کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
آینده نگری تغییرات در مناطق مورفوکلیماتیک استان البرز برپایه سناریو های تغییر اقلیم

دوره 10، شماره 2، مهر 1400، صفحه 229-247

10.22034/gmpj.2021.241205.1193

مرضیه آقاعلیخانی؛ امیر کرم؛ سیاوش شایان؛ مهری اکبری


بررسی تغییرات اقلیمی و محیطی کواترنری پایانی با استفاده از کانی‌شناسی رس ها در پلایای گاوخونی

دوره 9، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 25-41

10.22034/gmpj.2021.131009

طاهره جلیلیان؛ علیرضا تقیان؛ راضیه لک؛ جواد درویشی خاتونی


بررسی تاثیرپذیری ویژگیهای هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز سد گلستان2 از تغییرات اقلیمی

دوره 6، شماره 4، خرداد 1397، صفحه 32-52

مهدی ریاحی؛ غلامرضا روشن؛ عبدالعظیم قانقرمه


تأثیر نو زمین‌ساخت و تغییر اقلیم در تحول پهنه‌های ماسه‌ای شمال خاوری اهواز

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 160-180

مهران مقصودی؛ امیر احمدی؛ سیاوش شایان


بازسازی آب و هوای کواترنر پسین با استفاده از پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی عناصر اصلی لس‌های منطقه آزادشهر

دوره 3، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 1-21

وحید فیضی؛ قاسم عزیزی؛ حبیب علیمحمدیان؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور