مطالعه پراکندگی و منشا یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 دانشیار جغرافیای طبیعی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد.

3 استادیار علوم خاک، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

4 استادیار ژئومورفولوژی، دانشگاه پیام نور. تهران، ایران

چکیده

رسوبات لسی در شمال شرقی ایران به شکل پراکنده و با ضخامت کم بر روی دامنه های رو به شمال، شمال شرقی و شرقی نهشته شده اند. مطالعه و بررسی این رسوبات می تواند ما را در بازسازی فرایندهای ژئومورفولوژی گذشته یاری رساند. هدف از این مطالعه شناسایی و تعیین پراکنش رسوبات لسی، بررسی ویژگی های بافت رسوب ها، ویژگی های مورفوسکپی(SEM) و در نهایت منشأیابی این رسوبات در محدوده مورد مطالعه می باشد. در مجموع تعداد 119 نمونه سطحی به صورت پراکنده در کل منطقه برداشت و میزان گچ وآهک آنها مشخص گردید. از این تعداد24 نمونه پراکنده از منطقه جهت آزمایش توزیع اندازه ذرات وتعداد 4 نمونه جهت بررسی موفوسکپی(SEM) انتخاب شد. ماسه خیلی ریز ذره غالب در نمونه ها بوده و مجموع سیلت درشت و سیلت خیلی درشت و ماسه خیلی ریز به بیش از 60 درصد می رسند. در بررسی مورفوسکپی دانه های کوارتز مشخص شد که این دانه ها دارای گرد شدگی زیادی نمی باشند و غالب بودن شن خیلی ریز و گرد شدگی کم دانه های کوارتز و هاله مانند بودن اکثر ذرات کوارتز را می توان بعنوان شاهدی از محلی بودن و نزدیکی محل برداشت به محل نهشتگی در نظر گرفت. بین ارتفاع و میانگین اندازه ذرات نمونه های برداشت شده همبستگی منفی قوی وجود دارد(نمودار1) و هرچه به ارتفاع برداشت نمونه افزوده می شود میانگین اندازه ذرات آن کوچکتر می شود و ضریب همبستگی آن 7/- می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Scattering and Origin of Lesley Sediments of the Northeast of Iran

نویسندگان [English]

  • ali ghorbani shorestan 1
  • seyedreza hoseinzadeh 2
  • alireza karimi 3
  • mahnaz jahadi toroghi 4
1 PhD student Ferdowsi University of Mashhad Department of Geography Faculty of Literature
چکیده [English]

Abstract
Loess deposits in northeastern Iran are deposited sparsely and with thin thickness on the slope. The aim of this study was to identify and determine the distribution of loess sediments, to study the properties of sediment texture and morphoscopic characteristics (SEM), and finally to identify the origin of these sediments. The fine sand was the dominant particle in the samples, and the sum of coarse silt, very coarse silt and fine sand was more than 60%. In morphoscopic study, quartz grains were found to be not very rounded, and the prevalence of fine sand, low rounding of quartz grains and auricularity of most quartz particles were evidence indicating locality and proximity of the harvesting site to the deposition site. There was a negative correlation between height and average size of the collected particles and its correlation coefficient was -0.7.
Introduction
In Kopet Dag region, loess sediments are scattered and of low thickness, and located around the Kalat Naderi, Sarakhs, Torbat-e Jam, Fariman and Mashhad. The goal of this study was to: 1) determine the characteristics of the particle size distribution, 2) determine the properties of the surface texture and the shape of the quartz particles, 3) determine the possible origin of the loess sediments, and 4) determine the distance from the harvest site.
Materials and methods
The study area was located at the end of the eastern and southeast of the Kopet Dag mountain range at latitudes of 20'35˚ to 59'36˚ north and longitudes of 50'59˚ to 20'61˚ east and included loesses of Sarakhs, Torbat-e Jam, Fariman and south of Mashhad. In order to do this research, map of loesses distribution was first prepared using geospatial maps, then the range of loess sediment was identified by wide field observations based on the geomorphic and topographic characteristics, and totally 119 surface samples were taken from which 20 samples were selected for particle size distribution and 4 samples for SEM study. For particle size distribution, at first the amount of gypsum and lime of the particles was determined, and after the preparation of the samples, the size of the grains was measured using laser particle size analyzer Malvern mastersizer 2000, and the average grain size, standard deviation, elongation, and skewness were calculated. For morphoscopic study, quartz grains from fine sand part are suitable for quartz morphological analysis and electron microscopy analyzes. To prepare and separate quartz grains before scanning the grains by electron microscopy, the geochemical composition of the grains was determined using Energy Dispersive Spectroscopy X-ray (EDAX) to ensure that only quartz particles were analyzed.
Results and discussion
The results obtained from the analysis of the particles size showed that silt particles with the average of 62.68% had the highest frequency in comparison to sand and clay particles with the averages of 28.96 and 8.3%, respectively. The results obtained from the scanning of quartz grains indicated that most of the grains had low roundness, and their fractures were angular and the abrasion coefficient of the samples varied from 100 to 210 (low abrasion). With respect to surface texture, quartz grains were mainly aura (semi-luminous) and sometimes opaque.
Conclusion
Loess sediments were deposited on slopes with east, north-east and north directions, and their dispersion originating from Turkmenistan had a north-easterly southwest transmission path, while the prevailing wind of the region at the present time (According to the above-mentioned green light) has a north west-south east direction. This shows the different conditions of wind blow direction during the deposition of loess deposits, and based on the slopes that loess sediments deposited on them, wind direction at sedimentation time had a northeast-southwest transmission path. The results of the experiment related to the particle size distribution of the loess of the region revealed that the greatest fashion or facade belonged to 59-micron particles, which include particles with the diameter of coarse silt and fine sands, indicating a small distance from the harvesting source. Furthermore, the results showed that there was strong negative correlation between height and average size of the particles (- 0.7), so that the higher the height of sample collection, the smaller the average particle size.
The results obtained from scanning quartz grains showed that most of the grains had low roundness and the fractures were angular, and low abrasion coefficient of quartz samples does not indicate a very long distance. Also, the aura-like nature of the particles represents harvesting from old river beds or alluvial plains, the medium travel distance, and locating in wind sediments areas, and is therefore evidence of the locality of sediments origin. Finally, the frequency particle size curves had almost a uniform and monotonous pattern, and the monoseness and prevalence of sediments with a diameter of 59 microns confirm the belonging of sediments to a single origin. In this regard, it can be assumed that Hari River bed or the dry and desert areas beyond this river in Turkmenistan as well as the beds of dry rivers in the dry and low rainfall Quaternary periods were the origins of the loess sediments of the study area.
Keywords: Loess sediments, Northeastern Iran, Particle size distribution, Morphoscopy, Identification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loess sediments
  • Northeastern Iran
  • Particle size distribution
  • Morphoscopy
  • Identification
سودمند، علی؛ کریمی، علیرضا؛ خرمالی، فرهاد؛ امامی، حجت ،1393، پراکنش و ویژگیهای رسوبات لسی منطقه سرخس، نشریه آب و خاک )علوم و صنایع کشاورزی(، جلد 28، ص 10.
سودمند، علی، 1392، پراکنش ویژگیهای رسوبشناسی وپدولوژیک لسهای منطقه سرخس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، استاد راهنما دکتر علیرضا کریمی.
کریمی، علی رضا کارویه، 1387، بررسی تکامل خاکها و تایین منشا و سن یابی رسوبات سیلتی در لندفرمهای اطراف مشهد، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی اصفهان.
عیسی پور، مصطفی، 1393، تحلیل و پیش بینی سری های زمانی دما در استان خراسان رضوی با استفاده از مدل باکس ­– جنکینز(دوره آماری از ابتدای تاسیس ایستگاه ها تا سال 2011) ،پایان نامه کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، استاد راهنما دکتر محمود احمدی.
کریم زاده، حمیدرضا. 1381. چگونگی تکوین و تکامل خاکها در لندفرمهای مختلف و منشا یابی رسوبات فرسایش یافته بادی در منطقه شرق اصفهان. رساله دکتری. دانشگاه صنعتی اصفهان.441ص.
پروین، حسین.1378.رسوب شناسی(رشته زمین شناسی). انتشارات دانشگاه پیام نور.191ص
ارزانی، ناصر. 1381. آزمایشگاه رسوب شناسی (رشته زمین شناسی). انتشارات دانشگاه پیام نور.129ص
امینی، آرش، 1374، مطالعه برخاستگاه و مکانیزم رسوب زائی لس ها در حوضه آبخیز قره تیکان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،
فیض نیا، س.، غیومیان، ج. و خواجه، م. 1384 .بررسی اثر عوامل فیزیکی، شیمیایی و آب و هوایی در تولید رسوب ناشی از فرسایش سطحی خاکهای لسی (مطالعه موردی استان گاستان)، فصلنامه پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، 66 :14-24.
عجمی، م.، خرمالی، ف. و ایوبی، ش. 1391 .نقش تخریب جنگل ها و تغییر کاربری اراضی بر فرسایش پذیری خاک های لسی شرق استان گلستان. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی). 94: 36- 44.
Pye K. 1987. Aeolian Dust and Dust deposits. Academic Press, London .
Ding, Z.L., Xiong, S.F., Sun, J.M., Yang, S.L., Gu, Z.Y. and Liu, T.S. 1999. Pedostratigraphy and paleomagnetism of a ~7.0 Ma eolian loess-red clay sequence at Lingtai, Loess Plateau, north-central China and the implications for paleomonsoon evolution. Palaeogeography, Palaeoclimatolgy, Palaeoecology, 152: 49-66.
Stanley, K.E. and Schaetzl, R.J. 2011. Characteristics and paleoenvironmental significance of a thin, dual-sourced loess sheet, north-central Wisconsin. Aeolian Research, 2: 241-25.
Chen, L., Messing, I., Zhang, S., Fu, B. and Ledin, S. 2003. Land use evaluation and scenario analysis towards sustainable planning on the loess plateau in China- case study in a small catchment. Catena, 54: 303-316.
Derbyshire, E. 1983. Origin and characteristics of some chinese loess at two locations in China. In: Brookfield, M. E. and T. S. Ahlbrandt (Eds.), Eolaian Sediment and Processes. Elsevier, Amsterdam, PP. 69-90.
Mengel, K., Rahmatullah, R. and Dou, H. 1998. Release of potassium from the silt and sand fraction of loess-derived soil. Soil Science, 163: 805-813.
Catt, J.A. 2001. The agricultural importance of loess. Earth Science Reviews, 54: 213-229
Vasiljevich, D.A., Markovich, S.B., Hose, T.A., Ding, Z., Guo, Z., Liu, X., Smalley, I., Lukich, T. and Vujicich, M.D. 2013. Loess–palaeosol sequences in China and Europe: Common values and geoconservation issues. Catena, 8: 148-160
Presley, D.R., Hartley, P.E. and Ransom, M.D. 2010. Mineralogy and morphological properties of buried polygenetic paleosols formed in late quaternary sediments on upland landscapes of the central plains, USA. Geoderma, 154: 508-517.
Schaetzl, R.J. and Anderson , S. 2005. Soils: Genesis and Geomorphology. Cambridge University Press, New York. 817 pp.
Frechen, M. and Dodonov, A.E. 1998. Loess choronology of the middle and upper pleistocene in Tadjikistan. Geology Rundsch, 87: 2-20.
Dayan, U., Ziv, B., Shoob, T. and Enzel, Y. 2008. Suspended dust over SouthEastern Mediterranean and its relation to atmospheric circulations. International Journal of Climatology, 28: 915-924
Kehrwald, N.M., McCoy, W.D., Thibeault, J., Bunt, S.J. and Oches, E.A. 2010. Paleoclimatic implications of the spatial patterns of modern and LGM European land-snail shell δ18O. Quaternary Research, 74: 166-176.
Golyeva, A. and Andric, M. 2013. Palaeoecological reconstruction of wetlands and Eneolithic land use in Ljubljansko barje (Slovenia) based on biomorphic and pollen analysis. Catena, 64: 243-254
Tsoar, H. and Pye, K. 1987. Dust transport and the question of desert loess formation. Sedimentology, 34: 139-153.
Kehrwald, N.M., McCoy, W.D., Thibeault, J., Bunt, S.J. and Oches, E.A. 2010. Paleoclimatic implications of the spatial patterns of modern and LGM European land-snail shell δ18O. Quaternary Research, 74: 166-176.
Muhs, D.R. 2007. Loess deposits, origins and properties. In: Elias, S.A. (Ed.), Encyclopedia of Quaternary Science, pp. 1405-1418
Jacobs, P.M., Mason, J.A. and Hanson, P.R. 2011. Mississippi valley regional source of loess on the southern green bay lobe land surface, Wisconsin. Quaternary Research, 75: 574-583.
Karimi, A., Frechen, M., Khademi, H., Kehl, M., and Jalaian, A. 2011. Chronostrratigraphy of loess deposits in northeast Iran. Quaternary International, 234: 124-132.
Pécsi, M. 1990. Loess is not just the accumulation of dust. Quaternary International, 7/8: 1-12
Iriondo, M.H. and Kröhling, D.M. 2007. Non-classical types of loess. Sedimentary Geology, 202: 352-368.
Sun, J. 2002. Provenance of loess material and formation of loess deposits on the Chinease loess plateau. Earth and Planetary Science Letters, 203:845-854.
Goudie, A.S., Parker, A.G., Bull, P.A., White, K. and Farraj, A.A. 2000. Desert loess in Ras Al Khaimah, United Arab Emirates. Journal of Arid Environments, 46: 123- 135.
Khormali, F. and Kehl, M. 2011. Micromorphology and development of loess-derived surface and buried soils along a precipitation gradient in northern Iran. Quaternary International, 234: 109-123.
Khormali, F. and M. Ajami . 2011. Pedogenetic investigation of soil degradation on a deforested loess hillslope of Golestan Province, Northern Iran. Geoderma, 167-168: 274-283.
Khormali, F., Ghergherechi, S., Kehl, M. and Ayoubi, S. 2012. Soil formation in loessderived soils along a subhumid to humid climate gradient, Northeastern Iran. Geoderma, 179/180: 113-122.
Okhravi, R. and Amini, A. 2001. Characteristics and provenance of the loess deposits of the Gharatikan watershed in northeast Iran. Global Planetary Science, 28: 11-22.
Kehl, M., Frechen M. and Skowronek, A. 2005. Paleosols derived from loess and loesslike sediments in the basin of persepolis, southern Iran. Quaternary International, 140/141: 135-149
 Sun. Jimin, 2002, Provenance of loess material and formation of loess deposits on the Chinese Loess Plateau. Earth and Planetary Science Letters. Earth and Planetary Science Letters  No. 203,  pp. 845-859
Vandenberghe, J. , A. Zhisheng, G. Nugteren, L. Huayu, and K. V. Huissteden. 1997. New absolute time scale for the Quaternary climate in the chinese loess region by grain-size analysis. Geology. 25(1):35-38.
Rasool Okhravi, Arash Amini,2001, Characteristics and provenance of the loess deposits of the Gharatikan watershed in Northeast Iran. Global and Planetary Change,  No. 28, 1, pp. 11-22
Karimi, A., Jalalian, A., Kademi, H., 2009, Genesis and Distribution of Palygorskite and Associated Clay Minerals in Soils and Sediments of Southern Mashhad, Iranian
Journal of Crystallography and Mineralogy, No. 16, pp. 545-558.
Karimi, A., Khademi, H., Kehl, M., Jalaian, A., 2009, Distribution, Lithology and
Provenance of Peridesert Loess Deposits in Northeast Iran, Geoderm, No.148, pp.
241-250 
Karimi, A., Frechen. M., Khademi, H., Kehl, M., Jalaian, A., 2011, Chronostrratigraphy of Loess Deposits in Northeast Iran, Quaternary International, No. 234, pp.124-132.
Catt, J.A., 2001, The Agricultural Importance of Loess. Earth-Science Reviews, No.54, pp.213-229.
Frechen, M., Dodonov, A.E., 1998, Loess Choronology of the Middle and Upper Pleistocene in Tadjikistan,  Geologischeche Rundschau, No.87,  pp.2-20.
Goudie, A.S., Rendall, H.A., Bull, P.A., 1984, The loess of  Tajik SSR, P399-412 In: Miller, K., (ed.), Proceedings of the International Karakoram Project, Vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge.
Okhravi R. and Amini A. 2001. Characteristics and provenance of the loess deposits of the Gharatikan watershed innortheast Iran. Global Planet, 28: 11-22
Simonj Blott And kennethpye. 2001, Gradistat: A Grain Size Distribution And Statistics Pakage For The Analysis Of Unconsolidated Sediments, Ea rth Surface Processes and Landforms, 26: 1237 – 1248.
Khalaf. F. I. .and I.M. Gharib. 1985.Roundness parameters of quartz grains of recent Aeolian sand deposits in Kuwati. Sediment. Geo1.45:147-158.
Mazzullo, J. , D. Sims, and D. Cunningham. 1986. The effects of eolian sorting and abrasion upon the shapes of fine quartz sand grains. Sedimentary Petrology. 56(1):45-56.