شبیه‌سازی مناطق مستعد خندق‌زایی با استفاده از روشSPI در حوضه‎ی رودخانه‎ی مِرِگ

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش پیش رو به‎منظور شبیه‌سازی مناطق مستعد خندق‌زایی در حوضه‎ی رودخانه‎ی مِرِگ، واقع در جنوب شهر کرمانشاه انجام شده است. این پژوهش به‎منظور شبیه‎سازی خندق‎زایی در پهنه‎ی بزرگ 15/1466 کیلومتر مربع، به‎کمک مدل رقومی ارتفاعی و دیگر لایه‎های نقشه‎ای و شاخص توان آبراهه‌ای انجام شده است. لایه‌های کاربری اراضی، فاصله از آبراهه‎ها، فاصله از جاده‌ها، لیتولوژی، شیب، جهت شیب، انحنای عمودی و انحنای افقی شیب منطقه تهیه شد. با تولید شاخص SPI و بهره‌گیری از آن برای تشخیص نقاط مستعد خندق‌زایی، سطح جست‎وجو در درون لایه‎ی اخیر به نقاط محدودی کاهش یافت. نتایج حاصل از همپوشانی این نقاط و لایه‎های اطلاعاتی موجود، به شناسایی طبقه یا کلاس مؤثر در تشکیل خندق منجر شد. با مراجعه‎های میدانی متعدّد، صحت و دقت نقاط تولید شده بررسی شد، سپس آزمون مربع کای اسکوور روی داده‌های تولید شده اعمال و درجه‎ی معناداری کلاس ـ نقطه به تأیید رسید. نتایج حاصل از ارزیابی آماری و میدانی به دو مدل جداگانه برای پیش‌بینی مناطق مستعد خندق در حوضه‎ی مورد مطالعه منجر شد.

کلیدواژه‌ها