تحلیل عاملی پارامترهای مورفومتریک و مدل‌سازی سیلاب ( مطالعه موردی حوضه های آبریز استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه.

2 دانشیار ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 استادیار ژئومورفولوژی، گروه ژئومورفولوژی، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه کردستان، کردستان.

10.22034/gmpj.2023.381703.1405

چکیده

شاخص‌های مورفومتریک نقش تعیین کننده‌ای در پاسخ‌های هیدرولوژیکی حوضه‌های آبریز دارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی اهمیت این پارامترها در سیل خیزی حوضه‌های آبریز استان کردستان با استفاده از روش تحلیل عاملی انجام گرفته است. ابتدا 12 شاخص با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی و ابزار GIS استخراج گردید. با استفاده از تحلیل عاملی و دوران متغیرها به روش واریماکس، متغیرها در سه عامل گروهبندی شده که هر کدام با توجه به درجه همبستگی خود با هر عامل در یکی از عوامل سه گانه قرار گرفتند. سه عامل حدود 78 درصد از واریانس و پراکندگی مشاهدات را در بر می‌گیرد که حجم بالا و مناسبی به حساب می‌آید. متغیرهای مساحت، طول حوضه، طول جریان، نسبت بافت و تراکم زهکشی که همبستگی بالایی با عامل اول دارند، در عامل اول قرار گرفته و حدود 44 درصد از واریانس و پراکندگی مشاهدات را در بر میگیرند که مؤثرترین متغیرها در سیل خیزی حوضه می باشند، متغیرهای مساحت با 955/0، طول حوضه با 936/0 و طول جریان با 908/0 دارای تأثیر بیشتری درسیل-خیزی می‌باشند. متغیرهای ضریب کشیدگی، شکل حوضه، ضریب فرم، ضریب گردی و ضریب فشردگی در عامل دوم قرار گرفته و 2 متغیر فراوانی آبراهه و نسبت انشعاب در عامل سوم قرار میگیرند. پس از تعیین شاخصهای با بیشترین همبستگی که مساحت ، شکل و آبراهه نام گذاری شدند اقدام به تحلیل رگرسیون و مدل‌سازی سیل خیزی حوضه‌های آبریز گردید. نتایج نشان داد که تحلیل عاملی می تواند روشی مفید برای گروه بندی و تعیین شاخص‌های مؤثر در سیل‌خیزی حوضه‌های آبخیز باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor Analysis of the morphometric indices and Flood modeling :A Case Study of Watersheds in Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Menbari 1
  • amjad maleki 2
  • Hadi nayyeri 3
1 Physical Geography department. Faculty of Literature and humanities. University of Razi Kermanshah
2 Physical Geography Department, Faculty of Literature & Humanities Science, University of Razi, Kermanshah
3 Geomorphology Department, Faculty of Natural Resources,University of Kurdistan, Kurdistan
چکیده [English]

Extended Abstract

Introduction

In recent years, the quantitative analysis of the morphometric characteristics of the watershed using mathematical indices has been widely performed for several purposes, especially to assess the flood risk potential of drainage basins. Morphometric studies in the field of hydrology were first initiated by Horton and Strahler in the 1940s and 1950s, respectively. Their goal was to study the important characteristics of river flow and distinguish them from other measurable characteristics of river flow. One of the first morphometric properties of the river that became quantitative was the hierarchy of different parts of the flow. Later, researchers in other parts of the world, due to the importance of this issue, performed much research in this field. This region has always suffered significant damage due to flooding. The lack of flow measurement stations on the rivers has made the need for mathematical models necessary to study the flooding status of the region. Therefore, the present study aimed to analyze the morphometric parameters and their relationship with the region's flooding, and provide mathematical models for flood study using factor analysis.Methodology

In this research, to study the flood of the watersheds of Kurdistan province and its relationship with morphometric indices, first, the boundaries of the selected watersheds were determined using topographic maps and ARC GIS 10.5 software. Morphometric indices were calculated for all studied basins. In the next step, the normality of the data was investigated. To evaluate the normal distribution of the data, the one-sample Kolmogorov-Smirnov test was used. In the third step, the return periods were determined based on the instantaneous flood peak data using probability distribution functions. In the fourth step, factor analysis of the variables was carried out.Results and discussions

Investigating data adequacy is the first step in factor analysis. Therefore, first, the adequacy of the data was investigated. Considering that the obtained coefficient is higher than 0.60 (0.634), the data adequacy is acceptable for factor analysis. After determining the adequacy of the data, the data sharing was investigated and the data sharing table was extracted. The area variable has the highest commonality with other variables, which is about 97%, and then the length variable of the basin. Among the variables, the branch ratio variable has the least commonality with other variables. In the next step, the variance of the data was investigated and its table was drawn. According to the obtained data, the main variables were combined and categorized into three main and important factors. In the following, because the factors explain most of the variance of the variables, they were rotated. To make it more interpretable and better separation, the factors were rotated using Varimax rotation. After the rotation, the variables have formed a new structure by being placed in one of the three specified factors. Each variable is placed in one of the three specified factors according to its factor load, in such a way that each variable is assigned to one of the three main factors according to its highest factor load.

Using exploratory factor analysis, the hidden factors in the 12 studied variables were extracted and three factors underlying the 12 studied variables were identified. Based on the results of this analysis, five variables of basin area, basin length, flow length, texture ratio, and drainage density are in the first factor. Five variables of elongation coefficient, basin shape, form coefficient, circularity coefficient, and compression coefficient are placed in the second factor, and two variables of stream frequency and branch ratio are placed in the third factor. Therefore, a name is chosen for each of the extracted factors, and other analyses are performed using these three new indicators. These three indices were named according to the variables of each factor in three variables: area, shape, and stream. Examining the collinearity of the data showed that the variables have suitable collinearity for modeling. As a result, regression analysis was performed. Because the calculations were done for more than one variable, multivariate regression analysis was used. In this study, discharge with return periods above 10 to 200 years was considered as the dependent variable, factor indices were obtained from factor analysis as independent variables, and a regression model was extracted for each of the mentioned return periods. The results showed that the models presented for higher return periods have a higher coefficient of determination (R2) and can predict floods with more confidence.Conclusion

As a result of factor analysis, 12 variables were placed in three main factors, whose eigenvalues are greater than 1. These three factors include 78% of the data variance. However, the highest percentage of total explained variance is related to the first component, which is named area. This factor includes 35.369% of the total variance. Among the investigated variables, area, basin length, and stream frequency are the most effective variables in flood occurrence with 0.968, 0.963, and 0.838, respectively, and the branch ratio variable has the least effect with 0.359. After extracting the indices obtained from the factor analysis (indexing) using multivariate regression analysis, correlations were performed to the indices and the return periods above 10 to 200 years. Finally, for each of the return periods, a model for flood forecast was prepared. Examining the R2 of the models showed that with the increase of the return period, the value of this coefficient increased, which shows that the models created for higher return periods are more reliable and can predict floods more accurately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factor analysis
  • Flood
  • morphometric variables
  • watersheds of Kurdistan province
اشرفی، ژ.،١٣٩٦. شناسایی گسل های مخاطره آمیز با استفاده از آنومالی شبکه زهکشی و آزیموت دره (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه تروال در استان کردستان). پایانامه کارشناسی ارشد گروه ژئومورفولوژی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان.
 پور کریمی، ج.، 1397. آمار کاربردی در پژوهشهای رفتاری.جلد دوم. انتشارات دانشگاه تهرات.
حلبیان، ا.، عسگری، ش.، 1396. پهنه بندی شدت سیل­خیزی در حوضه آبریز میشخاص به کمک تحلیل عاملی- خوشه­ای. هیدروژئومورفولوژی. شماره 12. صص 177-153.
حیدری، م.، 1385. مطالعه موردی 2 نوع سیل در استان کردستان و پیشنهاد به کار گیری الگوی موفق مدیریت سیل 91 مرداد کردستان برای کاهش خسارات سیل. اولین همایش منطقه­ای بهره برداری از منابع آب حوضه­های کارون در شهر زاینده­رود. صص 432- 44. 
قنواتی، ع.، فرج­زاده، م.، 1379. چگونگی استفاده از روش تحلیل عاملی در ناحیه بندی فیزیوگرافیک حوضه های آبریز ( مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه های زهره و خیرآباد. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی. تهران. شماره 30. صص 182-175.
دواس، دی، ای .،1390. پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. چاپ چهارم. نشر نی. تهران.
ضیاعی، ح.،1386 .  اصول مهندسی آبخیزداری. انتشارات دانشگاه امام رضا(ع).
عسگری، ش.، صفاری، ا.، 1397. بررسی توان سیل خیزی در حوضه آبریز جعفرآباد. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال هجدهم، شماره 50. صص 90-77.
منصورفر، ک.، 1388. روش­های پیشرفته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری. انتشارات دانشگاه تهران
نایبی، هوشنگ. 1392. آمار پیشرفته  کاربردی همراه با SPSS . انتشارات دانشگاه تهران.
نظری­پویا، ه.، 1398. ارزیابی عملکرد روش تحلیل عاملی در اولویت­بندی سیل خیزی زیرحوضه­های دامنه شمالی الوند همدان. پژوهشنامه مدیریت حوضه آبخیز. سال دهم. شماره20. صص 61-49.
نجفی و نصری .1388. عوامل مؤثر در سیلاب حوضه­ آبخیز اصفهان – سیرجان به روش تحلیل عاملی.  مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی. شماره پیاپی 36. شماره 4. صص 118-102.
Alam, A., Bayesm, A., & Sammons, P., 2021. Flash flood susceptibility assessment using the parameters of drainage basin morphometry in SE Bangladesh. Quaternary International, 575 (576): 295-307.
Batt, M. S., Alam A., Ahmad S., Farooq H., & Ahmad, B., 2019. Flood hazard assessment of upper 398 Jhelum basin using morphometric parameters. Environmental Earth Sciences, 78 (54).
Gajbhiye S, Mishra SK, Pandey A., 2013. Prioritizing erosion-prone area through morphometric analysis: an RS and GIS perspective. Appl Water Sci (Springer).
Hajam, R. A., Hamid, A., & Bhat, S., 2013. Application of Morphometric Analysis for Geo-Hydrological Studies Using Geo-Spatial Technology –A Case Study of Vishav Drainage Basin.  Hydrology Current Research, 4 (3), 1-12.
Hamdan, M. A., 2020. Hydro-Morphometric analysis using Geospatial Technology: a case study of Wadi Gabgabi and Wadi Allaqi watersheds, Southern OUTHERN Egypt-Northern Sudan. Journal of Asian Scientific Research. 23.
Horton, R. E., 1932. Drainage basin characteristics. Trans Am Geophys Union, 13, 350–361.
Horton, R. E. (1945). Erosional development of streams and their drainage basins; hydrophysical approach to quantitative morphology. Geol Soc Am Bull, 56, 275–370.
Itnal, M. P., Kumar, Ch., & Ugarkar, A. G., 2015. Morphometric Analysis and Mini Watersheds Prioritization of Doddahalla Watershed, Ghataprabha River Sub-Basin, Karnataka, South India, International journal of Earth Sciences and Engineering, 8 (3), 91-98.
Miller, V. C.,1953 . A quantitative geomorphic study of drainage basin characteristics in the Clinch Mountain area, Virginia and Tennessee. Proj. NR 389-402. Tech Rep 3, Columbia University, Department of Geology, ONR, New York.
Narendra, P., Lamsoge, B., 2019. Factor analysis of Morphometric parameters of a Basaltic watershed, Maharashtra. Journal of applied hydrology. Vol. XXX No. 1 to 4, Jan. pp. 26 – 38.  
Nikam, S.P., Purohit, R.C., Shinde, M.G., Singh, P.K., Jain, H.K., and Dahiphale Pravin., 2014. Principal component analysis for morphometric modelling for small watersheds of Tapi basin in India, Research Paper, International Journal of Agricultural Engineering, Vol. 7, Issue 1, April 2014, 186-189.
Rogerson, P., 2001. Statistical Methods for Geography. SAGA publications. London. Pp429.
Schumm, S. A., 1956. Evaluation of drainage system and slopes in bad lands at Perth Amboy, New Jersy. Bull Geol Soc Am, 67, 597–646.
Sharma, s, k. Gajbhiye, s. Tignath, s., 2015. Application of principal component analysis in grouping geomorphic parameters of a watershed for hydrological  modeling. Appl Water Sci, 5, 89–96.
Singh, P.K., Kumar, V., Purohit, R.C., Kothari, M., and Dashora, P.K., 2009. Application of principal component analysis in grouping geomorphic parameters for hydrologic modeling. Water Resour Manage 23,325–339.
Smith, K.G. (1950). Standards for grading texture of erosional topography. Am J Sci 248, 655-668.
Strahler, A. N., 1964. Quantitative analysis geomorphology of drainage basins and channel Networks. In: Chow VT (ed) Handbook of applied hydrology. McGraw Hill Book Company, New York section: 4-11.
White, E. L., 1975. "Factor Analysis of Drainage Basin Properties: lassification of Flood Behavior in Terms of Basin Geomorphology", Water Resources Bulletin, Vol. 11, No.4,P.676-687.