جهات انتقال ماسه‌های بادی منطقه اردستان از طریق مقایسه زمانی مورفومتری تپه‌های ماسه‌ای و ویژگی‌های باد

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

فرسایش بادی یکی از فرایندهای مؤثر شکل ساز در مناطق خشک و نیمه‌خشک می‌باشد. هرگونه برنامه‌ریزی جهت کنترل و تثبیت ماسه‌های روان مستلزم شناخت ویژگی‌های باد و سپس جهات نقل‌وانتقال آن‌ها در هر منطقه است. بدیهی است جهت حرکت ماسه‌های روان تابع جهت وزش باد و حجم نقل‌وانتقال ماسه‌ها به‌سرعت و تداوم وزش باد یک منطقه وابسته می‌باشد. در این پژوهش منشأ وجهت نقل‌وانتقال ماسه‌های بادی منطقه اردستان در شمال شرقی کاشان موردبررسی قرارگرفته است. علاوه بر این شناخت نقاط برداشت، روند تغییرات زمانی تپه‌های ماسه‌ای طی یک دوره سی‌ساله اهداف دیگر این تحقیق را تشکیل داده‌اند. به‌منظور انجام این بررسی آمار باد، داده‌های میدانی، اطلاعات عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای و همچنین اطلاعات حاصل از انجام کارهای آزمایشگاهی(مورفومتری، مورفوسکوپی) داده‌ها و ابزارهای اصلی این پژوهش را تشکیل داده‌اند. برای تجزیه‌وتحلیل از نرم‌افزارهای GRADISTATv4.0و, GIS9 ,WRPLOT view به‌عنوان ابزارهای مفهومی استفاده‌شده است. برای انجام کارهای میدانی نیز نقاط نمونه‌برداری بر روی نقشه تعیین و با استفاده از GPS موقعیت آن‌ها در روی زمین تطبیق داده‌شده و داده‌ها به آزمایشگاه منتقل و مورد تجزیه تحلیل قرارگرفته است. در این راستا از بینوکلر برای تعیین ضرایب سایش دانه‌های نمونه‌برداری شده استفاده‌شده و با توجه به درصد ماتی یا شفافیت آن‌ها، منشأ فرسایش آبی یا بادی دانه‌ها استخراج‌شده است. درنهایت با استفاده از نرم‌افزارهای مذکور نقشه‌های کاربری اراضی، زمین‌شناسی، شیب و سطوح ارتفاعی منطقه تهیه و با داده‌های حاصل از کارهای آزمایشگاهی تلفیق‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که غالب نمونه‌ها از عمدتاً مخروط افکنه های حاشیه جنوبی چاله منشأ گرفته و جهات غالب نقل‌وانتقال آن‌ها نیز به‌سوی شمال شرق و سپس مشرق می‌باشد. بدیهی است برای هرگونه برنامه‌ریزی به‌منظور بهره‌برداری و تثبیت ماسه‌ها باید منشأ و جهات غالب نقل‌وانتقال آن‌ها مدنظر قرارداد.

کلیدواژه‌ها