بررسی تأثیر زمین ساخت فعال برجورشدگی و میانگین اندازه رسوبات رودخانه‌های مئاندری مطالعه موردی: رودخانه کارون، شمال شوشتر

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

رودخانه کارون در جنوب باختری ایران در مسیر خود، به دلیل نقش زمین ساخت فعال آشفتگی‌هایی در میزان جورشدگی و میانگین اندازه رسوبات ایجاد می‌کند. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر زمین ساخت بر میانگین ذرات و نرخ جورشدگی در بازه تاقدیس شوشتر، سه شاخص‌ ژئومورفیک نشانگرهای پویا بودن حرکات زمین ساختی می‌باشند شامل: شاخص نیمرخ طولی رودخانه، شاخص پیچ و خم جبهه کوهستان و ضریب سینوسیته رودخانه،استفاده شده است.شاخص‌های مذکور نشان دهنده فعالیت بالای زمین ساختی منطقه می‌باشند.در ادامه تعداد سی و شش نمونه رسوبدر چهار مئاندر در پیش و پس از خط گسل برداشت شد. سپس هر مئاندر به سه بخش (A آغاز، B مرکز و C پایان مئاندر) تقسیم شد. به طوری که نمونه A با فاصله نیم متری ساحل رودخانه، نمونه B،هفت متر پس از نمونه A و نمونه Cهفت متر پس از نمونه B برداشت شد. نمونه‌ها در دستگاه شیکردرهفت دسته آنالیز، و در نرم‌افزارGradistat 4محاسبات میانگین و جورشدگی آن‌ها به دست آمد. ازنرم‌افزار ArcGIS 10وFreehandبرای ترسیم نقشه‌ زمین‌شناسی و موقعیت مئاندرها، محل نمونه‌گیری‌‌ها و خطوط گسلی استفاده شد. نتایج آنالیز و تحلیل آماری و نموداری این بررسی نشان می‌دهد که مقدار میانگین ذرات و جورشدگی آن‌ها در پیش از سیستم گسلی به ترتیب: Phi 1.4(ماسه درشت) و Phi 1.4 (جورشدگی بد) و برای نمونه‌های پس از سیستم گسلی نیز Phi 0.5 (ماسه بسیار درشت) و Phi 0.75 (جورشدگی متوسط) می‌باشد. در هر چهار مئاندر، خط نیم متری از ساحل رودخانه دارای بالاترین نرخ جورشدگی و اندازه ذرات نسبت به دو خط نمونه‌گیری هفت و نیم متری و چهارده و نیم متری به ویژه در دو مئاندر پس از خطوط گسلی بیشتر دیده می‌شود.بنابراین نتیجه‌گیری نشان می‌دهد که بین زمین ساخت و میانگین اندازه ذرات و نرخ جورشدگی، در رسوبات مئاندری، رابطه مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها