ارزیابی تاثیرات متقابل شرایط ژئومورفولوژیکی و توسعه‌ای شهری بر یکدیگر (مطالعه ای موردی : شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیا دانشگاه پیام نور

چکیده

شهر کرمانشاه در طی چهل سال گذشته دارای روند توسعه فیزیکی سریعی در جهات شمالی و غربی بوده است. این امر متاثر از شرایط شرایط ژئومورفولوژیکی دشت کرمانشاه بوده، زیرا پارامترهای ژئومورفولوژیکی در این نواحی دارای شرایط مساعدی برای توسعه­ی شهری بوده­اند. گسترش شهر در این نواحی نیز تاثیرات مهمی بر لندفرم­ها و چشم­انداز­های ژئومورفولوژیکی منطقه به جا گذاشته است. هدف این پژوهش، شناخت تاثیرات متقابل ژئومورفولوژی و توسعه­ی شهری در شهر کرمانشاه در چهار دهه­ی گذشته می­باشد. بنابراین در ابتدا نقشه­ی عوارض ژئومورفولوژی محدوده­ی شهر کرمانشاه ترسیم گردید. سپس روند توسعه­ی شهر در سال­های مختلف بر اساس تصاویر ماهواره­یی در ارتباط با نقشه ژئومورفولوژی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد، لندفرم­های ژئومورفولوژی جهت توسعه­ی شهری را تعیین نموده و توسعه­ی شهر کرمانشاه بیشتر در جهات شمالی، غربی و شرقی بر روی لندفرم هموار دشت آبرفتی بوده است. سه لندفرم هموار و مناسب دشت آبرفتی، مخروط­افکنه و دشت پایکوهی در مجموع 72% مساحت شهر کرمانشاه را در برگرفته­اند. توسعه­ی شهری در قلمرو لندفرم­های مخاطره­زا به علت وجود محدودیت­های ژئومورفولوژیکی در نیمه­­ی جنوبی شهر کرمانشاه می­باشد. توسعه­­ی شهری باعث نابودی بستر رودخانه­های چم بشیر و آبشوران شده و لندفرم­های دیگر همچون دشت آبرفتی، مخروط افکنه و... به چشم انداز شهری تبدیل شده و روند تکاملی آنها متوقف شده است. این تغییرات در لندفرم­های ژئومورفیک می­تواند در آینده منجر به ایجاد مخاطره در مناطق شهری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the interaction between geomorphologic and urban development conditions (Case study: Kermanshah city)

نویسنده [English]

  • mansor parvin
payam nooe university
چکیده [English]

Introduction
Urbanization is one of the major challenges of the contemporary world, and at least 0.5% of the land area is found in cities (Schneider et al., 2009, 2).Urban development as a human category occurs in the context of geomorphology.Therefore, urban geomorphology, in addition to studying geomorphic limitations in urban development (Kuek, 1984, 22), the suitability of landforms for urban use, the impact of urban activities on land surface processes and landforms created by urbanization Is evaluated and studied (Douglas & James, 2015, 52).The city of Kermanshah is located in Kermanshah Navidese plain in terms of geomorphology and is composed of different landforms.Each of these landforms plays an important role in urban development.Also, urban development has had a great impact on geomorphologic landforms and so far no studies have been carried out in these areas within the city of Kermanshah.Considering the specific geomorphological conditions of the city of Kermanshah and its risks, recognizing the interactions between geomorphology and urban development on each other will play an important role in the planning and management of Kermanshah.The purpose of this research is to evaluate the effects of geomorphology on the urban development of Kermanshah over a period of 40 years.It is impossible to achieve this without the availability of suitable data.
materials and methods
In the present study, library, historical, cartographic and remote sensing methods are used.Map of geomorphologic complications of the city and surrounding areas of Kermanshah is based on the analysis of the land systems.Then, the extent and directions of physical development of Kermanshah city are determined during 40 years in selected years of 1977, 1986, 1996, 2006, and 2017 using Landsat satellite satellite imagery, MSS, TM and OLI.The supervised classification method has the maximum probability and selection of educational samples based on visual interpretation, false color combinations, and land surveys to determine the city's boundaries.Then, by mapping the map of geomorphologic complications with Kermanshah districts in selected years, the city's developmental extent in each of the geomorphologic traits has been determined and changes in the geomorphologic complications caused by the expansion of the city are also estimated.
 
Findings
The increase in the area of Kermanshah in the 40-year period has been around 5.5 times. Alluvial plain land has the largest area for the remainder of the year except for 1977 and has been affected by increasing area in all years. Alluvial fan landforms, hillside plains and regular slope have a upward trend in terms of area and area during 5 years, which suggests the development of a city in the territory of these landforms.The land flood plain has increased in terms of area, and the two hills and the irregular slopes have a limited area and have been located in urban areas only in the last two years.In Kermanshah, urban development has been affected by the existence of alluvial plain land so that the most development on this landform is in northern, northwest, northeast, western and eastern directions.The physical expansion of the city of Kermanshah has had an impact on the geomorphological prospects of Kermanshah plain.Alluvial plain landforms, flood plains alluvial fan  rivers and river valleys have become urban landscapes.The subterranean rivers of the waterfall and Cham Bashir have become narrow underground channels and are no longer visible on the surface of the earth, and the development of their substrate has been stopped.
Conclusion
Landforms of geomorphology determine how urban development is.Alluvand plain landform has the largest role in this field and more than half of the area of Kermanshah is located on this landform.The three flat landforms of alluvial plain, alluvaih fan and hillside plains account for 72% of the total area of the city of Kermanshah in 2017.The plain landform, the old town nucleus, is about 16% of the city's total area.The limiting or hazardous landforms of the flood plain, regular slopes, irregular slopes, river valleys and hill meadows account for about 12% of the area of the city of Kermanshah.The urban development of Kermanshah has had an impact on geomorphologic landforms and has led to significant changes and destruction of landforms.The drainage network of the region and Cham Bashir and Aashoran rivers have been completely destroyed, which could have adverse effects on water resources and residential areas around them.Other landforms such as alluvial plain, alluvial fan ,hillside plain and floodplain have become urban landscape and their evolutionary process has been stopped.Expansion of the city on hazardous landfills (flood plains) and limiting (irregular ranges, hill, etc.) in the future can lead to a risk to urban areas.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphology
  • Urban Development
  • Landform
  • Remote Sensing
  • Kermanshah City
## رامشت، محمد حسین،( 1388)، نقشه های ژئومورفولوژی(نمادها و مجازها)، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.
##مقیمی، ابراهیم،(1388)، ژئومورفولوژی شهری، انتشارات دانشگاه تهران.
##علائی طالقانی، محمود؛(1382)، ژئومورفولوژی ایران، انتشارات قومس.
##Barnsley, M. J., & Barr, S. L. 1997. Distinguishing urban land-use categories in fine spatial resolution land-cover data using a graph-based, structural pattern recognition system. Computers, Environment and Urban Systems, 21(3-4), 209-225.‏
##Bloom, Arthur, 1991. Geomorphology: a systematic analysis of late Cenozoic. New Delhi: Prentice- Hall of India.P:3.
##Bridges, E.M., 1990. World Geomorphology, Cambridge: Cambridge University Press.
##Chin, A. 2006. Urban transformation of river landscapes in a global context. Geomorphology, 79(3-4), 460-487.‏
##Cooke, R. U. 1984. Geomorphological hazards in Los Angeles: a study of slope and sediment problems in a metropolitan county. Allen & Unwin.
##Del Monte, M., D’Orefice, M., Luberti, G. M., Marini, R., Pica, A., & Vergari, F. 2016. Geomorphological classification of urban landscapes: the case study of Rome (Italy). Journal of Maps, 12(sup1), 178-189.
##Douglas, Ian., & James, Philip. 2014. Urban ecology: an introduction. Routledge.
##Dramis F, Guida D, Cestari A.2011, Nature and Aims of Geomorphological Mapping. In Geomorphological Mapping: methods and applications. Smith MJ, Paron P, Griffiths J (eds.). Elsevier: London, 39-74.
##Ebisemiju, F. S. 1989. Patterns of stream channel response to urbanization in the humid tropics and their implications for urban land use planning: a case study from southwestern Nigeria. Applied Geography, 9(4), 273-286.‏
##El Banna, M. M., & Frihy, O. E. 2009. Human-induced changes in the geomorphology of the northeastern coast of the Nile delta, Egypt. Geomorphology, 107(1-2), 72-78.‏
##Esch, T., Taubenböck, H., Heldens, W., Thiel, M., Wurm, M., Geiß, C., & Dech, S. 2010. Urban remote sensing–how can earth observation support the sustainable development of urban environments?. In Proceedings (pp. 1-11).‏
##Huggette, Richard John, 2003.Fundamental of physical geography, London & New York: Routledge.
##Jose M.C. and Fernando T.R., 2006. Urban Hydro-geomorphology and Geology of the
##Li, Y., Shi, Y., Zhu, X., Cao, H., & Yu, T. 2014. Coastal wetland loss and environmental change due to rapid urban expansion in Lianyungang, Jiangsu, China. Regional environmental change, 14(3), 1175-1188.‏
##Lincoln, N.E., 2008.Geomorphic description system, Natural resources conservation service.
##Maria J.A., Helder I.C., Alberto G., Paulo F., Jose M.M., Laura G., Lucia G., Jose T.,
##Mohapatra, S. N., Pani, P., & Sharma, M. 2014. Rapid urban expansion and its implications on geomorphology: A remote sensing and GIS based study. Geography Journal, 2014.
##Otto, J. C., & Smith, M. J. 2013. Geomorphological mapping. Geomorphological techniques.
##Pareta, K., & Prasad, S. 2012. Geomorphic Effects on Urban Expansion: A case study of small town in central India. 14th Annual International Conferance and Exhibition on Geospatial Information Technology and Applications (7-9 February 2012), Proceedings, 1-9.
##Porto Metropolitan Area (NW Portugal). IAEG. Paper Number 92. pp. 1-9.
##Reynard, E., Pica, A., & Coratza, P. 2017, Urban geomorphological heritage. An overview. Quaestiones geographicae, 36(3), 7-20.
##Rivas, V., Cendrero, A., Hurtado, M., Cabral, M., Giménez, J., Forte, L., ... & Becker, A. (2006). Geomorphic consequences of urban development and mining activities; an analysis of study areas in Spain and Argentina. Geomorphology, 73(3-4), 185-206.‏
##Schneider, A., Friedl, M. A., & Potere, D. 2009. A new map of global urban extent from MODIS satellite data. Environmental Research Letters, 4(4), 044003.
##Wilson, J. S., Clay, M., Martin, E., Stuckey, D., & Vedder-Risch, K. 2003. Evaluating environmental influences of zoning in urban ecosystems with remote sensing. Remote sensing of environment, 86(3), 303-321.‏