بررسی اثرات مورفوتکتونیک در نیمرخ طولی رودخانه‎ی واز؛ البرز شمالی، استان مازندران

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه آزاد نور

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رودخانه‌ها نسبت به حرکات تکتونیکی حساس هستند و رابطه‎ی نزدیکی بین لندفرم‌های رودخانه‌ای و حرکات تکتونیکی وجود دارد. شاخص‌های ژئومورفیک به‎عنوان ابزاری برای مشخص‎کردن ساختارهای جدید و فعال به‎کار می‌روند. منطقه‎ی مورد مطالعه، حوضه‎ی آبریز واز است که در شهرستان نور در استان مازندران واقع شده است. در این حوضه گسل‌های متعددی مانند، گسل شمال البرز و گسل کلرد سازندهای زمین‎شناسی را جابه‎جا کرده‌اند. در این مطالعه شاخص‌های ژئومورفیک، مانند منحنی‌های هیپسومتری، شاخص تقارن حوضه، نیمرخ طولی نرمال‎شده‎ی رود و شاخص گرادیان طولی رود با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی (DEM) در نرم‎افزار ARC GIS تهیه و مورد تحلیل قرار گرفتند. نیمرخ طولی نرمال‎شده‎ی رود (SLK) برای زیرحوضه‌ها ترسیم شد. به‎دلیل بی‎بُعد بودن این شاخص، حداکثر تقعر (Zmax ) دره‌های مختلف مورد مقایسه قرار گرفتند. سپس با محاسبه‎ی مقادیر SL شاخه‌های مختلف رود و میان‎یابی این مقادیر، نقشه‎ی SL رود تهیه شد. مقادیر SL بین 75 تا 1375 متغیر بوده است. تقریبار 75 درصد مقادیر SL کمتر از 700 متر را نشان می‌دهد. بیشترین مقدار SL در قسمت جنوبی حوضه و در مجاورت گسل بزرگ البرز شمالی قرار گرفته است. مقادیر بالای SL تنها در برخی موارد با وجود گسل‌ها در ارتباط است. با استفاده از آزمون کروسکال ـ والیس، این مقادیر مورد ارزیابی قرار گرفت که نشان‎دهنده‎ی تفاوت معنا‌داری بین سنگ‌شناسی حوضه و مقادیر SL است.

کلیدواژه‌ها