تحلیل پایداری کرانه رود با استفاده از تکنیک‌های ارزیابی سریع ژئومورفیک، مطالعه موردی: رودخانه سیمره در محدوده شهرستان دره شهر استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران.

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد ژئومورفولوژی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران.

3 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران.

چکیده

فرسایش کرانه رود اثرات ژئومورفیک متعددی بر کانال رود شامل تخریب کناره رودخانه، تغییر مسیر رود، افزایش ورود رسوبات به جریان، رسوب‌گذاری در رودخانه و غیره ایجاد نموده و می‌تواند به‌عنوان یک مخاطره برای فعالیت‌های انسانی محسوب گردد. در این مقاله پایداری و ناپایداری کرانه رود با استفاده از روش‌های ارزیابی سریع ژئومورفیک (RGA) در قسمت‌هایی از رودخانه سیمره (در شهرستان دره شهر، استان ایلام) مورد بررسی قرار گرفت. رودخانه سیمره در محدوده مورد مطالعه به 13 بازه تقسیم‌بندی شد و با نقشه‌برداری از مقاطع عرضی نمونه و عملیات میدانی شاخص‌های پایداری و ناپایداری کرانه رود ارزیابی شدند. روش شاخص پایداری کانال رود (CSI) و شاخص پتانسیل فرسایش کرانه رود اکلاهما- اوزاراک (OSPEI) برای مطالعه فرسایش کرانه رود مورداستفاده قرار گرفتند. بر اساس روش CSI همه بازه‌های مورد مطالعه دارای ناپایداری متوسط بوده­اند و شاخص‌های فروسایی بستر، فرسایش کناره، شواهد حرکات توده‌ای و مدل تکاملی رود مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در تعیین میزان پایداری و ناپایداری کرانه رود ارزیابی شدند. در روش OSEPI، 86 درصد بازه‌ها دارای ناپایداری متوسط و 14 درصد بازه‌ها در حالت ناپایدار ارزیابی شدند. در این روش،  شاخص‌های ارتفاع کرانه، رسوبات منفصل کرانه، شواهد فرسایش کرانه و پوشش گیاهی حاشیه رود به‌عنوان مهم‌ترین عوامل در میزان ناپایداری کناره رود تعیین شدند. امتیازات به‌دست‌آمده از هر دو روش رابطه مثبت و نسبتاً خوبی ( R2 = 0.71) داشته‌اند. نتایج امتیازدهی شاخص­ها و امتیازات نسبی عوامل در ناپایداری کرانه رود نشان می­دهد که روش OSEPI شاخص­های مناسب­تری را ارائه نموده و تقسیم‌بندی توصیفی آن بهتر از روش CSI قابلیت تفکیک دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Streambank stability analysis using geomorphic rapid assessment techniques, case study: Saymareh river, Ilam province, Darreh Shar county

نویسندگان [English]

  • Reza Esmaili 1
  • Razieh Yarmohammadian 2
  • Ghasem Lorestani 3
1 mazandaran university
2 mazandaran university
3 mazandaran university
چکیده [English]

Introduction

Stream bank erosion can have many geomorphic effects in the river. The erosion of stream bank causes destruction of the river banks, increase the sediment load, river pattern changes, deposition in channel, reduce water quality and decrease of river habitants. In fluvial geomorphology, a set of objective indicators are used for the rapid measurement of river geomorphological characteristics which are known rapid ggeomorphic assessment (RGA). Using these techniques, Effective factors in the occurrence of geomorphic forms on the ground are scored And the sum of the points of all factors describes the conditions. In this research, the stability and instability of the stream bank using RGA methods in the Seymare River have been studied. The study area is part of the Seymareh River with a length of 18 km that located downstream of the Seymare Dam (Dare Shahr county in Ilam province).

