مطالعه ژئومورفولوژی (مرفوتکتونیک) بخش میانی طاقدیس کبیرکوه ایلام (محدوده بین پشته اریشت تا امامزاده شاه محمد کوه نشین)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

اندازه‌گیری‌های کمی به ژئومورفولوژیست‌ها این امکان را می‌دهد که لندفرم‌های مختلف را بررسی و شاخص‌های ژئوموریک را محاسبه کنند. ازجمله مهم‌ترین عوارضی که نسبت به تغییرات زمین‌ساختی بسیار حساس هستند رودخانه‌ها، شبکه‌های زهکشی و عوارض توپوگرافی می‌باشند. حوضه‌ی آبخیز طاقدیس کبیرکوه در زاگرس میانی، در محدوده‌ی جغرافیایی استان ایلام واقع‌شده است که شواهد ژئومورفولوژیکی در این حوضه نشان از فعالیت نئوتکتونیکی در دوران پلیو-کواترنر دارد. در این مطالعه به‌منظور ارزیابی میزان فعالیت تکتونیکی اخیر در بخش میانی تاقدیس کبیرکوه، تعداد 30 حوضه آبریز به همراه طولانی‌ترین مسیر احتمالی عبور رودخانه آن‌ها در محیط ArcGIS10.1 ، استخراج گردیده و سپس شاخص‌های ژئومورفیک گرادیان طولی رود (SL)، عدم تقارن حوضه زهکشی (AF)، شاخص تقارن توپوگرافی (T)، انتگرال هیپسومتریک (Hi)، سینوسی پیشانی کوهستان (Smf) و نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره (Vf) و شاخص سینوسیته کانال رودخانه (S) مورداندازه‌گیری قرارگرفته‌اند. درنهایت، با تلفیق شاخص‌های مزبور، شاخص زمین‌ساخت فعال نسبی (Iat) در این بخش از تاقدیس مزبور ارائه گردید. بر این اساس در 28 زیر حوضه منطقه، سطح فعالیت تکتونیکی با شدت متوسط تا بالا عمل می‌کند. نتایج به‌دست‌آمده از این روش با شواهد صحرایی و ژئومورفولوژیکی مانند تغییرات شدید در نیمرخ طولی رودخانه‌ها، پیشانی‌های مستقیم کوهستان، تنگه‌ها، عدم تقارن شبکه زهکشی، سطوح مثلثی، دره‌های V شکل ، شیب‌های تند، زمین‌لغزش‌ها و همچنین گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشور مبنی بر ثبت بیش از 1000 زمین‌لرزه در سال 1393 در این محدوده همخوانی خوبی داشته و بیانگر فعالیت نئوتکتونیکی در بخش میانی تاقدیس کبیرکوه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها