بررسی اندازه پیکسل‌ها در مدل رقومی ارتفاع و ارتباط آن با پارامترهای ژئومورفومتری در دشت-سرها (مطالعه موردی جنوب شرقی یزد )

نویسندگان

دانشگاه اردکان، یزد

چکیده

ژئومورفومتری به­عنوان یک علم نوین در حوزه ژئومورفولوژی کمی می­باشد که تلفیقی از علم ژئومورفولوژی با علم ریاضی و کامپیوتر می­باشد. ازآنجاکه محاسبات ژئومورفومتری بر روی مدل رقومی ارتفاعی انجام می­گیرد ابعاد پیکسل مدل رقومی ارتفاعی تأثیر قابل‌توجهی بر روی مقادیر پارامترهای ژئومورفومتری دارد. از طرفی این پارامترها تابعی از تغییرات توپوگرافی می­باشد. دشت­سرهای مناطق بیابانی را می­توان بر مبنای وضعیت توپوگرافی طبقه­بندی نمود. در این مطالعه اقدام به بررسی تأثیر تغییرات اندازه پیکسل مدل رقومی ارتفاعی بر روی مقادیر پارامترهای ژئومورفومتری گردیده است. بدین منظور ابتدا مدل رقومی ارتفاعی با ابعاد مختلف تهیه شد. سپس نقشه تمامی پارامترهای ژئومورفومتری ساخته شد. نقشه­ای مشتمل بر2000 نقطه به­صورت تصادفی تهیه گردید و مقادیر پارامترهای ژئومورفومتری در محل این نقاط استخراج و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار­گرفت. در این مطالعه از آزمون­های دانکن در کنار تجزیه واریانس به‌منظور بررسی تغییرات استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داده در بین پارامترهای ژئومورفومتری، تنها انحنای کل در دشت‌سر آپانداژ و پوشیده در یک گروه بوده و در بقیه پارامترها و سایزها در دشت­سرها دارای اختلاف معنی­دار در سطح 5 درصد می­باشد.

کلیدواژه‌ها