Material and Method

One of the most commonly used RGA techniques is the channel stability index (CSI). The CSI was proposed by  Simon and Klimetz (2008) and requires measuring the bank height, bank face length, average diameter of streambed sediment, bed and bank protection, degree of constriction, streamnank erosion, evidence of mass movement, riparian vegetation, deposition in near bank and stage of channel evolution model. Each index is scored and  sum of  score is used to categorize each stability category of stream reach include: 20 is considered highly unstable.
The Oklahoma Ozark streambank erosion potential index (OSEPI) was developed by Heeren et al (2012). In this method, eight factors, including the bank height, bank angle, Percentage of Bank Height with a Bank Angle Greater than 80o, evidence of mass movement, bank Unconsolidated Material, streambank protection, riparian woody-vegetation and Stream Curvature are scored. According to OSEPI, the sum scores of 0-25 are highly stable, 35-26 moderately stability, 45-36 stable, 55-46 unstable, 65-56 Moderately Unstable and 85-66 highly unstable. In the study area, 14 reaches were investigated and indicators of both methods were measured.
Results

Substrate sediments at all reaches were in gravel size and the bed and bank had no artificial protection. The height of the critical banks has varied from 6 to 34 meters due to its proximity to the to the alluvial terraces. It is observed evidence of mass movement landslide in most reaches. Riparian vegetation (tree and shrub)was found in 25 to 75 percent of the river corridor. Bank attach sedimentary forms have been found in 10 to 75 percent of the length of the reaches. in terms of the channel evolutionary model, the most of reaches are in stage 5.
In the CSI method, the total score of the river reaches varies from 14 to 18.5 and all reaches are falled in the moderately instability group. The total score of indicators in the OSEPI method varied from 47 to 60, Which 86% of the reaches are being in unstable group and 14% fall in Moderately Unstable class. In order to investigate the factors affecting the instability of river bank, the scores of each index were calculated in relative score in both methods. Based on the average relative scores of each index in the CSI method, the most influential factors on the bank instability are the bed incision, evidence of mass movements, bank erosion and channel evolution model index with scores of 0.82, 0.77, 0.75 And 0.75 respectively ranked first to fourth. In the OSEPI method, bank heights, bank Unconsolidated sediments, evidence of mass movements and riparian vegetation  with scores 1, 0.64, 0.6 and 0.56 were the most effective indexes. Relationships were calculated between CSI and OSEPI based on all 13 reaches with an R2 (determination coefficient) of 0.71.
 Conclusion
The results of the scoring of the indexes and relative scores of factors in the streambank instability show that the OSEPI method provides more suitable indicators and its descriptive division is better than the CSI method.
These methods show the current conditions of the reaches in terms of stability and instability and they aand they can not predict instability in the future. The instability of  river bank is different in regions depending on the geological, climatic and hydrological conditions. Therefore, they can be used to modify some of the indicators.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • streambank erosion
  • Rapid Geomorphic Assessment (RGA)
  • Saymareh
  • Ilam
##اسماعیلی، رضا، حسین­زاده، محمدمهدی و متولی، صدرالدین، 1390، تکنیک‌های میدانی در ژئومورفولوژی رودخانه‌ای، انتشارات لاهوت، چاپ اول، تهران، صص 250.
##حسین­زاده، محمدمهدی، خالقی، سمیه و واحدی فر، فراز، 1396(الف)، ارزیابی تغییرات مورفولوژیک و پایداری رودخانه قرانقوچای هشترود با استفاده از مدل BEHI، هیدروژئومورفولوژی، شماره 10، صص164-145.
##حسین­زاده، محمدمهدی، خالقی، سمیه، رستمی، میلاد، 1396(ب)، مقایسه روش‌های برآورد خطر فرسایش کرانه‌ای با استفاده از مدل NBS (مطالعه موردی رودخانه گلالی قروه)، مخاطرات محیط طبیعی، شماره 14، صص 152-141.
##رضایی مقدم، محمدحسین، پیروزی نژاد، نوشین، 1393، بررسی تغییرات مجرا و فرسایش کناره‌ای در رودخانه گاماسیاب از سال 1334 تا 1389، جغرافیا و برنامه‌ریزی، شماره 47، صص 132-109.
##وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، 1387، مطالعات آبخیزداری سد سیمره.
##یمانی، مجتبی و شرفی، سیامک، 1391، ژئومورفولوژی و عوامل مؤثر در فرسایش کناری رودخانه هررود در استان لرستان، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 23، شماره 45. صص 32-15.
##De Rose, R.C. and Basher, L.R., 2011. Measurement of river bank and cliff erosion from sequential LIDAR and historical aerial photography. Geomorphology, NO. 126, PP.132–147.
##Heeren, D.M., Mittelstet, A.R., Fox, G.A., Storm, D.E., Al-Madhhachi, A.T., Midgley, T.L., Stringer, A.F., Stunkel, K.B. and Tejral, R.D., 2012. Using rapid geomorphic assessments to assess stream bank stabililty in Okkahmoma Ozarak streams, American Society of Agricultural and Biological Engineers, Vol. 55(3), pp.957-968.
##Janes, V. J. J., Nicholas, A.P., Collins, A.L. and Quine, T.A., 2017. Analysis of fundamental physical factors influencing channel bank erosion: results for contrasting catchments in England and Wales, Environ Earth Sci . No. 76:307, DOI 10.1007/s12665-017-6593-x.
##Johnson, P.A.,Gleason, G.L. and Hey, R.D., 1999. Rapid assessment of channel stability in Vivtiny of road crossing, Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 125, No. 6, pp. 645-651.
##Lawler, D.M., 1993. The measurement of river bank erosion and lateral channel change: a review. Earth Surf Process Landf No.18, pp.777–821.
##Pfankuch, D.J., 1975. Stream reach inventory and channel stability evaluation. US Department of Agriculture Forest Service. Region 1. Missoula, Montana.
##Piegay, H., Darby, S.E., Mosselman, E. and  Surian, N., 2005. A review of techniques available for determining the erodible river corridor: a sustainable approach to managing bank erosion, River Research and Applications, 21: 773–789.
##Rosgen, D.L., 2001. A Practical Method for Computing Stream Bank Erosion Rate.In: Pages 9–15 in Proceedings of the 7th Federal Interagency SedimentationConference, Mar 25–29, U.S. Interagency Committee on Water Resources, Sub-committee on Sedimentation, Reno, Nevada, pp. 9–15.
##Sarma, J.N., Borah, D. and Goswam, U., 2007. Change of river channel and bank erosion of the Burhi Dihing river (ASSAM),  assessed using remote sensing and GIS, Remote Sensing, Vol. 35, No. 1, pp. 93-100.
##Simon, A. and Hupp, C.R., 1986. Channel Evolution in Modified Tennessee Channels. Proceedings of the Fourth Interagency Sedimentation Conference, Vol. 2, Las Vegas. Nevada, pp. 5-71 to 5-82.
##Simon, A., and P. W. Downs., 1995. An interdisciplinary approach to evaluation of potential instability in alluvial channels.Geomorphology, Vol. 12(3), pp.215-232.
##Simon, A. and Klimetz, L., 2008. Magnitude, frequency and duration relations for suspended sediment in stable (reference) southeastern streams, Journal of the American Water Resources Association, Vol. 44, No. 5.
##Simpson, A., Turner, I., Brantley, E. and Helms, B., 2014. Bank erosion hazard index as an indicator of near-bank aquatic habitat and community structure in a southeastern Piedmont strea, Ecological Indicators, No.43, pp. 19-28.
##Spruyt, A., van der Sligte, R.A.M., van der Mark, C.F., Sieben, A. and Mosselman, E., 2012. Development of a rapid assessment tool for river bank erosion, River Flow, Murillo (Ed.). Taylor & Francis Group, London, pp. 799-804.
##Thakur, P.K., Laha, C. and Aggarwal, S.P., 2012. River bank erosion hazard study of river Ganga,upstream of Farakka barrage using remote sensing and GIS, Nat Hazards, No. 61, pp.967–987.
##Zainal Abidin, R., Sulaiman, M.S. and Yusoff, N., 2017. Erosion risk assessment: A case study of the Langat River bank in Malaysia, International Soil and Water