شواهد ژئومورفولوژیکی اسارت و انحراف‌ کواترنری رودخانه‌ها (مطالعه موردی حوضه قزل‌اوزن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

هدف این مقاله بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی اسارت و انحراف در رودخانه‌های حوضه قزل‌اوزن است. برای این منظور با کمک نقشه­های توپوگرافی 1:50000 و زمین­شناسی 1:100000 منطقه و با توجه به شواهد ژئومورفولوژیکی همچون، انحنای 90 درجه­ای و بیش­تر در مسیر رودخانه، وضعیت تقارن و عدم تقارن توپوگرافی و حوضه­ی زهکشی و وجود رسوبات آبرفتی مخروط­افکنه­ای قدیم در سراب رودخانه­ها، پنج سرشاخه‏ای از قزل‌اوزن را که به‌احتمال‌قوی در طی کواترنری دچار اسارت یا انحراف شده بودند، شناسایی گردید. با مطالعات میدانی صحت برداشت­های اولیه از نقشه­های توپوگرافی، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که وجود شواهد فوق حاکی از تغییر مسیر رودخانه‌ها در طی کواترنری است و باعث ایجاد تنگ­ها، پایین افتادن سطح اساس و افزایش رسوب در حوضه شده است. علاوه بر آن تغییر در دبی مقطعی قزل‌اوزن براثر تغییر مسیر سرشاخه‏ها، منجر به افزایش عمل حفر و حمل رسوبات مارنی شده که در اکثر نواحی این حوضه پراکنده‌شده‌اند. حفر بیشتر بستر اصلی، فرسایش قهقرایی در سرشاخه‏ها را‏ افزایش داده و درمجموع بی‌ثباتی را برای کناره‌های این رودخانه به ارمغان آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quaternary geomorphological evidence of captivity and diversion of rivers (Case study Ghezel Owzan)

چکیده [English]

The basis for recognizing the changes in the shape of the earth is the identification and understanding of the amount of displacement of sediments from one region to another, so that this displacement changes the morphology of all those areas. A fluvial system with a certain size, Significant changes in its evolution in the basin area, drainage pattern, Profiles waterways and their geometry was incurred. Having enough information about the changes and the river system evolution is very important to explain the river processes (Vanerberg& Maddy: 2000). In mountainous areas affected by the uplift process, River capture can be organized drainage network (Mather et al: 2000) and affect geomorphological evolution area. Increase the power of river erosion, increasing outflow of the river captor, Increase the Basin area and the knee of captivity among the most obvious of effects are captured by the river (Hamond: 2000). The Ghezel Owzan basin in an area of 50000 KM2 is in the northwest of Iran. Evolution of this system in the recent period of geological had many developments such deviation and capture. In capture, a branch of the drainage network is kidnapped by a branch of the basin area other. usually, regressive erosion occurs by base level changes or the current level and tectonic reasons. The deviation is mainly caused by the erosion of subtracting or side and regressive erosion will disturb the balance. Ghezel Owzan basen is located in the sout east of the Caspian sea. The most hight of the part it is the mountain of Chehel Cheshmeh of Kurdistan and length of the main river is over 550 km. This river passes from the provinces of Zanjan, East Azerbaijan, and Ardabil. Ghezel Ozan received multiple branches along your route in Gilan province, and it was entered into the Sefidrud dem. Basin level is 49400 sq. The basin is located in latitude 34 degrees and 55 minutes to 37 degrees 55 minutes north latitude and 46 degrees 27 minutes east longitude and 49 degrees 20 minutes.
Materials and Methods
In this study, first was identified five basins that may have occurred in them overall change in direction main branches of Ghezel Ozan with the help of topographic maps and the geomorphological evidence. There is some evidence such as curvature 90 degrees and more in the direction of the river, topography asymmetric two sides of the river, drainage basin asymmetric and alluvial deposits of the fans old in the dividing of basins. Then, in field observations, documentary data were reviewed and adapted to environmental conditions. Arc GIS software was extracted from the evidence of captivity or deviation, and was analyzed. The consequences of changes in the river in the fluvial system and changes caused by this phenomenon happens in the location and morphology of rivers has been discussed.
Results and discussion
In examining the phenomenon of deviation and captured in the area of Ghezel Owzan five areas identified and analyzed. These five areas are: 1) Talkhehrood (Mehrabad), 2) Qalehchay, 3) Angoranchay, 4) Yoolkoshty, 5) Goran. In this basin, especially in places that have happened distraction, Significantly landforms is formed. The landforms have been disabled several processes that already changing. With the passage of time, the old form vanished and new forms are formed and are indicated. These changes likely to occur in the future is very high. One of the most important evidence and factors in the erosion bed and Sides of the river and the occurrence of captivity is Specification lithology. Formations located the sides of the river Ghezel Owzan have formed the specific lithology. The lithology of where the two sides the beach have differences together could be considered as evidence for the occurrence of the phenomenon of river captivity.
Conclusion
The effects of geological and geomorphic factors, although considered to be slow, seem to be slow, but they are very important for radical and hydrological changes.The results indicate that there is evidence of change routes above the river that occurred during the Quaternary in Ghezel Owzan and has caused the strait, falling and rising levels of sediment create. In addition, changes in the Dubai sectional Ghezel Owzan redirection of twigs resulted in an increase in drilled practice and transporting marl scattered in most areas of this basin. The drilled more the mainstream, increased erosion regressive in the branches and in total has brought instability to the shores of this river.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capture
 • diversion
 • System
 • Ghezel Owzan
 • Contour lines
 • چورلی، ریچارد جی، شوم، استانلی ای، سودن، دیوید ای، 1985، ژئومورفولوژی (زمین­شناسی)، جلد دوم، ‏تر‏جمه: معتمد، ا، مقیمی، ا، چاپ دوم، انتشارات سمت، 111 ص.
 • داداش زاده، زهرا، گلی مختاری، لیلا و آرا، هایده، 1393، کیاس فرسایشی و تحوّلات پیش‌بینی‌نشده­ی چاله­ی اردبیل، جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، سال 5، پیاپی 55، شماره 3، صص 242-231.
 • دریو، ماکس، 1389، مبانی ژئومورفولوژی (اشکال ناهمواری­های زمین)، ترجمه: خیام، م، چاپ هشتم، انتشارات مبنا، 387 ص.
 • رامشت، محمدحسین، 1385، تحلیل تطبیقی رفتار هیدرولوژیک رودخانه کر در شبکه ژئونرونتیک، مجله جغرافیا و توسعه­ی ناحیه­ای، شماره پنجم، صص 69-51.
 • رامشت، محمدحسین، 1392، نقشه­های ژئومورفولوژی (نقشه­ها و نمادها)، چاپ ششم، انتشارات سمت، 190 ص.
 • رضایی مقدم، محمدحسین، ثروتی، محمدرضا و اصغری سراسکانرود، صیاد، 1390، بررسی مقایسه­ای الگوی پیچان­رود با استفاده از تحلیل هندسه فراکتالی و شاخص­های زاویه مرکزی و ضریب خمیدگی (مطالعه موردی: رودخانه قزل­اوزن)، پژوهش­نامه مدیریت حوضه آبخیز، سال دوم، شماره 3، صص 18-1.
 • صداقت، محمود، 1390، زمین­شناسی برای جغرافیا، چاپ نهم، انتشارات پیام نور، 211 ص.
 • عباسی، علیرضا و علمی زاده، هیوا، 1389، تجزیه‌وتحلیل نقش نئوتکتونیک در مورفولوژی و رفتار شبکه زهکشی (مطالعه موردی: حوضه انجیران)، جغرافیا و برنامه­ریزی منطقه­ای (دو فصلنامه)، سال اول، شماره اول، صص 75-57.
 • قنواتی، عزت‌الله و بهشتی جاوید، ابراهیم، 1393، روش­ها و تکنیک­های جدید ترسیم نقشه­های ژئومورفولوژی، چاپ تربیت‌معلم، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی، 303 ص.
 • کمانه، سید عبدالعلی، نادری، صالح، طاهری، عبداله و ساکت، مجید، 1390. تحلیل فضایی حوضه کر با تکیه‌بر استدلال­های ژئومورفیک و هیدرولوژیک، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، سال اول، شماره 1، صص 84-71.
 • لشته­نشایی، میر احمد، مهر مطلق، محسن، 1381، بررسی روند آبدهی و رسوب‌دهی رودخانه قزل­اوزن، ششمین سمینار بین­المللی مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز، صص 145-139.
 • لشته­نشایی، میر احمد، مهرداد، میر عبدالحمید، عاطف یکتا، رضا و مهر مطلق، محسن، 1390، بررسی روند آبدهی و رسوب‌دهی رودخانه سفیدرود، اولین کنفرانس بین­المللی و سومین کنفرانس ملّی سد و نیروگاه­های برق‌آبی، صص 9-1.
 • مددی، عقیل، 1390، پژوهشی در ژئومورفولوژی خروسلو­داغی با تأکید بر تطبیق و عدم تطبیق شبکه­های رودخانه­ای (شمال استان اردبیل)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 98، صص 124-103.
 • محمودی، فرج­اله، 1388. ژئومورفولوژی ساختمانی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه پیام نور، 163 ص.
 • مختاری، داوود، 1389، اسارت رودخانه و آثار آن در سیستم رودخانه­ای (‏مطالعه موردی: رودخانه باغلار در دامنه شمالی میشوداغ)، نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه­ریزی (دانشگاه تبریز)، شماره 32، صص 189-151.
 • موسوی، سید حجت و تقی زاده، عبدالحکیم، 1389، فرم و فرایند­های رودخانه­ای دشت خوزستان در کواترنر، رشد آموزش جغرافیا، دوره بیست و چهارم، شماره 4، صص 35-30.
 • Hammond, K., 2000,"Stream Capture: A look at Natural Thieves"  http://www.geo.msu.geo333/ hammond.htm.
 • Mather, A.E., Harvey, A.M., Stokes, M., 2000, "Quantifying Long-term Catchments Changes of Alluvial Fan System " Geological Society of America Bulletin 112 (12): pp 1825-1833.
 • Pederson, Darryll T., 2001," Stream Piracy Revisited: A Groundwater Sapping Solution" Department of Geosciences University of Nebraska Lincoln NE 68588-0340 USA. Pp 4-10.
 • Sala, M., 2004, River Capture" In: A.S. Goudie (Ed.). Encyclopedia of Geomorphology, Routledge. Vol. 2.
 • Schumm, S.A, 1977," The Fluvial System" John Wiley & Sons New York Geological Journal Volume 13, Issue 1. 338 p.
 • Summerfield, Michael A., 1991, "Global Geomorphology: An Introduction to the Study of Landforms" Longman Scientific and Technical England. New York 537 p.
 • Vanderberghe, J., Maddy, D., 2000, "The Significance of Fluvial Achieves in Geomorphology" Geomorphology 33 127-130.
 • Yanites, Brian J., Ehlers, Todd A., Becker, Jens K., Schnellmann Michael and Heuberger, Stefan. 2013 "High magnitude and rapid incision from river capture: Rhine River, Switzerland" Journal of Geophysical Research: Earth Surface, Vol. 118, 1060–1084.