نویسنده = منیژه قهرودی تالی
کاربرد ژئودایورسیتی در مدیریت محیط (مطالعه موردی حوضه بالادست سد کرج)

دوره 10، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 1-17

10.22034/gmpj.2021.291188.1283

منیژه قهرودی تالی؛ خدیجه علی نوری؛ سجاد فرجادی نیا


ارزیابی ناپایداری دامنه ها در ناحیه راه آهن لرستان با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری (DInSAR )

دوره 8، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 183-202

امیر افشاری؛ منیژه قهرودی تالی؛ سید حسن صدوق؛ محسن احتشامی معین آبادی


تغییرات مکانی پلایای حوض سلطان در دوره 2016-1991

دوره 5، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 103-120

منیژه قهرودی تالی؛ خدیجه علی نوری