بررسی نقش گُلسنگها در هوازدگی زیستی سنگ‌های مخروطی شکل روستای کندوان

نویسندگان

چکیده

سنگ‌های مخروطی شکل (کله‌قندی) روستای تاریخی کندوان در اثر عوامل مختلفی از جمله کلنی‌های زیستی هوازده می‌شوند. در مطالعه حاضر با نمونه‌برداری و تهیه مقاطع نازک میکروسکوپی، انجام آنالیز اشعه X و تصویر‌برداری با میکروسکوپ نور بازتابشی و فلورسنس، تغییرات فیزیکی و شیمیایی ناشی از فعالیت‌های زیستی گُلسنگ بر روی سنگ‌های روستای کندوان بررسی شده است. بر اساس مقاطع میکروسکوپی و آنالیز اشعه X توده سنگ روستای کندوان دارای ترکیب اسیدی بوده و عمدتاً از کانی‌های کوارتز، پلاژیوکلاز و هورنبلند تشکیل‌شده است. تقریباً تمام کانی‌ها سالم بوده و هوازدگی و دگرسانی به کانی‌های رسی کمتر دیده می‌شود. تصاویر میکروسکوپی نشان می‌دهند که گُلسنگها در تلاش برای جذب مواد معدنی ریسه‌های خود را در سنگ‌های کندوان نفوذ داده و باعث تخریب بافت سنگ تا عمق حدود 5 میلی‌متری می‌شوند. ضمناً اسید اگزالیک ترشح‌شده از گُلسنگ نیز باعث هوازدگی شیمیایی قشر سطحی سنگ می‌شود. اقلیم سرد و نیمه‌خشک و ارتفاع بالای روستای کندوان مانع از فعالیت زیستی زیاد و هوازدگی شدید ناشی از گُلسنگ شده و ترکیب اسیدی سنگ نیز باعث مقاومت آن در برابر اسیدهای آلی گردیده است. با این حال این نوع از هوازدگی و فرسایش و تخریب‌های ناشی از آن در طولانی مدت توانسته باعث شکل‌گیری مورفولوژی خاص روستا شود. با این حال ادامه روند هوازدگی باعث تخریب بیشتر سنگ‌های مخروطی شکل می‌شود که در این راستا انجام اقدامات کنترلی و حفاظتی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها