برآورد دامنه‌ی فعالیت تکتونیکی بخش جنوبی گسل میناب و سیستم‌ گسلی شرق آن از طریق داده‌های مورفومتری به منظور تعیین میزان پایداری منطقه (شرق تنگه‌ی هرمز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین‌شناسی ساختمانی و تکتونیک، دانشکده علوم زمین، دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی- مدیریت محیطی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

     در تحقیق حاضر، پنج تاقدیس در بخش جنوبی گسل میناب و شرق آن توسط سه پارامتر مورفومتری تاقدیس شامل رویه­های سه­گوش، دره­های شرابی و سینوسیته­ی جبهه­ی تاقدیس مورد بررسی و اندازه­گیری قرار گرفته است؛ ضمن اینکه شواهد تکتونیکی و ژئومورفیک موجود در محدوده­ی بررسی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده­های مورداستفاده شامل Dem 30 m منطقه، تصاویر ماهواره­ای لندست و همین­طور نقشه­های زمین­شناسی محدوده­ی موردمطالعه است. روش تحقیق به صورت دو مرحله­ی، محاسبه­ی شاخص­ها و ارزیابی شواهد انجام گرفته است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی منطقه از نظر میزان فعالیت تکتونیکی می­باشد. نتایجی که از تحلیل محاسبه­ی شاخص­ها به‌دقت آمد نشان­دهنده­ی این است که از منظر ارزیابی و تحلیل شاخص­ رویه­های سه­گوش و دره­های ساغری، یال­های جنوبی تاقدیس­ها و برحسب نتایج حاصل شده از بررسی شاخص سینوسیته­ی جبهه­ی تاقدیس، یال­های شمالی، دارای بیشترین میزان فعالیت تکتونیکی می­باشند. به‌طورکلی نتایج نشان می­دهد که میزان فعالیت تکتونیکی در یال­های جنوبی تاقدیس­ها بیشتر می­باشد و از میان تاقدیس­های موردبررسی در دو شاخص دره­های ساغری و سینوسیته­ی جبهه­ی کوهستان، تاقدیس شماره یک دارای بیشترین میزان فعالیت تکتونیک می­باشد و بر اساس شواهد موردبررسی و پراکنش این شواهد، مشخص گردید که بیشترین تراکم شواهد مورفوتکتونیکی نظیر جابه­جایی سازندها، گسل­های پلکانی و تغییر مسیر رودخانه­ها در محدوده و اطراف تاقدیس شماره ۱ مشاهده‌شده است که این موضوع بر فعالیت­های بیشتر تکتونیک در این منطقه دلالت دارد؛ بنابراین بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از مجموعه­ی عوامل موردبررسی، منطقه­ی موردمطالعه از نظر تکتونیک فعال است و اثرات این فعالیت در شواهد مورفوتکتونیکی مشهود می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the range of tectonic activity of the southern part of MINAB fault, and the fault system of its east, by the use of morphometric data, to determine the stability of the region (the east of the Strait of Hormuz)

نویسندگان [English]

 • mehran maghsoudi 1
 • kamyar emami 2
 • adel rasouli 2
 • abbas derakhshan 2
 • yasaman jalali 2
 • saeed moradipoor 3
 • fatemeh moradi poor 4
1 university of tehran
2 university of tehran
3 tarbiyat modares university
4 university of Tehran
چکیده [English]

Introduction
Sudden movement towards the development of quantitative geomorphology in recent decades was, leading to the development of statistical methods and mathematical models to describe the geomorphological processes. This led to the establishment of a wide range of geomorphological little useful the interpretation of changing processes - poured have been tectonic activity in the study areas. (Avena et al, 1967; Buonasorte et al, 1991; pike, 1993; Merta, et al, 2005). Assessment of buildings and landforms of earth during its foundation, subject knowledge has been a tectonic geomorphology (Stanley et al., 2000). Endless competition between tectonic processes that have the desire to create ripples and surface processes that tend to eliminate and smooth out unevenness, the core concept of is tectonic geomorphology.
Eastern region strait of Hormuz (MINAB fault on its eastern and southern part of the fault system) affected by tectonic forces are, a variety of forms that morphotectonic check how the emergence of and these shapes correlated with tectonics of the region can help to solve many of the questions about the evolution of tectonic and geomorphological is related to the in area of Iran.
 
Methodology
The data used in this research includes the geological maps 1:250000 and 1:100000 of the region for identification of the faults, the digital elevation model data (DEM of 30 meters of the region) for mapping the location of the region, and the information of Landsite Satellite and Google Earth images to measure the parameters and assess the tectonic evidences of the region. With the help of the listed data, as well as GIS and Google Earth applications, the morphometric parameters of the anticline is computed, which contains this three main parameters: the triangular facets, wine glass, and anticline front sinuosity.
 
