بررسی زمین ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در حوضه سپیدرود، البرز غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه خوارزمی تهران

2 استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی تهران

3 استادیار دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد واحد لاهیجان

4 استادیار دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

چکیده

تکتونیک ژئومورفولوژی به عنوان دانشی ارزشمند در بررسی زمین­ساخت پویاست که می­تواند تاثیر تکتونیک فعال را بر رودخانه مشخص نماید. مطالعات مورفومتری به عنوان سنجش و توصیف کمی شکل­ها و چشم­اندازهای زمین تعریف شده­اند. اندازه­گیری­های کمی شرایطی را فراهم می­آورد تا با استفاده از آن­ها به شناسایی وضعیت مناطق دارای تکتونیک فعال پرداخته شود. استخراج شاخص­های ژئومورفیکی با استفاده از مدل­های ارتفاع رقومی در محیط  GISدر دو دهه گذشته، روشی سریع و دقیق در تحلیل حوضه زهکشیبوده است. به طوری­که از این شاخص­ها برای ارزیابی سریع فعالیت تکتونیکی اخیر در یک ناحیه خاص استفاده شده است.در این مطالعه زمین­ساخت فعال البرز غربی درحوضه­ سپیدرود با اندازه­گیری هفت شاخص ژئومورفولوژی ناهنجاری سلسله مراتبی (Da)، انشعابات (R)، انتگرال و منحنی فرازسنجی (Hi)، برجستگی نسبی (Bh)، تراکم زهکشی (Dd)، ضریب شکل (Ff) و گرادیان طولی رود (SL) مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی؛ حوضه­ها و آبراهه­های منطقه مورد مطالعه استخراج شد. پس از محاسبه شاخص­ها در هر حوضه، فعالیت زمین­ساختی آن به پنج رده تقسیم گردید. سپس برای هر شاخص نقشه پهنه­بندی سطح فعالیت زمین­ساختی اخیر در گستره مورد مطالعه ترسیم شد. در نهایت شاخص زمین­ساخت فعال نسبی (Iat) به منظور تعیین سطح فعالیت زمین­ساختی کل محاسبه گردید و منطقه مورد مطالعه به چهار رده فعالیت زمین ساختی بسیار بالا، بالا، متوسط و کم تقسیم شد. شاخص­های اندازه­گیری شده در هر زیرحوضه نشان می­دهد که در زیرحوضه­های منطبق بر گسل­های منجیل، جیرنده، درفک و دیلمان و همچنین مناطق با تراکم گسلی بالا شاخص­های اندازه­گیری شده مقادیر بالایی را نشان می­دهند که نشان­دهنده تأثیر گسل­های مذکور بر منطقه مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of active tectonics by using morphometric indices in Sepidrud basin, Western Alborz

نویسندگان [English]

  • donya rabeti 1
  • maryam dehbozorgi 2
  • saeed hakimi asiyabor 3
  • reza nozaeim 4
1 kharazmi university
2 kharazmi university
3 islamic azad university
4 university of tehran
چکیده [English]

Tectonic geomorphology is a valuable knowledge in the study of active tectonics that can determine the effect of active tectonics on the river. Morphometric studies are defined as quantitative measurements of the shape and landscape of the earth. With the advent of tectonic science of geomorphology, Active tectonic processes can affect the shape and performance of the river. The extraction of geomorphic indices using digital elevation map (DEM) in the GIS in the past two decades has been a fast and accurate method for drainage basin analysis, so that these indices are used for quick evaluation of recent tectonic activity in a particular region. The morphometric characteristics of the drainage system of many basins and sub basins in various parts of the world have been studied extensively. With the study of topographic landforms and the model of drainage systems by using geomorphic indices and the geological structure of each area, it is possible to evaluate the active tectonic performance and to determine the absence of active tectonic movements. The quantitative measurements provide conditions that allow them to identify the status of active tectonics areas. From the natural scenery, rivers are the first environmental forms that show a relatively rapid response to changes in the bedding or changes in the outflow of the bed. Regarding the proved reactions of rivers to the occurrence of normal changes, it is possible to analyze them by using geomorphic indices in the study of the effects of tectonic on the river's route to the results of them. Geomorphic indices are especially used for active tectonic studies. According to the tectonic position of the area and the location of the SefidRud River, the study of morphometric indices in determining the tectonic activities of area is useful. In this study, active tectonics of the western Alborz in Rudbar and Rasht basins with measuring morphometric indices has been surveyed. The study area is located in Western Alborz and Manjil, Jirandeh, Deylaman, Dorfak faults are some of the most important faults in this area. There are many inferred faults in different parts of the study area. General trend of study area is NE- SW. To assess tectonic activities in the area, seven morphometric indices of the Hierarchical anomaly (Δa), Bifurcation (R), Hypsometric integral and curve (Hi), Relative relief (Bh), Drainage density (Dd) and Form factor (Ff) and Stream gradient index (SL) have been assessed. First, by using Arc GIS and digital elevation maps (DEM) with a horizontal resolution of 30 m; basins and streams of the study area was extracted and 19 sub basins were formed. Then, using geological maps 1:100,000 of the study area, structural units including fold and faults were extracted. In the next step, each of the indices was calculated for 19 studied basins. Each index was divided into five classes in terms of tectonic activity. In fact, indices of the Hierarchical anomaly (Δa), Bifurcation (R), Hypsometric integral and curve (Hi), Relative relief (Bh), Drainage density (Dd) and Form factor (Ff) and Stream gradient index (SL) were classified according to their values. Class 1 (very high tectonic activity), class 2 (high activity), class 3 (intermediate), class 4 (low), class 5 (very low). According to the values of the calculated indices, to determine the total tectonic activity, the relative active tectonics index (Iat) was evaluated.  Then, for each index, the map of the tectonic activity level was plotted in the study area. Based on (Iat), the area was divided into 4 categories. Category 1 (very high tectonic activity), Category 2 (high tectonic activity), Category 3 (intermediate), Category 4 (low). Almost half of the total area of the basins is in the high and very high activity. Indices measured in each sub basin indicate that in the sub basins corresponding to Manjil, Jirandeh, Dorfak, Deylman, as well as areas with high fault density, the measured indices exhibit high anomaly. The above anomalies indicate the effect of the above faults on the region and high tectonic activity in the study area. In addition, Field observations show the existence of several generations of alluvial drainage, several knickpoints, triangular facets and narrow and tight valleys. According to the results of field observations and calculation of morphological indices, it can be concluded that the study area is active due to the performance of Manjil, Rudbar, Jirandeh, Deylaman faults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tectonic geomorphology
  • Geomorphic indexes
  • Tectonic activity
  • Faulting
  • Western Alborz
##مهدوی، محمد، 1386، هیدرولوژی کاربردی، جلد دوم، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
##Alavi, M., 1996. Tectonostratigraphic synthesis and structural style of the Alborz mountain system in northern Iran. Journal of Geodynamics, 21, pp. 1- 33.
##Allen, M.B., Ghassemi, M.R., Shahrabi, M., Qorashi, M., 2003. Accommodation of late Cenozoic oblique shortening in the Alborz range, northern Iran, Journal of Structural Geology, 25, pp. 659- 672.
##Avena, G.C., Giuliano, G. and Lupia Palmieri, E., 1967. Sulla valutazione quantitativa Della gerarchizzazione Ed evoluzione dei reticoli fluviali. Bollettino Della Societa Geologica Italiana, 86, pp. 81- 796.
##Berberian, M., 1976. An explanatory note on the first seismotectonic map of Iran; a seismotectonic review of the country. Geol. Surv. Iran, 39, pp.7- 142.
##Berberian, M., King, G.C.P., 1981. Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran, Canadian Journal of Earth Sciences, 18, pp. 210- 265.
##Berberian, M., and Walker, R., 2010. The Rudbār Mw 7.3 earthquake of 1990 June 20; seismotectonics, coseismic and geomorphic displacements, and historic earthquakes of the western ‘High-Alborz’, Iran, Geophysical Journal International, 182, pp. 1577- 1602.
##Bull, W.B. and McFadden, L.D., 1977. Tectonic geomorphology north and south of the Garlock fault, California, In: Doehring, D.O. (Ed.), Geomorphology in Arid Regions, Proceedings of the Eighth Annual Geomorphology Symposium, State University of NewYork, Binghamton, pp. 115- 138.
##Ciccacci, S., Fredi, P., Lupia Palmieri, E. and Pugliese, F., 1986. Indirect Evaluation of Erosion Entity in Drainage Basins through Geomorphic, Climatic and Hydrological Parameters, International Geomorphology, pp. 233- 248.
##EL Hamdouni, R., Irigaray, C., Fernandez, T., Chacon, J., Keller, E.A., 2008. Assessment of relative active tectonics, southwest border of the Sierra Nevada (southern Spain), Geomorphology, 969, pp. 150- 173.
##Font, M., Amorese, D., Lagarde, J.L., 2010. DEM and GIS analysis of the stream gradient index to evaluate effects of tectonics: The Normandy intraplate area (NW France), 109, pp. 172- 180.
##Guarnieri, P., Pirrotta, C., 2008. The Response of Drainage Basins to the Late Quaternary Tectonics in the Sicilian Side of the Messina Strait (NE Sicily). Geomorphology, 95, pp. 260- 273.
##Hakimi Asiabar, S., Pourkermani, M., Shahriari, S., Ghorbani, M., Ghasemi, M.R., 2011. Geological zones of western Alborz Mountains. J. Sci. Islamic Azad University, 21, pp. 113- 124.
##Hakimi Asiabar, S., Bagheriyan, S., 2018. Exhumation of the Deylaman fault trend and its effects on the deformation style of the western Alborz belt in Iran, International Journal of Earth Sciences, 107, pp. 539- 551.
##Holbrook, J., Schumm, S.A., 1999. Geomorphic and Sedimentary Response of Rivers to Tectonic Deformation: a Brief Review and Critique of a Tool For Recognizing Subtle Epeirogenic Deformation In Modern And Ancient Settings. Tectonophysics, 305, pp. 287- 306.
##Horton, R.E., 1945. Erosional development of streams and their drainage basins: hydrophysical approach to quantitative morphology, Geological Society of America Bulletin, 56, pp. 275- 370.
##Keller, E.A., Zepeda, R.L., Rockwell, T.K., Ku, T.L. and Dinklage, W.S., 1998. Active tectonics at Wheeler Ridge, southern San Joaquin Valley, California. Geological Society of America Bulletin, 110, pp. 298- 310.
##Keller, E.A., Pinter, N., 2002. Active Tectonics: Earthquakes, Uplift, and Landscape (2ndEd.), Prentice Hall, New Jersey.
##Seeber, L., Gornitz, V., 1983. River profiles along the Himalayan arc as indicators of active tectonics. Tectonophysics, 92, pp. 335- 367.
##Singh, O.M., 2009. Hypsometry and erosion proneness: a case study in the lesser Himalayan Watersheds, Journal of Soil and Water conservation, 8, pp. 53- 59.
##Stocklin, J., 1968. Structural history and tectonics of Iran: a review: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 52, pp. 1229- 1258.
##Strahler, A.N., 1952. Hypsometric (area-altitude) analysis of erosional topography, Geological Society of America Bulletin, 63, pp. 1117- 1142.
##Walker, R.T., 2006. A remote sensing study of active folding and faulting in southern Kerman province, S.E. Iran, Journal of Structural Geology, 28, PP. 654- 66.