بررسی توان لرزه زایی گسل‌ها و برآورد تلفات انسانی ناشی از زلزله در مناطق شهری مطالعه موردی: (شهر اردبیل)

نویسندگان

چکیده

ایران یکی از زلزله‌خیزترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود و شهرهای آن در رابطه با این پدیدۀ طبیعی آسیب‌های فراوان دیده است. برای کاهش آثار و پیامدهای ناگوار این پدیده نیاز به طراحی برنامه‌هایی برای کاهش میزان آسیب‌پذیری شهرها در برابر زلزله است، که مهم‌ترین هدف این برنامه ها حفظ حیات و زندگی ساکنین می‌باشد. محدوده مورد مطالعه (شهر اردبیل) توسط گسل‌های متعدی احاطه شده و در طول تاریخ زلزله‌های متعددی در آن رخ داده است. وجود گسل‌های پیرامونی و سابقه لرزه‌خیزی آن‌ها می‌تواند سندی برای وقوع زلزله در زمآن‌های آتی باشد که به عنوان یک عامل تهدید کننده مطرح می‌باشد. جهت مقابله اصولی با این پدیده و کاستن از میزان آسیب‌های آن نیاز به انجام سلسله مطالعاتی در خصوص وضعیت لرزه‌خیزی و توان لرزه زایی گسل‌های فعال پیرامونی و تخمین میزان خسارت مالی و جانی به وجود آمده در اثر زلزله‌های احتمالی می‌باشد تا با روشن شدن وضعیت لرزه‌خیزی و میزان آسیب‌ها، به بررسی عوامل آسیب زا و شناخت نقاط ضعفی که باعث تشدید آسیب‌ها می‌شود پرداخت. از این رو در مقاله فوق برای دست یافتن به این هدف ضریب لرزه‌خیزی گسل‌های مهم پیرامون شهر اردبیل تعیین شد و با مبنا قراردادن نتایج این مطالعات با استفاده از روش ارائه‌شده توسطCoburn و همکاران تعداد تلفات انسانی ناشی از زلزله در شرایط مختلف زمانی و امدادرسانی تعیین گردید. بر اساس نتایج به دست آمده معلوم گردید که وضعیت وقوع زلزله در شب، بدون هیچ‌گونه امدادرسانی، شدیدترین تلفات را موجب می‌گردد. در این حالت، 74945 از ساکنان یا حدود 55/17% کل جمعیت اردبیل کشته خواهند شد.

کلیدواژه‌ها