novel strategy for the socio-economic development of Santander (Colombia) through geoeducation, geotourism and geoconservation. International Journal of Geoheritage and Parks, 8(2), pp.96-122.
Singh, B.V.R., Sen, A., Verma, L.M., Mishra, R. and Kumar, V., 2021. Assessment of potential and limitation of Jhamarkotra area: A perspective of geoheritage, geo park and geotourism. International Journal of Geoheritage and Parks, 9(2), pp.157-171.
Singh, R.S. and Ghosh, P., 2021. Geotourism potential of coal mines: An appraisal of Sonepur-Bazari open cast project, India. International Journal of Geoheritage and Parks, 9(2), pp.172-181.
Tomić, N., Marković, S.B., Antić, A. and Tešić, D., 2020. Exploring the potential for geotourism development in the Danube region of Serbia. International Journal of Geoheritage and Parks, 8(2), pp.123-139.
Višnić, T., Spasojević, B. and Vujičić, M., 2016. The potential for geotourism development on the Srem Loess Plateau based on a preliminary geosite assessment model (GAM). Geoheritage, 8(2), pp.173-180.