برآورد مساحت و حجم توده‌ی لغزشی با استفاده از تکنیک‌های InSAR و مشاهدات GPS (مطالعه موردی پهنه لغزشی روستای گوگرد)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشگاه تبریز

چکیده

زمین‌لغزش به‌عنوان یکی از مخاطرات ژئومورفولوژیک ممکن است در قلمرو معین، با بزرگی و دوره­های زمانی مشخص رخ دهد. تخمین حجم و مساحت توده­ی لغزشی نیازمند اطلاعات زمین‌شناسی و ژئومورفولوژیکی است که امروزه تنها با روابط تجربی بین حجم زمین‌لغزش‌ها و مساحت زمین‌لغزش، و بکار گیری داده­های دورسنجی و تکنیک­های تداخل‌سنجی قابل‌محاسبه می­باشد. توده­ی لغزشی روستای گوگرد در سطحی در حدود 200 هکتار روی یک زمین­لغزش قدیمی به وسعتی در حدود 876 هکتار اتفاق افتاده است که روی این توده ناپایدار 468 خانوار با 2566 نفر جمعیت زندگی می­کنند. در این پژوهش اطلاعات مربوط به تعداد 26 زمین‌لغزش در منطقه­ی قطور، شامل مساحت، حجم و عمق با استفاده از 25 تصویر سنجنده ASAR ماهواره­ی ENVISAT و الگوریتم StaMPS و SBAS  در تکنیک InSAR تهیه شد. سپس یک رابطه تجربی برای برآورد حجم توده­ی لغزشی­ گوگرد به‌کاربرده شد محاسبات نشان داد که در طی 7 سال اخیر با احتساب متوسط طول، عرض و عمق جابجایی به ترتیب 2600، 800 و 35 متر، مجموع سطح جابجایی و حجم مواد جابجا شده معادل 2 * 106 m2  و 7.3 * 107 m2  می­باشد. استخراج اطلاعات سری زمانی جابجایی از اینترفروگرام­ها نیز نشان می­دهد که سالانه 2.1 * 104 m2 مواد با سرعتی معادل &phi= 10 mmyr-1 جابجا می­شود. لذا در این منطقه لغزش­ها فعال هستند و ممکن است لغزش­های جدیدی با بزرگی قابل‌ملاحظه به وقوع بپیوندند.

کلیدواژه‌ها