بررسی تراکم، ژئومورفولوژی و پهنه‌بندی ارتفاعی نبکاهای حاشیۀ غربی دشت لوت و تأثیرات پوشش گیاهی بر مورفولوژی آنها

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

نبکاها به‎دلیل ترکیب دو علم اکولوژی و ژئومورفولوژی (پوشش گیاهی و تپّۀ ماسه‎ای)، همواره مورد توجّه اندیشمندان این علوم هستند. این پژوهش به بررسی تراکم، ژئومورفولوژی و پهنه‌بندی ارتفاعی نبکاهای غرب دشت لوت پرداخته است. پژوهش از نوع توصیفی، تحلیلی، برپایۀ روش‎های میدانی، آماری و کتابخانه‌ای است، به این‎گونه که پس از شناسایی پهنۀ مطالعاتی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و عکس‎های هوایی، با بررسی میدانی منطقه و از طریق ترانسکت و پلات، نبکاهای مورد نظر انتخاب و ویژگی‎های مورفومتری نبکاها و نوع گیاه در هر پلات اندازه‌گیری شده و با استفاده از نرم‎افزار اس.پی.اس.اس. تحلیل آماری آنها شامل تحلیل همبستگی و فراوانی انجام شده و با یکدیگر مقایسه شدند. در مرحله بعد با استفاده از نرم‎افزار ARC GIS توزیع و پراکندگی نبکاهای هر یک از گونه‎ها نقشه‎سازی شده و به پهنه‎بندی ارتفاعی نبکاها در منطقه پرداخته شد. نتایج به‎دست آمده از تحلیل همبستگی عناصر مورفومتری نبکاها نشان می‎دهد که نبکاهای هر گونۀ گیاهی در دو پلات مجاور، ویژگی‎های متفاوتی دارند که این موضوع تأثیرات متفاوت عوامل تأثیرگذار نبکاها، از جمله اندازه پوشش گیاهی و فرآیندهای بادی بر قسمت‎های مختلف منطقه را نشان می‌دهد. پراکندگی نبکاهای هر یک از گونه‎های گیاهی از الگوی خاصی پیروی می‌کند، بدین صورت که بعضی گونه‎ها مانند خارشتر، فقط در قسمت‎های جنوبی منطقه مشاهده شدند. همچنین از لحاظ پهنه‎بندی ارتفاعی نبکاها، پلات‎های مورد نظر با یکدیگر تفاوت دارند، به‎طوری که برخی گونه‎ها در شمال منطقه نبکاهای بلندتری را تشکیل داده و برخی دیگر در قسمت‎های مرکز و جنوبی متمرکز شده‌اند.

کلیدواژه‌ها