تعیین مناسب‌ترین اندازۀ پلات برای نمونه‌برداری از سنگ‎فرش بیابان

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

سنگ‎فرش بیابانی یکی از عوامل محافظت‎کنندۀ خاک سطحی در مقابل فرسایش بادی در مناطق بیابانی است. درصد تراکم سنگ‎فرش و قطر ذرات، یا به‎نوعی دانه‌بندی ذرات، از مهم‎ترین عوامل تعیین‌کنندۀ میزان حفاظت خاک توسط این ذرات است. نمونه‌برداری‌های سنگ‎فرش بیابان، به‎طور معمول در عرصه و به‎صورت تخمینی یا با استفاده از خط‌کش و پلات انجام می‌گیرد؛ ولی در هیچ‌یک از منابع، ابعاد استانداردی برای پلات در نمونه‎برداری از سنگ‎فرش بیابان ارائه نشده و حتی روشی نیز برای تعیین آن معرفی نشده است. در این مطالعه با استفاده از یک روش نوآورانه، ابعاد بهینۀ پلات برای نمونه‌برداری از سنگ‎فرش بیابان در انواع مختلف دشت‌سر تعیین شده است. این روش برمبنای افزایش ابعاد پلات و ترسیم منحنی‌های دانه‌بندی متعدد در پلات‌های با ابعاد مختلف و مقایسۀ آنها با یکدیگر استوار است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، چنانچه هدف از نمونه‌برداری از سنگ‎فرش بیابان در دشت سر لخت باشد، ابعاد 40×40 سانتی‎متر، در دشت سر اپانداژ، ابعاد 30×30 سانتی‎متر و در دشت سر لخت، ابعاد 20×20سانتی‎متر، مناسب‌ترین ابعاد پلات در نمونه‎برداری از سنگ‎فرش بیابان در دشت سر پوشیده است. چنانچه نمونه‎برداری از سنگ‎فرش بیابان به‎صورت کلی مطرح باشد، ابعاد مناسب پلات، 40 ×40 سانتی‎متر است.

کلیدواژه‌ها