استخراج آب نمود(هیدروگراف) واحد ژئومورفولوژیکی بر اساس روش لوپز و مقایسه آن با آب نمودهای مشاهداتی در حوضه حسین‌آباد

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله مدل آب نمود یا هیدروگراف‌های واحد ژئومورفولوژی مخزن(GUHR) برای حوضه حسین‌آباد واقع در استان کردستان ارائه شده است. این مدل بر پایه مفهوم مخازن خطی آبشاری جهت تخمین سیلاب حوضه‌هایی با داده‌های محدود به کار می رود. در همین راستا، کاربرد مدل هیدروگراف واحد ژئومورفولوژی مخزن (GUHR) بر اساس مدل لوپز و مخازن خطی آبشاری و مقایسه نتایج آن با هیدروگراف‌های مشاهداتی در حوضه حسین‌آباد هدف اساسی این پژوهش است. در مدل مذکور سطوح شبکه زهکشی حوضه به صورت مخازن خطی آبشاری در نظر گرفته می‌‌شود. تعداد و اندازه این مخازن بر مبنای زیر حوضه‌ها در طول شبکه زهکشی حوضه لحاظ می‌شود. نتایج بیانگر آن است در این مدل هیدروگراف‌های واحد به تغییر پارامتر k حساس هستند زیرا با تغییر پارامتر k تغییر زیادی در میزان دبی اوج، رسیدن به دبی اوج و شکل کلی هیدروگراف مشاهده می‌شود. هم‌چنین از مقایسه هیدروگراف‌های سیلاب مدل به ازای k متوسط بهینه و هیدروگراف‌های مشاهداتی رویدادها و نتایج صحت‌سنجی مدل مشخص می‌شود که می‌توان k متوسط بهینه حاصل را به عنوانk متوسط حوضه در نظر گرفت. مدلGUHR با وجود داشتن یک پارامتر، به دلیل به‌کارگیری خصوصیات ژئومورفولوژی حوضه، توانایی مناسبی در شبیه‌سازی بارش- رواناب دارد. بنابراین قابل کاربرد در دیگر حوضه‌های آبخیز با شرایط یکسان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها