مطالعه خصوصیات مورفومتری ریپلمارک‌ها در سه لندفرم مختلف(مطالعه موردی: کویرسیرجان)

نویسندگان

چکیده

مطالعه در مورد کیفیت و خصوصیات اشکال فرسایش بادی و همچنین ارتباط این اشکال با سایر لندفرمها و پدیده‌های موجود در محیط به عنوان یک معیار مهم و باارزش در ارزیابی شرایط منابع طبیعی به خصوص در مناطقی که دارای حساسیت بالایی نسبت به فرسایش می‌باشند ضروری می‌نماید. در بررسی ویژگی‌های اشکال فرسایش بادی استفاده از بعضی از پارامترهای مرفومتریک می‌توانند اطلاعات بسیار مهمی را از رفتار این اشکال در محیط‌های مختلف ارائه دهند. این پژوهش سعی در بررسی اختلافات موجود بین خصوصیات مورفومتری ریپل‌ مارک‌ها به صورت طرح تصادفی در حوضه کویر سیرجان در سه موقعیت مکانی متفاوت، یعنی در پناه تپه‌های طبیعی، در پناه پوشش گیاهی و در سطوح هموار به صورت کمی اندازه‌گیری و مورد مقایسه قرار گرفت. فاکتورهای مورفومتری مورد مقایسه ریپل‌ مارک‌ها شامل طول موج ریپل مارک‌ها و ارتفاع موج ریپلمارک‌ها در موقعیت‌های مختلف یک مکان می‌باشد. نتایج آنالیز واریانس اختلاف معنی‌داری بین پارامترهای طول موج و ارتفاع موج ریپل‌ مارک‌ها در موقعیت‌های مختلف را نشان می‌دهد. در سطح احتمال خطای کمتر از 1 درصد (01/0›α) نتایج آزمون مقایسه میانگین‌ها برای هر یک از عوامل ذکرشده ریپل مارک‌ها را در سه گروه متمایز تفکیک می‌کند. گروه اول شامل ریپل‌های در پناه پوشش گیاهی، گروه دوم شامل ریپل‌های باد پناه تپه‌های طبیعی و گروه سوم شامل ریپل‌های سطوح هموار می‌باشد. بنابراین می‌توان با آنالیز پارامترها نتیجه گرفت الگوی ریپلمارک‌های ماسه‌ای به‌ شدت تحت تأثیر شرایط محیطی تشکیل‌دهنده آن‌ها قرار دارند.

کلیدواژه‌ها