بررسی عملکرد فرایندهای یخچالی با استفاده از تحلیل آماری قطر سنگ‎های سرگردان (مطالعه‎ی موردی: روستای اسلامیه (فراشاه)، شهرستان تفت)

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه کاشان

چکیده

این پژوهش تلاش دارد با استفاده از روش‎های کمّی و مدل‎های آماری به این پرسش پاسخ دهد که آیا فرایندی غیر از فرایندهای یخچالی، این چشم‎انداز رابه‎وجود آورده است؟ با توجه به نتایج پژوهش حاضر، وجود اختلاف معنادار بین میانگین قطر ذرّه‎های زبانه‎های یخچالی، مؤید تفاوت معنادار در توان هر زبانه است، به‎گونه‎ای که نتایج آزمون دانکن زبانه‎ها را به سه گروه مختلف تقسیم‎بندی می‎کند. گروه اول شامل زبانه‎های 3، 4 و 5، گروه دوم شامل زبانه‎های 1، 3 و 5 و گروه سوم شامل زبانه‎های 1 و 2 است. با توجه به‎اندازه‎ی میانگین قطر سنگ‎ها در گروه سوم، می‎توان نتیجه گرفت نیروی فرایند یخچالی در زبانه‎های گروه سوم بیشتر از دو گروه دیگر بوده است. همچنین آزمون مقایسه‎ی میانگین‎ها، آثار پنج زبانه‎ی یخچالی موجود در منطقه را در سه گروه قرار می‎دهد یعنی اینکه بر پنج زبانه‎ی موجود در منطقه،سه وضعیت حاکم بوده است. از سوی دیگر، عدم وجود اختلاف معنادار بین مقاطع، حاکی از یکنواخت بودن میانگین قطر سنگ‎هاست؛ یعنی هیچ اختلاف معناداری بین قطر سنگ‎ها در مقاطع مختلف به فواصل مختلف در طول بلوک‎ها (زبانه‎های یخچالی) وجود ندارد. یعنی اینکه هیچ‎گونه جورشدگی روی سنگ‎ها اتفاق نیفتاده است که بتواند آرایش تصادفی حاصل از فرایند یخچالی را تغییر دهد. پس با قطعیت می‎توان اظهار داشت که پس از وقوع فرایند حاصل از ذوب یخ،فرایندی بزرگتر از فرایند یخچالی رخ نداده است. بنابراین فرضیه‎ی رخ دادن سیلاب‎های بزرگ بعد از دوره‎های یخچالی در منطقه‎ی مورد مطالعه، قطعی نیست.

کلیدواژه‌ها