تأثیر عوامل ژئومورفولوژیکی و اقلیمی (ژئومورفوکلیمایی) زاگرس جنوبی در منطقۀ شمال تنگۀ هرمز بر دفاع غیر عامل (با تأکید بر مکان‎یابی مراکز حساس و مهم)

نویسندگان

1 دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به بررسی چگونگی ارتباط و پیوند میان عوامل ژئومورفولوژی و پدافند غیر عامل با تأکید بر مکان‎یابی مطلوب مراکز حساس و مهم در منطقه شمال تنگۀ هرمز در بخش زاگرس جنوبی می‎پردازد. ابزارهای پژوهش را نقشه‎های توپوگرافی، زمین‎شناسی و تصاویر ماهواره‎ای منطقه تشکیل داده است. همچنین با ارائه و تنظیم پرسشنامه‌ها و مصاحبه با افراد کارشناس، به شناسایی عوامل مؤثر در مکان‎یابی مراکز حساس و مهم با تأکید بر پدافند غیر عامل پرداخته شد و درنهایت مناسب‎ترین محل برای مکان‎گزینی مراکز حساس و مهم با استفاده از روش سلسله‎مراتبی AHP تعیین شد و در محیط نرم‎افزار Arc GIS نقشه‎ای را به‎دست آوردیم که مناطق مناسب برای احداث مراکز حساس و مهم در آن مشخص شده‎اند. نتایج نشان می‎دهد که مناطق غربی منطقۀ مورد مطالعه برای مکان‎یابی شرایط مناسب‎تری را نسبت به مناطق شرقی دارند. همچنین با توجه به نقشۀ نهایی که بر اساس عوامل ژئومورفولوژیکی در محیط GIS تهیه شده است، مساحت پهنه‎های مطلوب برای مکان‎گزینی مراکز حساس و مهم در بخش شمالی، نسبت به مناطق جنوبی بیشتر است. به‎گفتۀ دیگر ویژگی‎های ژئومورفولوژیکی منطقه در بخش شمالی و غربی، به‎گونه ای است که این مناطق از شرایط مطلوب‎تری نسبت به مناطق جنوبی و شرقی برای انتخاب مکان بهینۀ مراکز حساس و مهم برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها