تحلیل تأثیرات ژئومورفولوژی به منظور امکان سنجی توسعه اراضی زراعی از طریق مدل های Fuzzy و ANP ( مورد مطالعه : شهرستان قروه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادریار گروه جغرافیای طبیعی،دانشکده جغرفیا، دانشگاه تهران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئومورفولوژی، دانشگاه تهران.

10.22034/gmpj.2020.106429

چکیده

هدف از تحقیق حاضر امکان سنجی توسعه‌ی اراضی زراعی با توجه به ویژگی های ژئومورفولوژیکی است. جهت نیل به هدف فوق، لایه‌های اطلاعاتی از قبیل: خاک، تیپ اراضی، زمین شناسی، شیب، ارتفاع، بارش، دما، آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس با استفاده از این اطلاعات، امکان سنجی توسعه ی اراضی زراعی مورد بررسی قرارگرفت. پارامترهای مورد بررسی، با نظر کارشناس به روش ANP با استفاده از نرم افزار Super Decision جهت ایجاد سوپر ماتریس مقایسه ای، امتیازدهی و با استفاده از تابع فازی در نرم افزارARC GIS فازی سازی شده و لایه‌های اطلاعاتی با هم تلفیق و پهنه‌بندی نهایی به روش FUZZY ANP صورت گرفت تا با استفاده از همپوشانی آن‌ها نقشه ی پهنه‌بندی قابلیت اراضی و امکان سنجی توسعه ی آن تهیه گردد. همچنین از تصاویر ماهواره ای لندست، سنجنده های OLI وETM+ (تاریخ11/08/2016) و تصاویر google earth نیز جهت بررسی کاربری کشاورزی و تهیه نقشه ژئومورفولوژی منطقه استفاده شده است. طبق مطالعات انجام شده در این تحقیق و بررسی های ژئومورفولوژیک مربوط به محدوده ی مطالعاتی بهترین مکان جهت کشاورزی در قسمت های مرکزی منطقه قرار دارد. اما به خاطر عدم دسترسی به آب که اصلی ترین عامل محدود کننده میباشد، این مناطق زیر کشت محصولات به‌صورت دیم می‌باشد و از توان خاک جهت بهره وری به‌صورت کامل استفاده نمیشود با بررسی های سابقه‌ی زراعت در محدوده ی مطالعاتی، و مقایسه با نتایج حاصل از پهنه‌بندی، 93/909 کیلومتر مربع از مساحت محدوده ی مطالعاتی جهت کشت کاملا مناسب تعیین گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geomorphic impact analysis to examine the feasibility of development of agricultural lands through Fuzzy and ANP models (Case Study: Qorveh county)

نویسندگان [English]

  • Shirin Mohammadkhan 1
  • Leila Garoosi 2
1 university of tehran
2 university of tehran
چکیده [English]

Introduction
Todays geomorphological studies is the basis of natural resources studies and scrutiny. Accordingly, the plain one of the most important geomorphological forms in arid and semi-dry that have the potential to embrace human population , as well as sources of soil and groundwater and surface water resources are rich. Understanding the processes and mechanisms that enable the user to determine the type of landforms and features as well as the units are remarkably better use of natural and sustainable development is very important. Through the influence of agriculture on the environment, economic growth and food security as though evolving, but very vital role in the economic development of any country. Any use of the land, regardless of differences in ecological and environmental potential to cause adverse environmental impacts such as soil erosion, desertification, deforestation is. Accordingly, the Qorveh county considerable talent in the field of agriculture, and always as one of the most important centers of agricultural production in the province has been. But due to lack of studies on the development of agriculture and the lack of a coherent and systematic planning of land use in this area is not optimal , and also because of the exclusion of farmers in many services and infrastructure facilities and agriculture, small villages and large villages are sending are collapsing. The aim of the present study the feasibility of development of agricultural lands due to geomorphological features, evaluation of the effect of geomorphological, geological, climatic, hydrological and soil cultivation area on the increase or decrease, as well as geomorphological processes Qorveh and its relationship with cultivated land use and agricultural plain zoning and mapping of it. Qorveh county length and width 47°38'9" & 35°16'5" longitude, an area of ​​2480  is dedicated. The city is located in the south-eastern province of North Bijar, from East to Hamadan from the south to Kermanshah and Sanandaj is limited to the West.
Methodology
According to the study, this is the way it works after the data collection, extraction and classification to the analysis of data was discussed that parameters, with expert opinion were scored by ANP and a comparison matrix of SUPER DECISION on the application is run and using fuzzy function optimized in ARC GIS software and using the Raster calculator the fuzzy layers on the final score is multiplied and information layers merged together and the final zoning was done FUZZY ANP method. They plan to use overlay zoning and land development feasibility study is prepared. According to studies conducted in this study geomorphological the study area for zoning appropriate in terms of agriculture as well as the results of classification by using FUZZY ANP in view of local experts is the best place for agricultural northern region compared to the other points of interest have been better.
 
