ارزیابی و پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از تئوری احتمالاتی دمپستر شفر، در حوضه آبریز حاجیلرچای استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز

چکیده

بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش، تهیه نقشه آسیب پذیری و دوری جستن از مناطق مستعد وقوع زمین لغزش می تواند کمک موثری در کاهش خسارت های احتمالی و مدیریت خطر حاصل از این پدیده داشته باشد. بنابراین هدف تحقیق حاضر ،ارزیابی وپهنه بندی حوضه حاجیلرچای از لحاظ خطر زمین لغزش می باشد. برای بررسی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در این حوضه ابتدا نقشه ها و لایه های اطلاعاتی عوامل اصلی موثر در رخداد این پدیده از قبیل شیب، جهت شیب، بارش، لیتولوژی، کاربری اراضی، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه و طبقات ارتفاعی در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) تهیه گردید و سپس با استفاده از تصاویر ماهواره ای و عملیات میدانی زمین لغزش های موجود در منطقه شناسایی شد. با استفاده از تئوری دمپستر – شفر وزن هر یک از فاکتورها محاسبه شد وزن ها در نقشه های عامل وارد شده و برای هر عامل یک نقشه وزنی به دست می آید. در مرحله بعد نقشه های وزنی با هم جمع شده و در نهایت نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش، در پنج رده با خطر بسیار کم تا بسیار زیاد تهیه گردید. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که در حدود 43/9 درصد از مساحت حوضه حاجیلرچای، احتمال وقوع زمین لغزش خیلی زیاد بوده، همچنین 43/22 درصد احتمال وقوع زیاد، 09/28درصد احتمال وقوع متوسط، 33/25 درصد احتمال وقوع کم و در69/14 درصد احتمال وقوع خیلی کم می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and probability of landslide hazard and zonation hazard and zonation using probalbilistic theory of Dampster sheffer of Hajilar chai basin of east Azarbaijan

نویسندگان [English]

  • asadullah hejazi 1
  • shahram roostaei 2
  • maryam ranjbarianshadbad 3
1 Tabriz university
2 Tabriz university
3 Tabriz university
چکیده [English]

Investigating the factors affecting landslide occurrence, providing vulnerability maps and avoiding areas susceptible to landslide can help to reduce the potential damage and risk management of this phenomenon. Therefore, the purpose of this study is to evaluate and constrain Hajilerchay basin in terms of landslide hazard. In order to investigate and zoning the risk of landslide in this basin, the maps and layers of information are the main factors affecting this phenomenon such as slope, gradient direction, precipitation, lithology, land use, distance from fault, distance from the waterway and altitudes. Geographic Information System (GIS) was developed and then, using satellite images and field operations, landslides were identified in the area. The weight of each factor was calculated using the Dempster-Shepherd theory. Weights are included in the operating maps and for each factor we obtain a weighted map. In the next step, weighted maps combined and finally a landslide hazard zonation map was prepared in five categories with very little or very high risk. The results of this study indicate that about 9.43% of the area of the Hajilerchai basin is very likely to occur, as well as 22.42% of the probability of occurrence, 28.09% of the probability of occurrence, 25.33% of the probability of occurrence, and The probability of occurrence is very low in 14/69%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landslidezonation
  • Dempesters-sheffer probabilistic theory
  • Geographic information system
  • Hajilar Chay basin
##رجب زاده، حمیدرضا (1392)، ارزیابی و پهنه بندی احتمال خطر زمین لغزش در حوضه آبریز گدارچای نقده، با استفاده از GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، صص 1- 116.
##زارع ، محمد ؛ جودی ، محمد حسن ؛ عسگری زاده ، دیانا ؛ سالاریان ، تینا ؛ فخرقاضی ، مونا ؛ 1395 ؛ تحلیل خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز ماسوله با استفاده از تئوری دمپستر شفر و GIS ، پژوهش نامه مدیریت حوضه آبخیز ؛ شماره 13.
##سفیدگری ، رضا ، 1372 ، مجموعه سخنرانی های نخستین گردهمایی کارشناسان معاونت آبخیزداری پیرامون پدیده زمین لغزش ، معاونت آبخیزداری جهاد سازندگی ، دفتر مطالعات و ارزیابی آبخیزها ، ص 92 .
##عرب عامری ، علیرضا ؛ شیرانی ، کورش ؛ 1395 ؛ اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش و پهنه بندی خطر آن با استفاده از تئوری احتمالاتی دمپستر شفر ( مطالعه موردی : حوضه ونک سمیرم، استان اصفهان ) ؛ نشریه علمی – پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز ؛ شماره 1.
##فیض نیا ، سادات ، احمدی ، حسن ، 1380 ، پهنه بندی خطر زمین لغزش (حوضه آبریز شلمانرود در استان گیلان) ، مجله منابع طبیعی ایران ، شماره 3 ، ص 52 .
##کرمی، فریبا، 1391، ارزیابی حساسیت زمین لغزش در حوضه های کوهستانی نیمه خشک، با استفاده از روش های آماری و مدل وزنی شاهد(مطالعه موردی:حوضه زهکشی سعیدآبادچای- شمال غرب ایران)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 3.
##مرادی ، حمیدرضا ؛ محمدی ، مجید ؛ پورقاسمی ، حمیدرضا ؛ مصطفی زاده ، رئوف ؛ 1389 ؛ تحلیل خطر زمین لغزش در استان گلستان با استفاده از تئوری دمپستر شفر ؛ پژوهش های دانش زمین ؛ شماره 3.
##مرادی ، حمیدرضا ، محمدی ، مجید ، پورقاسمی ، حمیدرضا ، 1391 ، حرکات دامنه ای (حرکات توده ای) با تاکید بر روشهای کمی تحلیل وقوع زمین لغزش ، انتشارات سمت ، ص 2 .
##Bednarik , M . Magulova , B . Matys , M . Marschalko , M (2010) , Landslide susceptibility Assessment of the kral ovany – Liptovsky Mikulas Railways case study , physics and chemistry of the Earth ,  pp .162 – 171.
##Fanyu liu , Z ( 2007) , Study on Landslide sussptibility Mapping Based GIS and with Bivariate statistics a case study in Longnan Area Highway 212 .science online. 
##Gorsevski,P.V., Gessler, P.E., Boll,J., Elliot,W.J., Foltz,R.B. (2006), Spatially and temporally distributed of landslide susceptibility, Geomorphology 80, 178- 198.
  ##Khullar , V . K , sharam , R . P . paramanik , K (  2000 ) , A GIS approach  in  the landslide zone lawngthlia in southern mizoran.                                             
##Landslide : proceeding of the 8th international symposium on landslides , vol .3 .pp. 1461- 1472.      
##Komac , M ( 2006) , A landslide suscepility model using the Analytical Hierarchy process method and multivariate statistic in per alpine Slovenia , Geomorphology , vol . 24. pp. 17 – 28.
##  Park , N.W., 2010. Application of Dampster – shafer theory of evidence to GIS – based landslide susceptibility analysis , Environmental Earth Science , DOI 10. 1007/s12665 – 010 – 0531 – 5 , p. 121- 138
##Wan , S ( 2009) , A spatial Decision support system for Extracting the core Factors and Thesholds for Landslide susceptibility Map , Engineering Geology , vol . 108 . pp . 237 – 251.
##Yalcin , A ( 2008 ) , GIS – based  landslide  sussptibility mapping using                                             analytical hierchay process and bivariate statistics in Ardesen (turkey) : comparisons of results and confirmations. CATENA , vol. 72. pp 1-12.                                                                                               
##Zhang , W . Wang , W . Xia , Q ( 2012 ) , Landslide Risk Zoning Based on contribution of rate stack Method , Energy procedia , vol . 16 . pp 178 – 183.