دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، اردیبهشت 1399، صفحه 1-220 
بررسی فرونشست آبخوان دشت نورآباد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

صفحه 93-111

10.22034/gmpj.2020.106424

نجمه شفیعی؛ لیلاگلی مختاری؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ رحمان زندی