روشی جدید در استخراج مخروط‌افکنه‎ها از مدل رقومی ارتفاع

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

شناسایی و استخراج لندفرم‌های سطح زمین از داده‌ها رقومی در سال‎های اخیر، رشد و گسترش بسیار زیادی یافته‌اند. در این راستا مخروط‌افکنه‌ها در مناطق خشک از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. هدف این مطالعه ارائه‎ی روشی بهینه (سریع، دقیق، کم هزینه، و استفاده از حداقل داده‎ی مورد نیاز)، برای استخراج مرز مخروط‌افکنه‌ها از DEM است. بدین منظور با استفاده از DEM و روشی که در این پژوهش برای نخستین‎بار ارائه شده است (مدل قرینه‎ی DEM)، با قرینه‌سازی داده‌های رقومی ارتفاع و روش‌های موجود در نرم‌افزارهای GIS، مخروط‌افکنه به‎عنوان یک حوضه‎ی آبریز معرفی و سپس مرز آن استخراج شده است. برای ارزیابی دقت این روش، مرز استخراجی روی تصاویر ماهواره‌ای (ASTER, QuickBird)، نقشه‎ی توپوگرافی و شبکه‌هایی زهکشی منطقه همپوشانی شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که روش «مدل قرینه‎ی DEM» از نظر دقتِ نتایج، سادگی، سرعت انجام و بهره‌گیری از حداقل داده‌ها بر روش‌های دیگر برتری دارد.

کلیدواژه‌ها