Result and discussion
In this study, a total of 251 triangular facets on 5 anticline were identified of these a number 88 triangular facets in the anticline 1, 32 triangular facets in the anticline 2, 43 triangular facets in the 3,65 triangular facets in the 4, and 23 triangular facets in the anticline 5 Identify and were measured. Also in this the study, 185 wine glass valley identified in the anticlines, the number of there were , 64 wine glass valley in the anticline 1, 18 wine glass valley in the anticline 2, 28 wine glass valley in the anticline 3, 47 wine glass valley in the anticline 4, and 28 wine glass valley in the anticline 5. According to Table 4, Sinuosity index in anticline 1 is less on the northern slopes of the southern slopes; also the index of the anticlines number 2 and 3 is less on the northern slopes of the southern slopes. But the index, in the anticline 4 and 5 this less in the southern slope.
 
Conclusion
Generally, the results indicate that the tectonic activity in the southern edges of the anticlines is higher, and among the studied anticlines in the two parameters of wine glass valleys and mountain front sinuosity, the anticline number 1 has the highest tectonic activity (Table 5), and according to the reviewed evidences, and the dispersal of these evidences showed in Figures 3 and 4, it was determined that the most density of the morphotectonic evidences, like the displacement of the formations, the staircase faults, and the redirection of the rivers, has been observed in the area of and around the anticline 1, which indicates that the tectonic activity in this region has been more. In general, the results of parameters and the examined evidences indicate that the active tectonic has been dominant in the area. After anticline 1, the anticlines that have had the most tectonic activity are anticline number 4, anticline number 3, and anticline number 2, respectively, and anticline number 5 has had the lowest tectonic activity. The concordance between the conducted field studies and literature review, and the results of the parameters, and the distribution and type of evidences, indicate the proper application that these parameters have in evaluating the tectonic activity. The results of this study can be used for land use planning including risk mapping, prioritization of immunization in areas with higher risk measures, in order to achieve the stabilization of the environment. Based on the conducted field surveys, an earthquake of magnitude 5 on the Richter scale (May 1392) in the upstream basin of the studied anticlines caused the evacuation of many rural housing by residents because of fear of recurrence of the earthquake. The evacuation was to the extent that some of the villages lost more than 80 percent of their population, and the evacuated population flooded in the neighboring towns. The loss of agricultural land in rural areas, the increase of the potential for soil loss, and the loss of self-employment opportunities in the villages are the other consequences of this earthquake and the same earthquakes that may hit the area in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Morphotectonics
 • triangular facets
 • wine glass
 • sinuosity of the mountain front
 • MINAB fault
##بهرامی، شهرام و سیاوش شایان، 1392، بررسی تأثیر تکتونیک در ویژگی‌های مورفومتریک شبکه زهکشی و سطوح مثلثی شکل تاقدیس دنه خشک، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 28( 3)، صص. 210-197.
##شفیعی، الهه، علوی، سید احمد و نصیر نادری میقان، 1388، تکتونیک فعال در رشته‌کوه بینالود با تکیه بر بررسی­های مورفوتکتونیکی، پژوهش­های جغرافیای طبیعی، 70، صص. 92 -79.
##مقصودی، مهران، باقری، سجاد و محمود داودی، 1390، راندگی گیلان غرب با استفاده از شاخص­ها و شواهد ژئومورفولوژیک، جغرافیا و توسعه، 6، صص. 137-158.
##یمانی، مجتبی، مقیمی، ابراهیم و علیرضا تقیان، 1388، ارزیابی تأثیرات نو زمین‌ساخت فعال در دامنه­های کرکس با استفاده از روش­های ژئومورفولوژی، تحقیقات جغرافیایی، 23، صص. 117-136.
##Avena, G.C., Giuliano G. & Lupia Palmier E, 1967, Sulla valutazione quantitativa della gerarchizzazione ed evoluzione dei reticoli fluviali, Bollettino della Societa Geologica Italiana. No. 86, Pp. 781-796.
##Azanon, J. M., Perez-Pena1, J. V., Giaconia, F., Booth-Rea1, G., Martínez-Martínez, J. M., Rodriguez-Peces, M. J, 2012, Active tectonics in the central and eastern Betic Cordillera through morphotectonic analysis: the case of Sierra Nevada and Sierra Alhamilla. Journal of Iberian Geology 38 (1). Pp. 225-238. doi.org/10.5209/rev_JIGE.2012.v38.n1.39214.
##Buonasorte, G., Ciccacci, S., De Rita, D., Fredi, P. & Lupia Palmieri, E., 1991, Some relations between morphological characteristics and geological structure in the Vulsini Volcanic Complex (Northern Latium, Italy), Zeitschrift fur Geomorphologie N.F., Supple. Bd. 82: 59-71.
##Merta, D. & N. S, Harkins, 2005, Quantitative morphotectonie analysis as a tool for detecting deformation patterns in softrock terrains: A case study from the southern Marches, Italy, Geomorphologie, No. 4, Pp. 267-284.
##zuchiewicz, W.A and J.P., McCaplin, 2000, Geometry of faceted spurs on an active normal fault: case study of the Central Wasatch
Fault, Utah, U.S.A. Annals Societatis Geologorum Poloniae, 70, 231 -249.
##Bhat F. A., Bhat I. M., Hamid Sana, Mohd Iqbal & Akhtar R. Mir, 2013, Identification of geomorphic signatures of active tectonics in the West Lidder Watershed, Kashmir Himalayas: Using Remote Sensing and GIS. INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATICS AND GEOSCIENCES. Volume 4, No 1. Pp. 164-176.
##Burbank, Douglas W & Robert Anderson, 2012, Tectonic Geomorphology. Second Edition. Publicated by Wiley-Blackwell. USA. P. 454.
##Bull, William B., 2007, Tectonic Geomorphology of Mountains: A New Approach to Paleoseismology. Publicated by Blackwell. USA. First published, P. 316.
##Bahrami, Shahram., 2013, Tectonic controls on the morphometry of alluvial fans around Danehkhoshk anticline,Zagros, Iran. Journal of Geomorphology, No. 180-181, Pp. 217–230. doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.10.012.
##Doranti-Tiritan, Carolina., Christian Hackspacher, Peter., Henrique de Souza, Daniel & Marli Carina, Siqueira-Ribeiro., 2014, The Use of the Stream Length-Gradient Index in Morphotectonic Analysis of Drainage Basins in Pocos de Caldas Plateau, SE Brazil. International Journal of Geosciences. No, 5. Pp, 1383-1394. doi.org/10.4236/ijg.2014.511112.
##Duglas W.burbank & Robert S. Anderson., 2001, Tectonic Geomorphology.Blackwell Science، Ltd.Geological survery Open-File Report 87-673، pp: 203-222.
##Dehbozorgi, M., Pourkermani, M., Arian, M., Matkan, A.A.,  Motamedi, H & A, Hosseiniasl., 2010, Quantitative analysis of relative tectonic activity in the Sarvestan area,central Zagros, Iran. Journal of Geomorphology. No. 13. doi:10.1016/j.geomorph.2010.05.002.
##Delcaillau, Bernard., Carozza, Jean-Michel., & Edgard Laville,  2006, Recent fold grow th and drainag e development: The Janauri and Chandigarh anticlines in the Siwalik foothills, northwe st India. Journal of Geomorphology. No, 76. Pp, 241–256. doi:10.1016/j.geomorph.2005.11.005.
##Fattahi, M., Walker, R.T., Talebian, M., Sloan, R.A & A, Rasheedi, 2013, Late Quaternary active faulting and landscape evolution in relation to the Gowk Fault in the South Golbaf Basin, S.E. Iran. Journal of Geomorphology. No. 10, Pp. 1-10. doi.org/10.1016/j.geomorph.2013.08.017.
##Hamdouni ,R. El. Iriggaray، C. Fernandez، T. Chacon، J & ، E.A Keller, 2008, Assessment of relative active tectonics، southwest border of the Sierra Nevada (Southern spain). Geomorphology.96.
##Ioannis، M.T., Ioannis، K.K & S. Pavlides, 2006, Tectonic geomorphologhy of the easternmost extension of the Gulf Corinth (Beotia، cnteral Greece).Tectonophysics Vol. 453.
##Keller, Edward A & Nicholas, Pinter, 1996, Active Tectonics Earthquakes, Uplift, and Landscape. Publicated by Prentice-Hall, Inc. New Jersey. P. 338.
##Molin, P., Pazzaglia, F.J & F, Dramis,  2004, Geomorphic expression of active tectonics in a rapidly-deforming forearc، Sali massif، Calabria، southern Italy، American Journal of Science 304، 559-589.
##Mahmood, Syed Amer & Richard, Gloaguen, 2012, Apprais al of active tectonics in Hindu Kush: Insights from DEM derived geomorphic indices and drainage analysis. Journal of GEOSCIENCE FRONTIERS. No. 3(4). Pp, 407-428. doi:10.1016/j.gsf.2011.12.002.
##Pike, R.1., 1993, A bibliogralhy of geomorphometry, with a topical key to the literature and an introduction to the numerical. Characterization of topographic form, U.S Geological Survey Open-file Report. 93-262-A,132P.27. Zuchiewicz, W., 1998, Quaternary Tectonics of the outer West Carpathians, Poland Tectonophysics، Vol. 297، No. 1-4، pp. 121-132.