بررسی شاخص‌های ژئومورفولوژیکی و رابطه آن با پوشش گیاهی در تپه‌های ماسه‌ای (مطالعه موردی: آران و بیدگل و کاشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت و کنترل بیابان،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان،

2 دانشیار گروه مدیریت و کنترل بیابان،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

3 استاد گروه مدیریت و کنترل بیابان،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

10.22034/gmpj.2023.375286.1393

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر جوامع گیاهی به کمک دورسنجی وتاثیر گونه‌های مجزا با مراجعه میدانی در منطقه ارگ کاشان طی دوره 1995-2020 پرداخته شد. به منظور بررسی ارتفاع و شیب از تصاویر گوگل ارث و برای محاسبه پوشش گیاهی از تصاویر لنست TM و OLI8 و بازدید صحرایی استفاده شد. همبستگی بین عوامل مورفولوژیک و پوشش گیاهی با استفاده از رگرسیون وزن‌دار فضایی (GWR) بررسی شد. نتایج شناسایی تپه‌های ماسه‌ای بیانگر وجود شش نوع تپه مختلف در منطقه مورد مطالعه بود. کمی‌سازی ارتفاع و شیب بیانگر میانگین ارتفاع 33 متر و شیب 6/3 درصد بود. تغییرات ارتفاع و حجم تپه‌های ماسه‌ای ارگ کاشان روند افزایشی را نشان داد به طوریکه نرخ تغییر ارتفاع و همبستگی آن به ترتیب 0455/0 و 85/0 محاسبه شد. همچنین نرخ تغییر حجم و همبستگی آن به ترتیب 216/0 و 9/0 محاسبه شد و حجم سطحی تپه-های شنی منطقه کاشان حدود 02/1 کیلومتر مکعب در طی یک دوره 25 ساله افزایش داشت. بیشترین مقدار پوشش گیاهی در تپه‌های تثبیت شده و کمترین مقدار آن در تپه‌های ستاره‌ای و بوکلیه بارخانی واقع شده است. نتایج حاصل از همبستگی بین خصوصیات مورفولوژیکی تپه‌های ماسه‌ای با NDVI نشان داد که بین این عوامل در همه بخش‌ها همبستگی مثبت وجود دارد (57/0R=، 46/0R=). گونه‌های ماسه‌دوست منطقه را گونه‌های اسکمبیل، کلبیت، سبد و دم‌گاوی بودند. نتایج تحلیل کارایی این گونه‌ها در مورفولوژی دامنه تپه‌ها نشان داد گونه‌های فوق عملکرد یکسانی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating geomorphological indicators and their relationship with vegetation in sand dunes (case study: Aran-Bidgol, and Kashan)

نویسندگان [English]

  • meysam aramesh 1
  • Abbas Ali Vali 2
  • abolfazl ranjbar 3
1 PHD student of desert management and control department.university of Kashan, Iran,
2 Kashan university
3 Professor of desert management and control department.University of Kashan, Iran,
چکیده [English]

Introduction

On a global scale, the importance and danger of wind erosion is less than that of water erosion, but its size and magnitude is sometimes greater than that of water erosion. Wind deposits are important for the development of desert landscapes, especially in arid and semi-arid lands. In fact, wind erosion is a major process in arid and semi-arid regions and the landscapes created by it include sand sheets and different forms of sand dunes. Sand dunes are one of the types of natural hazards that cause a lot of damage every year, especially in dry and desert areas of the world. Depending on the wind regime and sand supply, the hills include several shapes such as barkhans, transverse hills, linear star hills and satellites, each of which has its own characteristics such as height, width and distance. Dunes are a potential source of dust caused by wind erosion, which strongly affects loess formation and biogeochemical and ecological processes by supplying nutrients to marine and terrestrial ecosystems. Sand dunes are always important in terms of human threats, so it is necessary to study these dunes because of the effects they have on water and soil resources, plant and animal life, and communication facilities and roads.

Materials and methods

The purpose of this study is to investigate the morphology of sand dunes under the influence of plant communities using telemetry indicators (Normalized Differential Vegetation Index (NDVI)) and also to investigate the effectiveness of each species in the field in the Kashan Citadel region during the period 1995-2020 was done. In order to check the height and slope, Google Earth images were used, and to calculate the vegetation, Landsat TM and OLI8 images and field visits were used. Correlation between morphological factors and vegetation was investigated using geographically weighted regression (GWR).

Result

The identification of sand dunes indicated the presence of six different types of dunes in the study area. Quantification of height and slope based on images extracted from Google Earth showed an average height of 33 meters and a slope of 3.6%. The changes in the height and volume of the sand dunes of Arg Kashan showed an increasing trend, so the height change rate and its correlation were calculated as 0.0455 and 0.85, respectively. Also, the volume change rate and its correlation were calculated as 0.216 and 0.9, respectively, and the surface volume of sand dunes in Kashan region increased by 1.02 cubic kilometers during a 25-year period.

