تجزیه‌وتحلیل گرانولومتری رسوبات دریاچه پریشان

نویسندگان

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

دریاچه پریشان یکی از دریاچه‌های آب شیرین ایران در استان فارس است که در بخش جنوبی رشته‌کوه‌های زاگرس و فاصله 12 کیلومتری شرق کازرون واقع‌شده است. در این مقاله باهدف شناخت هرچه بهتر و تفسیر نمونه‌های رسوبی، به بررسی و تحلیل توزیع رسوبات در بخش‌های ساحلی و مرکزی دریاچه پریشان پرداخته‌شده است. بدین منظور جهت نمونه-برداری از رسوبات، 40 ایستگاه نمونه‌برداری با فواصل تقریبی 500 متر تا 1 کیلومتر از یکدیگر در طول ساحل و مرکز دریاچه انتخاب شدند. بعد از گرانولومتری و محاسبات آماری، منحنی‌های تجمعی رسوبات ترسیم شد و با مقایسه داده‌های منحنی‌های گرانولومتری با استفاده از تحلیل‌های آماری شکل عمومی منحنی‌ها تفسیر گردید. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که دو فرایند رودخانه‌ای و دریاچه‌ای در دریاچه پریشان حاکمیت داشته‌اند و نوسان اقلیمی نقش مهمی در شکل‌گیری و پراکندگی رسوبات محدوده مطالعاتی داشته است. همچنین توزیع دانه‌های تشکیل‌دهنده رسوبات در ایستگاه‌های نمونه‌برداری مختلف یکنواخت نبوده و اختلافاتی در میانگین توزیع آن‌ها در ایستگاه‌های مختلف مشاهده شد. توزیع متفاوت رسوبات ناشی از بافت متفاوت خاک در حوضه آبریز و چشمه‌های ورودی در محل یا نزدیکی ایستگاه-های نمونه‌برداری به دریاچه است.

کلیدواژه‌ها