پهنه‌بندی خطر رخداد زمین‌لغزش به روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های گسسته در حوضه رودخانه ماربر

نویسندگان

چکیده

زمین‌لغزش از جمله ‌پدیده‌هاییاست که امروزه تحت عنوان بلای طبیعی از آن یاد می‌شود.در سال‌های اخیر خسارت‌های ناشی از اینپدیده با دخالت روز افزون بشر در طبیعت افزایش یافته است. پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش‌ها با استفاده از روش‌های متفاوتی مانند روش ارزش اطلاعاتی، روش تراکم سطح، روش تحلیل سلسله مراتبی، منطق فازی و برخی از روش‌های دیگر انجام می‌شود. هدف از این تحقیق پهنه‌بندی خطر رخداد زمین‌لغزش در حوضه رودخانه ماربر در جنوب استان اصفهان با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره خطیمی‌باشد. با تفسیر عکس-هایهوایی، تصاویر ماهواره‌ای و بازدیدهای میدانی، نقشه پراکنش زمین‌لغزش‌ها تهیه گردید. در مرحله بعد با توجه به موقعیت زمین‌لغزش‌ها و نظرات کارشناسی، 9 عامل موثر در رخداد زمین‌لغزش‌های منطقه شناسایی شدند و پس از تهیه لایه‌های رقومی عوامل موثر در محیط GIS،نقشه پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش تهیه گردید. در این روشرابطه متقابل بین متغیرهای مستقل(عوامل موثر) نسبت به هم و نسبت بهمتغیر وابسته(وقوع زمین‌لغزش) بطور یکجا در نظر گرفته می‌شود.ارزیابی مدل با استفاده از نسبت تراکمی(DR) و شاخص زمین لغزش(LI) صورت گرفته است.روند صعودی نسبت تراکمی و شاخص زمین‌لغزش برای گستره‌های مواجه با خطر خیلی کم تا گستره‌های مواجه با خطر زیاد نشان از صحت نقشه تهیه شده از طریق این روش دارد. با توجه به ضرایب رگرسیونی به دست آمده کلاس فاصله از گسل(1500-0 متر)بیشترین تاثیر را در وقوع زمین‌لغزش‌های منطقه داشته است.نتایج نشان دادکه از مجموع مساحت 800 کیلومترمربعی حوضه ماریر، گستره‌های لغزشی با خطر متوسط و کم به ترتیب با دارا بودن 32 و 31 درصد، بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده‌اند. از طرفی پهنه‌ با خطر زیاد با 5/25درصد مساحت در رده بعدی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها