بررسی تکتونیک فعال حوضه‌ آبریز مارون با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

لندفرم­های ایجاد شده بوسیله فرایندهای تکتونیک توسط علم ژئومورفولوژی تکتونیک مطالعه می­شود؛ به عبارتی، ژئومورفولوژی تکتونیک کاربرد اصول ژئومورفیک در حل مسائل تکتونیک می­باشد. اندازه گیری­های کمی ژئومورفیک با استفاده از نقشه­های توپوگرافی، عکس­های هوایی، تصاویر ماهواره­ای و بازدیدهای میدانی صورت می­گیرد.  نتایج حاصل از چندین شاخص برای ارزیابی میزان فعالیت تکتونیکی با همدیگر تلفیق می شوند. در این مقاله به بررسی شاخص های ژئومورفیک در این حوضه پرداخت شد. در این مقاله به منظور محاسبه شاخص­های ژئومورفیک از تصاویر ماهواره­ای، نقشه­های زمین­شناسی، توپوگرافی، بازدیدهای میدانی و اصول هندسه و ریاضی و نرم افزار Arc GIS  استفاده شده است. منطقه مورد مطالعه حوضه رودخانه مارون در جنوب غربی ایران و در استان­های کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان می­باشد. طول آبراهه 280 کیلومتر می­باشد. شاخص­های مورد استفاده در این مقاله: شاخص گرادیان طول آبراهه (SL)، شاخص تقارن حوضه (AF)، شاخص نسبت پهنای کف دره به ارتفاع (Vf)، شاخص شکل حوضه (B)، شاخص سینوسیته جبهه کوهستان (Smf)، شاخص تراکم زهکشی (P)، شاخص سطوح مثلثی شکل  (TF)، شاخص تقارن توپوگرافی معکوس (T)،  می­باشد. برای بعضی از این شاخص­ها روابط جدید و برای برخی دیگر نیز فرمول­هایی برای استانداردکردن آنها طراحی شد. در انتهای مقاله به بررسی تئوری خطاهای شاخص­ها پرداخت شد. طبق نتایج بدست آمده از بررسی شاخص ها حوضه رودخانه مارون از نظر نوزمین ساختی و بالاآمدگی فعال می­باشد. زیرحوضه­های بالادست بیشتر از زیرحوضه­های میانی و انتهایی فعال می­باشد تکتونیک منطقه تاثیر بسیار زیادی بر لندفرمها و سکونت­گاهها دارد. این نتایج با داده های حاصل از لرزه نگاری و ژئودینامیک که منطقه را منطقه ای لرزه خیز درنظرگرفته­اند همخوانی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of tectonic of Maroon River catchment using geomorphic indices and improved the indices relations

چکیده [English]

Extended Abstract:
Tectonic geomorphology is defined as the study of landforms produced by tectonic processes, or the application of geomorphic principles to the solution of tectonic problems. (zovoili,2004). These indices have been developed as basic reconnaissance tools to identify areas experiencing rapid tectonic deformation (keller & Pinter, 1996). For study of morphotectonic of region, we must receive the geomorphic indices. These indices are particularly used to study active tectonics.
In this paper we are undertaking a tectonic geomorphology of Maroon River catchment. That the aim of this paper is to determine the most geomorphic indexes such as SL (stream- Length gradient),  AF (Asymmetry factor) , Vf  (Vf Ratio of valley floor width to valley height), B (Basin shape index), Smf (Mountain front sinuosity index), P (Drainage density),
This paper focuses on the application of morphometric analysis at Maroon River catchment in southwest Iran and geomorphic development of Maroon River in response to the neotectonic movements along catchment.
The stream length-gradient index is correclated to stream power and is defined as , where  is the length of the stream from the point of interest, is the change in elevation of the reach and is the length of the reach.the SL index is very sensitive to changes in channel slope, to rock resistance, to topography and to the length of the stream.
The asymmetry factor (AF) is used to indicate tectonic tilting at scale of drainage basin and is calculated by equation  where  is the area of the right- hand side basin and  is total area of the drainage basin.
Triangular facets are interpreted as variably degraded remnants of fault generated footwall scarps. The Vf index is related to the shape of the valley and is calculated by equation , where  Is the width of the valley floor,  are the elevation of the left and right valley divides, respectively, and  is the elevation of the valley floor.
The Smf index reflects the balance between erosional and tectonic forces affecting a mountain front and is defined as   where is the length of the mountain front and  is the straight line length of the mountain front.
The area of research is located on southwestern of Iran in Zagros Mountains at Khuzestan province. In this research we studied Maroon River that originated in the Zagros Mountain. It forms a large alluvial fan. The start (source) from Sadat-Nil mountains and terminated to Jarahi River. The length of Maroon River  is approximately 280km. The Maroon River basin depended on altitude have some different climate. The high land and mountains (up 2500meters) have cold Mediterranean climate, and hill area have Subtropical (2500 – 1000meters) and low land and plains have semiarid. From geomorphology viewpoint, three morphologic faces are dominant on Khuzestan province. At first rocky units which are located in north east of the province. Second; hill units which have coverage in areas located around Dezful, Ramhormoz & Ahwaz cities. Third, alluvial plains & flood plains that form the grounds located in south of Ahwaz to Persian gulf beaches & are a kind of deposited geomorphologies. Mountainous part in Khuzestan is a sample from uniform folded mountainous masses that are named folded Zagros in considering having special lithologic and structural characteristics. Alluvial coverage has hidden geological characteristics of Arabian plat form but regional data especially geophysical data indicates that in this part of the province, sedimentary sequences have clastic facies and a trend of N-S, as very open folds with sides near to horizon have been folded. Geological formations of Khuzestan zone has been thrust as a part of folded Zagros have been formed in sedimentary and tectonic condition hence they have considerable facial differences in terms of time and space.
In this paper we used Arial image, topographical maps, geological maps, Digital Elevation model, field work and applied software such as ArcGIS, Google Earth,
In this paper some of formula of geomorphic indices has improved and some of them have changed. In some indices the authors designed the new formula. The geomorphic indices in this article were calculated. And for any indices the histograms and tables were prepared.
In Behbahan plain and Aghajari plain and the behind of the Maroon River there are some prehistorical settlement and ancient sites and historic sites. The tectonic and geomorphology landscapes influenced in location these sites. During the time some of the sites were abandoned because of tectonic processing and landscapes
In this paper the geomorphic indices have calculated and compared with standard tables and formula and it was concluded that the Maroon River catchment have a high active tectonic and influenced in landscapes.
In the end of paper the authors assessment the theory of errors of geomorphic indices.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Morphotectonic
 • Bebahan
 • Maroon River
 • Geomorphic indices
 • احمدی، طیبه، رحیمی چاکدل، عزیز، 1392، ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی و ﻣﻮرﻓﻮﺗﮑﺘﻮﻧﯿﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻻﻟﯽ  ﮔﺘﻮﻧﺪ، اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻣﺠﻠﻪ آﻣﺎﯾﺶ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ- ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم/ ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻫﻔﺘﻢ/ بهار، صص 121-140
 • اسکانی کزازی، غلامحسین، 1390، تشکیل و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﻨﮓ ﻫﺎ در زاﮔﺮس ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده ﻣﻮرد مطالعه: ﺗﻨﮓ ﺗﻜﺎب در ﺗﺎﻗﺪﻳﺲ ﺧﺎوﻳﺰ، ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﻬﺒﻬﺎن، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮزﻣﻴﻦ، ﻋﻠﻤﻲ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره 31،
 • اسماعیلی، رضا، متولی، صدرالدین، حسین زاده، محمد مهدی، 1391، بررسی اثرات مورفوتکتونیک در نیمرخ طولی رودخانه­ واز، البرز شمالی، استان مازندران، ﭘﮋوﻫﺶ  ﻫﺎی ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی کمی، ﺷﻤﺎره ی 3، صص 101-114
 • بیاتی خطیبی، مریم، 1388، تشخیص فعالیت های نئوتکتونیکی درحوضه آبریز قرنقوچای، فصلنامه فضای جغرافیایی، شماره 25
 • جعفری، ر.، مقصودی، مهران، هدایی آرانی، م.، چزغه، س.، 1391، تحلیل و بررسی تکتونیک فعال حوضه ی حبله رود با استفاده از شاخص های ژئومورفیک، دومین همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط، تهران، اردیبهشت ماه
 • داوودی، الهام، شبانیان بروجنی، ناهید، داودیان دهکردی، علیرضا، 1392، ارزیابی ویژگی های مورفوتکتونیک رودخانه زایندرود در شمال شرقی استان چهارمحال و بختیاری، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 9،
 • رامشت، محمد حسین، آراء، هایده، شایان، سیاوش، یمانی، مجتبی، 1391، ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎی ژﺋﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺟﺎﺟﺮود در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺗﻬﺮان، ﺟﻐﺮاﻓﻴــــﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣــــﻪ  رﻳــــﺰی ﻣﺤﻴﻄــــﻲ ﺳﺎل 23، ﭘﻴﺎﭘﻲ 46، ﺷـﻤﺎره2  ، ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  1391
 • رجبی، معصومه، شیری طرزم، علی، 1388، ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﻧﻤﻜﻲ و آثار ژئومورفولوژیکی آن در آذربایجان، مطالعه ی موردی: گنبدهای نمکی شمال غرب تبریز، جغرافیا و توسعه- شماره 16- صص 47-70
 • رضایی مقدم، محمد حسین، خیری زاده آروق، منصور، سرافروزه، سلیمان، 1392، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ فعال در داﻣﻨﺔ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻴﺸﻮداغ، ﭘﮋوﻫﺶ  ﻫﺎی ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی کمی، ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره  3، صص 141-158
 • رنجبر، ابوالفضل، حاجی زاده، عبدالحسین، (1394) تئوری خطاها، انتشارات ماهواره، چاپ دوم
 • سپهر، عادل، عبدالله، زهرا، 1394، ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺟﮥ ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻣﺨﺮوط اﻓﮑﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻮرﻓﻮﺗﮑﺘﻮﻧﯿﮏ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ، دورة 47، ﺷﻤﺎره 1، صص 161-178
 • سیف، عبدالله، خسروی، قاسم، 1389، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﻓﻌﺎل در ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺮاﺳﺖ زاﮔﺮس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺎرﺳﺎن، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺷﻤﺎره 74، صص125-146
 • شفیعی، الهه، ﻋﻠﻮی، سید احمد، نادری میقان، نصیر، 1388، ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ ﻓﻌﺎل در رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﻣﻮرﻓﻮﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺷﻤﺎره 70، زﻣﺴﺘﺎن 1388
 • شهرام بهرامی، سیاوش شایان، 1392، بررسی تاثیر تکتونیک در ویژگی های مورفومتریک شبکه زهکشی و سطوح مثلثی شکل تاقدیس دنه خشک، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 28، شماره 3، صص: 210-197
 • طباطبایی، نجمه السادات نیا، کلانترزاده، زهرا، 1392، بررسی محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی سازند آسماری در برش چینه شناسی تنگ بن شمال غرب بهبهان، ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 110، صص 77-82
 • علیرضا عباسی، هیوا علمی زاده، 1389، تجزیه و تحلیل نقش نئوتکتونیک در مورفولوژی و رفتار شبکه زهکشی، مطالعه موردی: حوضه انجیران، جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، دو فصلنامه، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1389
