پالئولیمنولوژی دریاچه‌ی زریبار براساس ارتباط بین توزیع دانه‌های رسوبی و اجتماع گرده‌های گیاهی در هولوسن

نویسندگان

چکیده

دریاچهها محیطهای رسوبی بسیار جالبی برای بازسازی محیط‌ها و بررسی آب و هوای دیرینه میباشند. بررسی ویژگیهای رسوبشناسی و اجتماع گرده‌های گیاهی برای شناخت و تکامل ویژگیهای رسوبی اواخر کواترنر بسیار مفید است حوضههای بسته به دلیل حساسیت بسیار زیاد نسبت به تعادل تبخیر و بارش، مناسبترین سیستم جهت بازسازی محیط‌های دریاچهای و آب و هوای دیرینه میباشند. این مقاله ارتباط بین اجتماع گرده‌های گیاهی و اندازه‌ی دانه‌های رسوبی دریاچه‌ی زریبار واقع در استان کردستان را مورد بررسی قرار داده و براساس این ارتباط محیط دیرینه، تاریخچه‌ی گیاهی و آب و هوای دیرینه در طی دوره‌ی هولوسن بازسازی شده است. افزایش در میزان سیلت و کاهش میزان ماسه به همراه رسیدن گرده‌های Quercusبه بیشترین مقدار، نبود گرده‌های Salix و Fraxinus در این دوره‌ی زمانی از هولوسن، رسیدن Poacae به کمترین میزان و کاهش تدریجی در میزان Atriplex type و Artemisia herba-albat، افزایش سطح آب دریاچه را در طی 8950 - 6870 ، 5500 - 3170 سال قبل به همراه وجود شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب، افزایش بارش و افزایش در رطوبت قابل دسترس را نشان می‌دهد. مقدار بالای ذرات ماسه و کاهش در میزان سیلت به همراه درصد بالای گرده‌های گیاهی Salix ، Fraxinus و Pistacia و کاهش در میزان گرده‌های Quercus، کاهش سطح آب دریاچه را در طی 6870 – 5500، 1300 - 3170 سال قبل همراه با شرایط آب و هوایی گرم و خشک، کاهش در بارشهای بهاری و رطوبت قابل دسترس را نشان می‌دهد. همچنین افزایش نامنظم در میزان ماسه و کاهش نامنظم در میزان سیلت به همراه ظاهر شدن گرده‌های Plantago lanceolata وجود تغییرات نامنظم در سطح آب دریاچه‌ی زریبار در نتیجهی تغییرات بارشی، سرریزهای اتفاقی دریاچه و فعالیتهای انسانی را در اواخر هولوسن نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها