واکنش مخروط‌افکنه‌های شرق گرمسار بر جا‌به‌جایی عمودی و امتدادی گسل‌ها(با تأکید بر مخروط افکنه‌ ده نمک)

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

این پژوهش به بررسی شواهد و آثار گسل­های فعال بر مورفولوژی مخروط­افکنه­های واقع در بخش خاوری گرمسار، به‌ویژه نحوه تحول مخروط­افکنه بزرگ ده نمک می­پردازد. روش کار مبتنی بر تحلیل­های کمّی و کیفی حاصل از تصاویر ماهواره­ای و مدل­های رقومی ارتفاعی، ویژگی­های مورفومتری مخروط­ها، اندازه­گیری میزان جابجایی کانال­ها، میزان بالاآمدگی رسوبات و تحلیل شیب و نیمرخ­های طولی و عرضی است. نقشه­های توپوگرافی 1:25000، عکس­های هوایی 1:55000، تصاویر ماهواره­ای ETM و IRS و Aster،  نقشه­های زمین­شناسی 1:100000 و داده­های ارتفاعی رقومی ابزارهای اصلی پژوهش را تشکیل داده­اند. همچنین پیمایش­های میدانی جهت بررسی و اندازه­گیری­ شواهد فعالیت­ گسل­ها در دو مرحله صورت گرفته است. نتایج نشان می­دهد که گسل­های گرمسار، سرخه کلوت و قربیلک اثرات اصلی و عمده­ای بر روی مخروط­افکنه­ها گذاشته­اند. فعالیت گسل­های مذکور موجب بالا آمدن رسوبات مخروط­افکنه­ای و رسوبات الیگوسن زیرین شده است. همچنین فعالیت این گسل­ها موجب ایجاد سطوح مختلف بالاآمده، متروک ماندن سطح مخروط­ها، جابجایی نقطه تقطیع آبراهه، بالاآمدگی رسوبات مخروط­افکنه­ای و جابجایی افقی شبکه زهکشی سطح مخروط­افکنه­ها و همین‌طور تأثیر بر فضای قابل‌دسترس مخروط­افکنه­ها شده است. مؤلفه قائم گسل گرمسار و قربیلک موجب شکل­گیری سطوح قدیمی و جدید (فعال و غیرفعال) در سطح اغلب مخروط­افکنه­ها شده است. این مخروط­ها درواقع آثار و بقایای مخروط­افکنه بزرگ و واحدی به نام ده نمک است که در اثر فعالیت گسل­های گرمسار و قربیلک، طی دوره کواترنری، به شکل امروزی درآمده‌اند.

کلیدواژه‌ها