اثرات احداث سد مخزنی گیلان‎غرب بر مورفولوژی بستر رود گیلان‎غرب (در محدودۀ بالادست و مخزن سد)

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش به بررسی اثرات احداث سد مخزنی گیلان‎غرب بر ژئومورفولوژی جریانی رود گیلان‎غرب در بخش بالادست و محدودۀ مخزن آن پرداخته شده است. اهداف این پژوهش، بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی ناشی از احداث این سد در بستر، کناره‌ها و مقاطع رود گیلان‎غرب؛ تجزیه‎وتحلیل تغییرات مورفولوژیکی قبل و بعد از ساخت سد و نمایش نوع و جهت تغییرات مورفولوژیکی، به‎دلیل آبگیری سد در بالادست و محدودۀ مخزن است. داده‌های اسنادی، داده‌های هیدرو ـ اقلیمی، نقشه‌های موضوعی و داده‌های حاصل از پیمایش میدانی، داده‌های مورد استفاده در این پژوهش هستند. روش پژوهش، پایش تغییرات است که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی و ترسیم و تفسیر نیمرخ‌های توپوگرافی در سه دورۀ زمانی قبل، حین و بعد از ساخت سد و در بخش‌های بالادست و محدودۀ مخزن سد انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که شیب بستر رود در بخش بالادست و محدودۀ مخزن، پس از ساخت سد کاهش یافته است. محاسبۀ ضریب پیچشی رود حاکی از افزایش سینوزیتۀ مجرا در بالادست سد است که تغییر تدریجی الگوی رود در این بخش به‎سمت پیچانرودی شدید را نشان می‎دهد. همچنین احداث سد، سطح اساس جدیدی در منطقه ایجاد کرده که موجب گسترش فرسایش شیاری و خندقی در دامنه‌های مشرف به دریاچۀ سد و نیز، بروز فرسایش قهقرایی در مجاری فرعی شده است. تابع تغییرات سطح آب و فعالیت‌های نئوتکتونیکی گسل راندگی گیلان‎غرب، تراس‌های آبرفتی جدیدی در حال تشکیل هستند. علاوه‎بر این، نیمرخ‌های طولی و عرضی رود در دورۀ بعد از ساخت نسبت به دورۀ قبل از آن تغییر یافته و نیمرخ عرضی در بالادست از شکل وی (V) به شکل یو (U) تغییر یافته که دال بر کاهش فرسایش در بستر و افرایش فرسایش کناره‌هاست.

کلیدواژه‌ها