Also, the temporal changes of NDVI increased in this study period, and the relationship between the height and slope of the sand dunes and NDVI showed that the highest amount of vegetation cover was in the fixed hills and the lowest amount was in the Star and Buklieh hills. Barkhani is located. The results of the correlation between the morphological characteristics of sand dunes and NDVI through GWR showed that there is a positive correlation between these factors in all sections (r= 0.57 and r=0.46). The sand-loving species of the region were Calligonum comosum, Cyperus conglomerates, Smiriniva iranica and Stipagrostis plumosa species. The results of the analysis of the efficiency of these species in the morphology of hill ranges showed that the above species do not have the same performance. So that the combination of the species and the Stipagrostis plumosa species had the greatest effect on the partial slope of the range by increasing the partial slope of the range by 40% and 30%, respectively, and the Smiriniva iranica species had the least effect on the partial slope of the range.

Discussion and conclusion

The height of the sand dunes at the beginning of the citadel is low and gradually increases until it reaches its maximum value in the center of the citadel and then decreases, which is due to the prevailing winds in the area. According to studies, the winds in Kashan region are capable of carrying a lot of sediment throughout the year due to their abundance, which play an important role in the formation of sand dunes. The prevailing winds in the study area are mostly east to north-east, which affects the sand dunes. Converging and local winds have caused the formation of sand pyramids and thus increased the height and volume of sand dunes, especially in the central parts of Kashan citadel. In terms of spatial distribution, the highest value of NDVI was observed in the southwestern and western part of the study area, which was consistent with the stabilized sand dunes, which can be seen mostly by man-planted forests. The reason for increasing the stability of the range in the case of a combination of species and basket species can be said that the height and volume of the canopy of the plant has an important role in the height of the sand dunes because the taller and bulkier the plant is, the more sand it traps. and as a result creates a higher sand dune with a greater slope. In the case of tree and shrub species such as skambil, it can be said that tree and shrub species act more as a protector than a sediment trap due to the lack of significant aerial organs. The results of the analysis of the efficiency of these species in the morphology of hill ranges showed that the above species do not have the same performance. Morphological changes in sand dunes provide important information with which we can understand the possible arrangement of ancient wind dunes. Therefore, this work is an important step in developing improved models to describe stratigraphic complexity and heterogeneity in desert environments. Also, the variety of vegetation has led to the variety of yield in the morphology of the hills, and this shows that the ecosystem uses the role of all species against the wind process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geomorphometry
  • classification of sand dunes
  • geomorphological characteristics
  • NDVI
  • Kashan Erg
افشارنیا، م.، پناهی، ف.، 1400. تاثیر خشکسالی اقلیمی بر شوری خاک سطحی در دشت کاشان، مدلسازی و مدیریت آب و خاک، دروه 1، شماره 2، صص42-62.
بتولی، ح.، 1401. ماسه­زارهای ریگ بلند با رُستنی­های متنوع در شمال آران و بیدگل (استان اصفهان(. طبیعت ایران، دوره 7، شماره 1، صص 93-110.
توکلی­فرد، ا.، نظری سامانی، ع.ا.، قاسمیه، ه.، مشهدی، ن.، 1393. کاربرد ویژگی­های دانه­بندی رسوبات بادی در تعیین مورفولوژی تپه­های ماسه­ای همگن براساس تحلیل­های آماری دو و چند متغیره (مطالعة موردی: ارگ کاشان). مدیریت بیابان، شماره 2، صص 13-26.
جعفری، م.، آذرنیوند، ح.، توکلی، ح.، زهتابیان، ح.، اسمعیل­زاده، ح.، 1383. بررسی تاثیر گونه­های گیاهی تاغ و اسکمبیل بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی تپه­های ماسه­ای در منطقه ریگ بلند کاشان، پژوهش و سازندگی، دوره 64، صص 16-21.
عباسی، ح.م.، 1400. پراکنش تپه­های ماسه بادی ایران. طبیعت ایران، جلد 6، شماره 2، صص 37-44.
نظری سامانی، ع.ا.، عباسی، ح.ر.، احمدی، ح.، راهداری، م.ر.، 1396. مدلسازی کمی ارتفاع و فاصله بین تپه­های ماسه­ای با استفاده از مطالعات ژئومرفومتریک در بیابان­های داخلی ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، دوره 24، شماره 1، صص 210-223.
Abassi, H.R., Kashki, M.T., Rahdari, M.R., Gohardoust, A., & Lotfi Nasab Asl, S. (2020). The Features ofWind’s Regime and Sand Transport Potential in Sarakhs Erg. Iran. Iranian Journal of Range and Desert Research, 27, 371–384. (In Persian)
 Ahmadi, H. (2008). Applied Geomorphology (Desert-Wind Erosion); University Of Tehran Press: Tehran, Iran.