 • ﻋﻤﺎدﻋﻠﯽ، ﻟﻄﻒ اﻟﻪ ، 1393، رﻓﺘﺎر ﺳﻨﺠﯽ ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺎرون ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎﻫﺪات ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و ژﺋﻮدﺗﯿﮑﯽ، مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دوره پنجم، شماره 4،
 • قریشی، منوچهر (1393): پژوهش و بررسی  نو زمین ساخت، لرزه زمین ساخت و خطر زمین‌لرزه-گسلش در گستره چهارگوش بهبهان، پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت ایران زمین: بخش دوازدهم،  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مجری فنی:  منوچهر قرشی
 • گورابی، ابوالقاسم، کیارستمی، فاطمه، 1394، ارزﯾﺎﺑﯽ زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﮕﻮی TecDEM، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺣﻮﺿﮥ آﺑﺮﯾﺰ رودک در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺗﻬﺮان، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ، دورة 47، ﺷﻤﺎرة 3، صص 465-479
 • محمدزاده، ن.، یزدجردی، ک.، رحمانیان، م.، 1392، مکان یابی نسبی فعالیت تکتونیکی حوزه آبریز خیرآباد و ساختگاه پیرامون سد، هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، آبان ماه، دانشگاه فردوسی مشهد
 •  مددی، عقیل،  رضایی مقدم ، محمدحسین،  رجایی، عبدالحمید، 1383، تحلیل فعّالیّت‎های نئوتکتونیک با استفاده از روش‎های ژئومرفورلوژی، پژوهش های جغرافیایی، شماره 48
 • مقصودی، م.، کامرانی دلیر، حمید، 1387، ارزیابی نقش تکتونیک فعال در تنظیم کانال رودخانه ها، مطالعه موردی: رودخانه تجن، پژوهش های جغرافیای طبیعی، شماره 66
 • مقصودی، مهران؛ عمادالدین،سمیه؛ 1390، تحلیل شواهد مورفوتکتونیکی گسل درونه در محدوده ی حوضه ی آبریز ششطراز و مخروط افکنه ی پایین دست آن، جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، بهار و تابستان 1390 – شماره 16، صص 107-124
 • مقصودی، مهران، زمان زاده، سید محمد، یمانی، مجتبی، حاجی­زاده، عبدالحسین، (1396)، ارزیابی تغییرات الگوی پیچان­رودی رودخانه مارون و تحلیل هیدروژئومورفولوژی منطقه مطالعه موردی: رودخانه مارون (از سرچشمه تا ورودی آن به رودخانه جراحی)، نشریه جغرافیای طبیعی، دانشگاه آزاد لارستان (در حال چاپ)
 • منصوری، رضا.، صفاری، امیر.، 1394، تحلیل فعالیت زمین ساختی حوضه آبخیز فرحزاد از طریق شاخص های ژئومورفیک، فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، دوره 24، شماره 95، صص 93-105
 • مهران مقصودی، مریم جعفری اقدم، سجاد باقری سیدشکری، مسعود مینایی (1390)، بررسی تکتونیک فعال حوضه­ی آبخیز کفرآور با استفاده از شاخص­های ژئومورفیک و شواهد ژئومورفولوژیکی، جغرافیا و توسعه شماره 25، زمستان 1390، صفحات 136-111
 • یمانی، م.، کامرانی دلیر، ح.، باقری، س.، 1389، مورفومتری و ارزیابی شاخص های ژئومورفیک برای تعیین میزان فعالیت نو زمین ساخت در حوضه آبریز چله (زاگرس شمال غربی)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش 97، صص 1-26
 • یمانی، مجتبی، مقصودی، مهران، قاسمی، محمد رضا، محمدنژاد، وحید، 1391، ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﮑﺘﻮﻧﯿﮏ ﻓﻌّﺎل ﺑﺮ ﻣﺨﺮوط اﻓﮑﻨﻪ­ﻫﺎی ﺷﻤﺎل داﻣﻐﺎن، ﭘﮋوﻫﺶ­ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺳﺎل 44، ﺷﻤﺎره ی 2، (ﭘﯿﺎﭘﯽ 80)، صص 1-18

 

 

 •  Andreani,L., Stanek, P., K., Gloaguen, R., Krentz., O., Domínguez., G., L., 2014, DEM-Based Analysis of Interactions between Tectonics and Landscapes in the Ore Mountains and Eger Rift (East Germany and NW Czech Republic),  Remote Sens. 2014, 6, 7971-8001
 • Bhat F. A., Bhat I. M., Hamid Sana, Mohd Iqbal, Akhtar R. Mir, 2013, Identification of geomorphic signatures of active tectonics in the West Lidder Watershed, Kashmir Himalayas: Using Remote Sensing and GIS, INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATICS AND GEOSCIENCES,  Volume 4, No 1  
  • Bull, W.B. and McFadden, L.D., 1977, tectonic geomorphology north and south of the Garlock Fault, California, in Doehring, D.O. (Ed), Geomorphology in Arid regions, Proceeding of Eighth Annual Geomorphology Symposium, State University of New York, Binghamton, PP. 115-138
  • Cotilla, M. O., Córdoba, D., Calzadilla, M., 2007,  Morphotectonic Study of Hispaniola, Geotectonics, Vol. 41, No. 5, pp. 368–391.
 • Doranti-Tiritan, C., Christian Hackspacher, P., Henrique de Souza, D.,  Siqueira-Ribeiro, C., M., (2014) The Use of the Stream Length-Gradient Index in Morphotectonic Analysis of  Drainage Basins in Poços de Caldas Plateau, SE Brazil, International Journal of Geosciences, 5, 1383-1394
  • Field, J., Tambunan, B., Floch, P., 2014, PYANJ RIVER MORPHOLOGY AND FLOOD PROTECTION, Publication Stock No. WPS146649, Philippines
  • http://pubs.usgs.gov/
 • JELÍNEK ,, Jan, 2008, MORPHOTECTONIC ANALYSIS OF DIGITAL RELIEF MODEL –     A SUITABLE MEANS OF SEARCHING FOR ZONES OF ROCK MASS BRITTLE FAILURE, GeoScience Engineering, Volume LIV, No.3, p. 1-13,
  • Keller, E.A., 1986, Investigation of active tectonics: use of surficial Earth processes, in Wallace, R.E. (Ed), Active Tectonics, Studies in Geomorphology, Washington DC: National Academy Press.
 • Kleython de Araújo MONTEIRO, Ronaldo MISSURA, Antonio Carlos de Barros CORREA, (2010), APPLICATION  OF  THE  HACK  INDEX – OR  STREAM  LENGTH-GRADIENT  INDEX  (SL  INDEX) – TO  THE  TRACUNHAÉM  RIVER  WATERSHED, PERNAMBUCO,  BRAZIL, São Paulo, UNESP,  Geociências, v. 29,  n. 4, p. 533-539,
  • Maroukian, H., Gaki-Papanastassiou, K., Karymbalis, E., Vouvalidis, K., Pavlopoulos, K., Papanastassiou, D., Albanakis., K  , 2008, Morphotectonic control on drainage network evolution in the Perachora Peninsula, Greece, Geomorphology 102,  81–92
 • MASDOUQ, A., FATHI, SH., MOHAMMAD, A., 2007, MORPHOTECTONIC INDICES OF THE DEAD SEA TRANSFORM, JORDAN, Geogr. Fis. Dinam. Quat. 30,  5-11, 4 figg., 1 tab.
  • Mayer, L., 1986, Tectonic Geomorphology of Escarpments and Mountain Fronts, in Active Tectonics, National Academy of Sciences Press, Washington DC.
  • Roy, S., Sahu, A. S., 2015, Quaternary tectonic control on channel morphology over sedimentary low land: A case study in the Ajay-Damodar interfluve of Eastern India, Geoscience Frontiers 6, 927e946
  • Silva, P.G., Goy, J.L., Zazo, C., Bardajam, T., 2003, Fault Generated Mountain Fronts in Southeast Spain: Geomorphologic Assessment of Tectonic and Earthquake Activity, Geomorphology.
 • Syed Amer Mahmood,  Richard Gloaguen, 2012, Appraisal of active tectonics in Hindu Kush: Insights from DEM derived geomorphic indices and drainage analysis, GEOSCIENCE FRONTIERS 3(4) 407e428
 • Zovoili E., Konstantinidi E., Koukouvelas I.K. , 2004, TECTONIC GEOMORPHOLOGY OF ESCARPMENTS: THE CASES OF KOMPOTADES AND NEA ANCHIALOS FAULTS, Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI,  Proceedings of the 10th International Congress, Thessaloniki, April 2004.
 • Wells, S.G, Bullard, T.F, Menges, C.M, Drake, P.G, Karas, P.A, Kelson.K.L, Ritter, J.B, Wesling, J.R, 1988, Regional variation in tectonic geomorphology along a segmented convergent plate boundry, pacific coast of coast Rica. Geomorphology, 239-265