 
Results and discussion
Qorveh range of high altitudes, such as in South Mountain Darvazeh 3162 meters altitude, Ibrahim Attar with a height of 2793 meters and steep valleys such as valley consists of Oriya and Veyhaj that two streams of these valleys and Oriya and Veyhaj shed into plains and it is entered in the northeastern permanent river region Chmshvr. Northern of the region has slowly morphology. Geomorphological feature based on field observations and aerial photographs, elevation profile and slope of the mountains, hills, plains, rivers and hillsides are divided. A large part of the southern surrounded by mountains. Also the central of the studied area covered by the plains and hills scattered. In order to achieve the objectives of the study, data layers (slope, elevation, soil type, geology, land capability, temperature, precipitation, surface water and groundwater quality access) have been studied and analyzed. Water balance of the study area has been investigated then respective map is prepared. For combining layers, with the corresponding parameters of the vector to raster conversion in ARC GIS, the layers were prepared for fuzzy and Fuzzy layers in weight were achieved by the ANP, multiplication and gathered together all the layers and layers of fuzzy merged. As a result of zoning, the area of ​​arable will be 1872/83 kilometer. Also the powers and limitations of the geomorphological and land capability set.
Conclusion

The total annual rainfall in the study area equal to 837/6 million cubic meters that the 631/36 million cubic meters of it in the form of actual evapotranspiration and 1/5 million cubic meters of it to form of the evaporation of surface water is out of reach and taking into account the penetration factor and with low levels of domestic and industrial consumption 63/5 million cubic meters of water, renewable as they can be considered annually for agriculture. Based on these findings, the amount of annual renewable water for agriculture can be considered as well as favorable areas for agriculture in terms of geomorphology and land capacity was determined that very effectively help to determine how to cultivate and select the type of product proportional to renewable water and land available.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of agricultural land
  • Fuzzy ANP model
  • land ability
  • Qorveh County
احمد، محمود (1383) مسایل سیاست گذاری توسعه ی  ملی، مروری بر منطقه ی  ایران ، کشاورزی و اقتصاد ملی ، جلد اول ،همایش کشاورزی وتوسعه ی  ملی وزارت جهاد کشاورزی
آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی، 1395، جلد دوم
دهقانیان، سیاوش. عوض کوچکی . علی کلاهی اهری. 1379. جغرافیای کشاورزی تالیف جاسبر سینگ-اس. اس . دیلون. –مشهد –دانشگاه فردوسی مشهد.
زبردست، اسفندیار (1389)، کاربرد فرایند شبکه‌ای ANP در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی. شماره 4، صص 90-79.
شهبازی، اسماعیل،(1381)، توسعه ی کشاورزی و مساله ی کوچکی و پراکندگی و دوری قطعات اراضی مورد کشت و کار هر خانوار کشاورزی، سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی.
شرکت مطالعات آب منطقه‌ای کردستان. (1394). گزارش‌های هیدرولوژی قروه-دهگلان
نجفی، سید یدالله، 1369، جغرافیای عمومی استان کردستان . انتشارات امیر کبیر
ملکی، جبراییل،1388، ویژگی ها و تحولات ژئومورفولوژیکی دشت ملکان و نقش آن بر کاربری زراعی، استاد راهنما؛ مجتبی یمانی،  پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا
ملکی زاده، خدابخش، 1367، امکانات کشاورزی شهرستان طبس، مجله رشد آموزش جغرافیا، شماره14، دوره3، صص29-33
A.A. El Baroudy. (2016). Mapping and evaluating land suitability using a GIS-based model. Catena 140 (2016) 96–104
Bryn Montgomery , Suzana Dragic ´evic ´, Jozo Dujmovic ´, Margaret Schmidt. (2016). A GIS-based Logic Scoring of Preference method for evaluation of land capability and suitability for agriculture. Computers and Electronics in Agriculture 124 (2016) 340–353
Erqi Xu a,b, Hongqi Zhang a,(2013). Spatially-explicit sensitivity analysis for land suitability evaluation. Applied Geography 45 (2013) 1 9
Halil Akıncı, Ayse Yavuz Özalp , Bülent Turgut. 2013. Agricultural land use suitability analysis using GIS and AHP technique. Computers and Electronics in Agriculture 97 (2013) 71–82
Mohamed A.E. AbdelRahman, A. Natarajan, Rajendra Hegde b. (2016). Assessment of land suitability and capability by integrating remote sensing and GIS for agriculture in Chamarajanagar district, Karnataka, India. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences (2016) 19, 125–141
Ranjeet Kaur  S.P. Mazumdar   P. Chanda   S.K. Sharma  K.H. Kamble  N. Mendiratta , R.K. Tomar  R.N. Garga R. Singha D.(2013). Chakrabortya Biophysical linkage with simulation modelling for sustainable land use and agricultural productivity:a case study in western Uttar Pradesh, India. International Symposium on Environmental Science and Technology (2013 ISEST)
Rajendra Bhausaheb Zolekar, Vijay Shivaji Bhagat. (2015) . Multi-criteria land suitability analysis for agriculture in hilly zone:Remote sensing and GIS approach. Computers and Electronics in Agriculture 118 (2015) 300–321
Tiemen Rhebergena,b,Thomas Fairhurstc,Shamie ,Zingorea, Myles ,Fisherd, Thomas  Oberthüre,  Anthony  Whitbreadf,g. 2016. Climate,  soil and land-use based land suitability evaluation for oil palm production in Ghana. Europ. J. Agronomy 81 (2016) 1–14
T.V. Reshmidevi , T.I. Eldho , R. Jana . )2009). A GIS-integrated fuzzy rule-based inference system for land suitability evaluation in agricultural watersheds. Agricultural Systems 101 (2009) 101–109.