شناسایی و پایش ناپایداری دامنه‌ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی مطالعه موردی: حوضه آبریز گرمی‌چای میانه

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

2 دانشگاه تبریز

3 دانشگاه تربیت مدرس

4 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران

چکیده

امروزه، اینترفرومتری تفاضلی راداری(DInSAR) به‌عنوان یکی از روش‌های کارآمد در اندازه-گیری جابجایی سطح زمین محسوب می‌شود. به‌طوری‌که با استفاده از این فناوری، امکان پایش حرکات کوچک سطح زمین به‌صورت پیوسته، با دقت بالا و در گستره وسیعی امکان‌پذیر است. در این پژوهش، از تکنیک اینترفرومتری تفاضلی بر اساس سری زمانی 6 تصویر راداری از سنجنده PALSAR ماهواره ALOS از 2007 تا 2010جهت شناسایی و پایش مناطق ناپایدار دامنه‌ای حوضه آبریز گرمی‌چای استفاده گردید. نتایج حاصله از این تحقیق بر اساس مشاهدات میدانی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق، 20 نقطه ناپایدار در بازه 92 روزه زوج تصویر راداری سال2007 شناسایی شد که بزرگ‌ترین آن‌ها از نوع لغزش چرخشی بوده و 11- سانتی‌متر در این مدت جابجایی داشته است. بر همین اساس، تعداد 25 نقطه لغزشی نیز در سال 2009 شناسایی گردید که مهم‌ترین آن، لغزش روستای سوین با میزان جابجایی cm5/7 تا 3/10- بوده است. نتایج به‌دست‌آمده در سال 2010 از برخی جهات قابل‌مقایسه با دو دوره قبلی بوده به‌طوری‌که تعداد مناطق ناپایدار در این دوره کمتر از دو دوره قبلی بوده و توزیع مکانی مناطق ناپایدار نیز عمدتاً به نیمه شرق حوضه محدودشده است. میزان جابجایی محاسبه‌شده در این دوره(cm2 تا 1/5-) نیز کمتر از دو دوره قبل بوده است. مهم‌ترین نقطه لغزشی شناسایی‌شده در دوره اخیر، توده لغزشی مجاور سد گرمی بوده که ادامه فعالیت ساختمانی سد را تحت تأثیر قرارداده است.

کلیدواژه‌ها