برآورد رسوب معلق در حوضه آبریز قره‌سو استان اردبیل با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی RBF و MLP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. رایانامه: s.asghari@uma.ac.ir

2 دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

3 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

4 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22034/gmpj.2023.406147.1445

چکیده

فرسایش به وسیله آب، جدی‌ترین شکل تخریب زمین در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک است که در آن میزان تشکیل خاک معمولاً کمتر از میزان فرسایش آن می‌باشد. در این تحقیق کارایی مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی به دو روش تابع شعاع محور(RBF) و پرسپترون چند لایه(MLP) در تخمین رسوب معلق در حوضه قره‌سو استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از داده‌های 3834 رسوب روزانه ثبت شده مربوط به دوره آماری سال 1350 تا 1399 استفاده شد. به منظور بررسی همبستگی بین متغیرها برای ورود به عملیات مدلسازی از روش همبستگی پیرسون استفاده گردید و جهت پیش‌بینی و مدلسازی رسوب در حوضه موردنظر از مدل شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که انتخاب تعداد 3 نرون در لایه پنهان با داده‌های ارزیابی، آموزش و جدانگه داشته شده به ترتیب با مقادیر 2618، 701 و 515 برای مدل RBF و تعداد 8 نرون در لایه پنهان با داده‌های ارزیابی، آموزش و جدانگه داشته شده به ترتیب با مقادیر 2592، 709 و 533 برای مدل MLP، بیشترین دقت پیش‌بینی را دارا می‌باشند. بطوریکه دقت پیش‌بینی در مدل RBF با ضریب همبستگی 941/0R2= و 002/65RMSE= و در مدل MLP با ضریب همبستگی 917/0R2= و 244/88RMSE= می‌باشد. با توجه به مشکلات اندازه‌گیری رسوبات بار کف و اریب زیاد ناشی از محاسبه بار بستر به عنوان درصدی از بار معلق، می‌توان توصیه نمود که از مدل شبکه عصبی مصنوعی RBF به عنوان یک روش قدرتمند، سریع و با دقت بالا برای تخمین رسوب استفاده شود. همچنین نتایج حاضر ضمن معرفی عوامل تاثیرگذار بر میزان تولید رسوب در حوزه مورد مطالعه‌، می‌تواند برای برآورد رسوب به مناطق فاقد آمار تعمیم داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of estimation of suspended sediment in Gharasu watershed of Ardabil province using artificial neural network models RBF and MLP

نویسندگان [English]

  • Sayyad Asghari 1
  • ehsan ghaleh 2
  • Fariba Esfandiary Darabad 3
  • batool zeinali 4
1 Department of Physical Geography, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Iran
2 Ph.D. Student in Physical Geography, University of Mohaghegh Ardabili
3 Department of Physical Geography, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Iran
4 Department of Physical Geography, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Iran
چکیده [English]

IIntroduction

Sediment that consists of solid particles with organic matter transported by water is called suspended sediment. In other words, the sediment load is the flow of the total sediment output from the catchment or drainage basin that can be measured in the desired cross-section and in a certain period of time. In most natural rivers, most of the sediments are transported as suspended load. The sediments collected by the rivers cause many problems, including sedimentation in the reservoirs of dams and reducing their useful volume, changing the course of the river due to sedimentation in their bed, reducing the capacity of canals and water transfer facilities, and changing the quality of water in terms of drinking and agriculture. . However, no direct or indirect experimental model developed to evaluate this process has been universally accepted. Therefore, sediment transport has been considered by engineers from different aspects and different methods have been used to estimate it. One of the methods of estimating suspended sediment is artificial neural network. Artificial neural network is a computing mechanism that is able to provide a series of new information by taking information and calculating it. Considering that the structure of the human brain has a very high ability to process complex, non-linear and parallel information,

Methodology

As one of the sub-basins of the Aras catchment basin, Gharasu catchment is located in the geographical coordinates of 47°31' to 48°47' east longitude and 37°47' to 38°52' north latitude.

In this study, the statistics and information of 17 variables in 13 sub-basins of the Gharasu River, which were extracted by the regional water organization of Ardabil province, were obtained from this organization. In order to model the artificial neural network from the data of 3834 daily sediments recorded in 13 sediment measuring stations in the studied sub-basins during a 50-year statistical period corresponding to the statistical period of 1350 to 1399 and also from the digital topographic maps of the 1:25000 scale of the Geographical Organization of the Armed Forces to Validation of basin demarcation was used. In choosing this common time base, criteria of completeness, sufficient length of data and use of the latest available data were taken into consideration. Then the normality and correlation between the obtained data were evaluated and two methods of Radius Axis Function (RBF) and Multilayer Perceptron (MLP) were used in SPSS software to model the artificial neural network.Results and Discussion

, recorded suspended sediment (3834 cases) in the relevant statistical period was considered as a dependent variable and flow rate as an independent variable separately for each sub-basin, and Pearson's correlation method was used to check the correlation between the independent variable and the dependent variable.

According to the correlation matrix of the variables, it can be seen that Barouk sub-basin has the highest correlation and Arrab Kendi and Pol Almas sub-basins have the lowest correlation. After modeling the data by two artificial neural network models (RBF and MLP), the amount of sediment for each year was predicted by these models and R2 and RMSE values were also calculated for them. In order to determine the number of neurons in the hidden layer, the values of the neurons in this layer were evaluated by trial and error, and according to the results, choosing the number of 4 neurons for the RBF model and 3 neurons for the MLP model has the highest prediction accuracy in the evaluation data and It also shows in the test data. The accuracy of prediction in RBF model with correlation coefficient R2=0.941 and RMSE=65.002 is compared to MLP model with R2=0.917 and RMSE=88.244.

Based on the scatter diagram between the real data and the estimated data, it was determined that the average of the real values is 4.636, which is 4.367 for the RBF model and 3.534 for the LMP model, which indicates better accuracy in Modeling and the closeness of the RBF model value to the real value. Regarding the median index and the mode index, which represent the most repeated data in the statistical collection, for the real values, the numbers are 4.117 and 3.246, respectively, and for the RBF model, the numbers are 4.425 and 4.213, respectively, which are the closest values. It is considered as a real amount.Conclusion

So far, various forecasting models have been used to estimate river sedimentation. Some of these models have estimated the amount of sediment by combining different physical parameters of the basin, climate and even the output of satellite images. Artificial neural network models are widely used in forecasting geographic models today.

In this research, two artificial neural network models, radial axis function (RBF) and multi-layer perceptron (MLP) in SPSS software have been used to estimate the sediment of Gharasu River in Ardabil province. In this study, recorded suspended sediment (3834 cases) in a 50-year statistical period was considered as a dependent variable and flow rate as an independent variable separately for each sub-basin, and Pearson's correlation method was used to check the correlation between the independent variable and the dependent variable. It was found that Barouk sub-basin had the highest correlation and Arbab Kendi and Pol Almas sub-basins had the lowest correlation. After modeling the data by artificial neural network model, the amount of sediment for each year was predicted by these models and R2 and RMSE values were also calculated for them. The prediction accuracy of RBF model with correlation coefficient R2=0.941 and RMSE=65.002 is higher than MLP model with R2=0.917 and RMSE=88.244, and it has a better performance in estimating suspended sediment in the study basin.

Also, the average value of the real values is equal to 4.636, which is equal to 4.367 for the RBF model. This research showed that in all studied stations, the RBF method provides more accurate estimates of suspended sediment than the MLP model. Of course, due to the existence of complex relationships between flow rate and suspended sediment, the appropriate model should be determined in each hydrometric station to estimate this variable more accurately,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial neural network
  • RBF method
  • MLP method
  • Gharasu