بررسی تغییرات پلان فرم و شعاع قوس‌های مئاندر رودخانه گاماسیاب با استفاده از روش آماری از سال 1334 تا 1389

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه ساری

چکیده

رودخانه گاماسیاب یکی از رودخانه‌های بزرگ در استان کرمانشاه است که دچار تغییرات زیادی در پلان فرم شده است. این تحقیق با استفاده از روش تاریخی به بررسی تغییرات اندازه شعاع قوس‌های مئاندر رودخانه گاماسیاب و رابطه آن با تغییرات پلان فرم پرداخته است. در این مطالعه از عکس‌های هوایی سال‌های 1334، 1348، 1382 و تصاویر ماهواره‌ای  ETM لندست سال 1360 و تصاویر ماهواره IRS سال 1389 استفاده‌شده است. با مختصات دار کردن عکس‌های هوایی در نرم‌افزار ARC MAP < /span>  بر اساس نقشه‌های  25000/1 مسیر رودخانه  دیجیت و رودخانه به 12 بازه تقسیم‌شده است با استفاده از  نرم‌افزار Autocad  شعاع قوس‌ها مئاندرهای رودخانه در 5 دوره متوالی اندازه‌گیری شده است. مقادیر شعاع در نرم‌افزار HYFA برازش داده‌شده است. نتایج نشان داد که بهترین توزیع ، توزیع گامبل است. رابطه همبستگی بین داده‌های  شعاع در سال‌های متوالی نشان داد که ضریب همبستگی بین مقادیر شعاع‌های رودخانه در سال‌های 1334 با 1348(738/0= (r، ضریب همبستگی بین مقادیر شعاع‌های رودخانه در سال‌های 1334 با 1360(257/0= r(، ضریب همبستگی بین مقادیر  شعاع‌های  رودخانه در سال‌های 1334 با 1382(054/0-= (r و  ضریب همبستگی بین مقادیر شعاع‌های رودخانه در سال‌های 1334 با 1389(070/0-= (r می‌باشد. انجام آزمون آماری تی تست برای داده‌های شعاع در 5 دوره متوالی نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین مقادیر شعاع در سال‌های1334 ،1348و 1360 وجود ندارد ولی اختلاف معنی‌داری بین این مقادیر با مقادیر شعاع در سال 1382 و 1389 وجود دارد. نتایج نشان داد که تغییرات پلان فرم رودخانه گاماسیاب از الگوی مئاندری به الگوی گیسویی و الگوی رودخانه‌های به‌هم‌پیچیده در سال‌های اخیر دلیل تغییر اندازه شعاع رودخانه ، حذف قوس‌های مئاندر و  کاهش رابطه همبستگی بین داده‌های شعاع می‌باشد.

کلیدواژه‌ها