Ahmadi, H. (2004).Report of Sand Seas National Project in Iran; University of Tehran: Tehran, Iran.
Ayansina, A. (2016). Seasonality in the daytime and night-time intensity of land surface temperature in a tropical city area. Science of The Total Environment, 557, 415–424.
Cowling, R.M., Pressey, R.L., Lombard, A.T., Desmet, P.G., & Ellis, A.G. (1999). From representation to persistence: Requirements for a sustainable system of conservation areas in the species-rich Mediterranean climate desert of southern Africa. Diversity Distribution, 5, 51–71.
Clinton, N., & Gong, P. (2013). MODIS detected surface urban heat islands and sinks: global locations and controls. Remote Sensing Environment, 134, 294–304.
Fryberger, S.G. (1979). “Dune forms and wind regime,” in A Study of Global Sand Seas, edited by E. D. McKee (U.S. Geol. Surv., 1979), 1052, 137–169.
Keesstra, S., Mol, G., De Leeuw, J., Okx, J., De Cleen, M., & Visser, S. (2018). Soil-related sustainable development goals: Four concepts to make land degradation neutrality and restoration work. Land, 7, 133.
Heymans, A., Breadsell, J., Morrison, G.M., Byrne, J.J., & Eon, C. (2019). Ecological urban planning and design: A systematic literature review. Sustainability, 11, 3723.
Kinast, S., Meron, E., Yizhaq, H., & Ashkenazy, Y., (2013). Biogenic crust dynamics on sand dunes, Physical Review, E 87, 020701(R).
Lancaster, N. (1988) Controls of eolian dune size and spacing. Geology, 16:972–975.
Li, B., Tang, H., & Chen, D. (2009) Drought monitoring using the modified temperature/vegetation dryness index, 2nd international congress on image and signal processing. https://doi.org/10.1109/CISP.2009. 5304333
Mayaud, J.R., & Webb, N.P. (2017). Vegetation in drylands: Effects on wind flow and aeolian sediment transport.  Land, 6, 64.
Mihalcea, C., Brock, B.W., Diolaiuti, G., Agata, C.D., Citterio, M., Kirkbride, M.P., Culter, M.E.J., Smiraglia, C. (2008). Using ASTER satellite and ground-based surface temperature measurements to derive supraglacial debris cover and thickness patterns on Miage Glacier (Mont Blanc Massif, Italy). Cold Regions Science and Technology, 52, 341–354.
Nazari Samani, A.A., Rahdari, M.R., & Rahi, G. (2020). Assessment of Spatial variabilities of Soil Erodibility by Wind on Margial lands of the Lake Urmia. Desert Managment, 8, 53–72. (In Persian)
Nazari Samani, A., Khosravi, H., Mesbahzadeh, T., Azarakhshi, M., & Rahdari, M. R. (2016). Determination of sand dune characteristics through geomorphometry and wind data analysis in central Iran (Kashan Erg). Arabian Journal of Geosciences, 9(18).
Pelletier, J.D., Brad Murray, A., Pierce, J.L., Bierman, P.R., Breshears, D.D., Crosby, B.T., Ellis, M., Foufoula-Georgiou, E., Heimsath, A.M., & Houser, C., (2015). Forecasting the response of Earth’s surface to future climatic and land use changes: A review of methods and research needs. Earth’s Future, 3, 220–251.
Pike, R.J., & Dikau, R. (2000). Advances in geomorphometry. N F Exporters and Suppliers List in Bangladesh, 101- 238.
 Pye, K., Tsoar, H. (2008). Aeolian Sand and Sand Dunes; Springer Science & Business Media: Berlin/Heidelberg, Germany.
Rouse, J.W., Haas, H., Schell, J.A., & Deering, D.W. (1974) Monitoring vegetation system in the Great Plains with ERTS. Proceedings of the Third Earth Resources Technology Satellite-1 Symposium. Greenbelt, USA; NASA SP-351, 3010-3017.
Suter-Burri, K., Gromke, C., Leonard, K., & Graf, F. (2013). “Spatial patterns of aeolian sediment deposition in vegetation canopies: Observations from wind tunnel experiments using colored sand,” Aeolian Research, 8, 65–73.
Swet, N., Kok, J.F., Huang, H., Yizhaq, H., & Katra, I. (2020). Low dust generation potential from active sand grains by wind abrasion.
Usery, E.L. (2010). The digital transition in cartography: USGS data innovations, 1970s. In Proceedings: 3rd International Symposium on the History of Cartography. University of Texas at Arlington, Arlington.
Xu, Z., Mason, J.A., Xu, C., Yi, S., Bathiany, S., Yizhaq, H., Zhou, Y., Cheng, J., Holmgren, M., & Lu, H. (2015). “Climate-driven changes to dune activity during the last glacial maximum and deglaciation in the mu us dune field, North-Central China,” Earth Planet. Science Letters, 427, 149–159.
 Yao, Z., Xiao, J., & Ma, X. (2021). The impact of large-scale afforestation on ecological environment in the Gobi region. Scientific Reports, 11, 14383.
 Yizhaqa, H., & Ashkenazy, Y. (2022). Spatiotemporal dynamics of biocrust and vegetation on sand dunes. Chaos, 32, 053103, doi: 10.1063/5.0087296.
Yu, L., Wu, Z., Du, Z., Zhang, H., & Liu, Y. (2021). Insights on the roles of climate and human activities to vegetation degradation and restoration in Beijing-Tianjin sandstorm source region. Ecological Engineering, 159, 106105.