ویژگی‌های ژئومورفومتری دریاچه دیرینه سدی لغزشی سیمره و اثرات ژئومورفولوژیک آن

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

تشکیل دریاچه‌های سد‌ی لغزشی از گسترده‌ترین فرآیندهای ژئومورفیک در مناطق کوهستانی جهان است. ارزیابی کمی ویژگی‌های ژئومورفومتری این دریاچه‌ها به‌منظور مطالعه رفتار و آثار ژئومورفولوژیک آن‌ها امری ضروری است. دریاچه قدیمی سیمره درنتیجه زمین‌لغزش بزرگ سیمره در زاگرس چین‌خورده (کبیر کوه) در هولوسن ایجادشده‌ است. روش مطالعه مبتنی بر تفسیر عکس‌های هوایی، تصاویر ماهواره‌ای و مدل‌های رقومی ارتفاع و بازدید میدانی به‌منظور اندازه‌گیری پارامترهای ژئومورمومتری در سه مقطع سد لغزشی، دریاچه‌ سدی و حوضه زهکشی بالادست می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که سد لغزشی سیمره با حجم بیش از 40 میلیارد مترمکعب بزرگ‌ترین سد لغزش جهان بوده است. شاخص انسداد بی‌بعد با مقدار 33/2 نشان‌دهنده پایداری این سد لغزشی می‌باشد. عمق دریاچه قدیمی سیمره بیش از 200 متر و طول آن 40 کیلومتر بوده است. اندازه‌گیری‌های حجم آبی (45 میلیارد مترمکعب) و حجم رسوبی ( 23 میلیارد مترمکعب) دوره پایداری دریاچه‌ای را به ترتیب 8/19 و 5/1913 سال نشان می‌دهد. تفاوت این دو بیانگر رسوب‌گذاری این حجم رسوب دریاچه در طی چند مرحله می‌باشد. سد لغزشی سیمره چند مرحله با انسداد مسیر رود سیمره منجر به تشکیل محیط دریاچه‌ای شده است. درنتیجه این فرایند توپوگرافی، مورفولوژی و زمین‌شناسی دره رودخانه‌ای به‌طور گسترده‌ای کرده شده است.

کلیدواژه‌ها