شبیه‎سازی دینامیک امواج و انتقال ماسه در سواحل دریای خزر (محدودۀ خلیج گرگان)

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

ماسه‎های ساحلی، عموماً منشأ رودخانه‎ای داشته و تحت تأثیر دینامیک امواج و حرکات آب دریا، در طول خط ساحلی توزیع می‎شوند. رودخانه‎های سفیدرود، هراز، بابلرود، تجن و گرگانرود، سهم عمده‎ای در تدارک رسوب به دریای خزر در سواحل خزر جنوبی دارند. منطقۀ مورد مطالعه در این پژوهش، بخش جنوب شرق دریای خزر، در محدودۀ خلیج گرگان با بیش از 60 کیلومتر طول است. هدف از این پژوهش بررسی راستای امواج غالب و نحوۀ تولید جریان در امتداد ساحل است که درنهایت بر توزیع ذرات ماسه در طول خط ساحلی مؤثر است. برای دست‎یابی به این هدف، از داده‎های باد امواج و نیز نقشه‎های توپوگرافی و عمق‎سنجی که ابزار و داده‎های اصلی پژوهش به‎شمار می‎روند، استفاده شده است. با بهره‎مندی از داده‎های باد و امواج، به‎ترتیب گلبادها و گل‎موج‎های محدودۀ پژوهش ترسیم و با توجه به راستا و فراوانی امواج، مدل‎سازی امواج در نرم‎افزار مایک 21 انجام شد. در ادامه، داده‎های امواج برای تولید مدل جریان‎های موازی ساحل در منطقۀ شکست مورد استفاده قرار گرفتند و درنهایت، مدل‎سازی انتقال ماسه در خط ساحلی تجزیه‎وتحلیل شد. نتایج نشان می‎دهد که راستای غالب امواج از جهات شمال غرب، موجب توزیع و جابه‎جایی ماسه‎ها به‎سمت شرق شده است. توسعه و عریض‎شدن زبانه ماسه‎ای میانکاله به‎سمت شرق و ایجاد خلیج گرگان در پشت زبانۀ ماسه‎ای مذکور با برایند تولید و توزیع رسوب در راستای غرب به شرق، در مدل نرم‎افزاری مایک 21 برازش نشان می‎دهد.

کلیدواژه‌ها