ارزیابی ژئودایورسیتی با استفاده از شاخص کیفی-کمی GI (مطالعه موردی: استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

2 استادیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

3 دانشیار گروه علوم جغرافیایی، دانشگاه لرستان.

4 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

10.22034/gmpj.2023.378083.1398

چکیده

تنوع عناصر غیر جاندار کره زمین و فرآیند های مرتبط با آنان که در مقیاس های گوناگون عمل می کنند، ژئودایورسیتی نام دارد. به طور کلی ارزیابی ژئودایورسیتی با استفاده از روش های کمی، کیفی و کمی-کیفی انجام می شود. هر یک از این روش ها، با گذر زمان و برای ارزیابی های ژئودایورسیتی توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته اند. به این صورت که در روش کیفی-کمی هر یک از زیر شاخص ها بر اساس میزان تاثیر گذاری بر ژئودایورسیتی وزن دهی می شود، که نتایج حاصل از آن نسبت به بقیه روش ها به واقعیت نزدیکتر است. با توجه به این مورد که تاکنون ارزیابی هایی که در درون کشور از ژئودایورسیتی مناطق مختلف انجام شده، کمی-کیفی نبوده است به همین منظور در این پژوهش اطلاعات مربوط به تنوع های ژئومورفولوژیکی، سنگ شناسی، واحد های خاک شناسی و هیدروژئولوژیکی تهیه و با استفاده از شاخص کیفی-کمی (GI) که مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و استفاده از پرسشنامه می باشد برای بررسی ژئودایورسیتی استان لرستان مورد استفاده قرار گرفت. سپس با استفاده از بازدید های میدانی، پدیده های ژئومورفولوژیکی و زمین شناختی منطقه مورد مطالعه بررسی و با خروجی شاخص (GI) مقایسه و صحت سنجی شدند. نتایج نشان می دهد که مناطق جنوب غربی (پلدختر)، غربی (کانیون شیرز) و شرقی (اشتران کوه و قالی کوه) استان لرستان در طبقات ژئودایورسیتی بالا قرار می گیرند. مناطق اشاره شده می بایست به منظور بهره بندی از خدمات ژئوسیستمی آنان، مورد حفاظت زمین شناختی قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geodiversity assessment using qualitative-quantitative GI index (Case study: Lorestan province)

نویسندگان [English]

  • Mehran Maghsoudi 1
  • Shirin Mohammadkhan 2
  • siyamack sharafi 3
  • Pouya Kamrani 4
1
2 Physical Geography, Faculty of Geography, university of Tehran, Tehran, Iran
3 assistant professor of geomorphology, lorestan university
4 Department of Physical geography, Faculty of geography, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Extended AbstractIntroduction

The diversities on the planet are divided into two categories: biodiversity and geodiversity, which have attracted a lot of attention today. It has been proven that geodiversity can be an important foundation for biodiversity, for this reason it has been the focus of different people and communities. Among them, geodiversity means natural variations related to geological, geomorphological, paleontological, mineral, tectonic, soil, topographic and hydrological factors. In fact, these are heritage items that should be geologically protected for today's societies and future generations. Geodiversity is evaluated with three qualitative, quantitative and qualitative-quantitative methods. Qualitative-quantitative methods are using a combination of quantitative data (such as digital models) and qualitative data (questionnaire); which has more reliable results in geodiversity evaluation. One of these quantitative-qualitative methods in the field of geodiversity assessment is the (GI) model, which was introduced by Betard & Peulvast (2021). which this research seeks to use in addition to using this index in one of the mountainous regions of Iran (Lorestan province), its geodiversity for the purposes of To evaluate geological protection and benefit from its geosystemic values and services.

Methodology

The studied area is Lorestan province in the western plateau of Iran, where a part of the Zagros mountains passes through it. Lorestan province is located in three geological structural units: Sanandaj-Sirjan, high Zagros and folded Zagros.The soils of Lorestan province can be divided into 5 main categories based on the characteristics and factors that are effective and measurable in the formation and development of soils and their ability to grow and develop plants. In terms of geomorphology, this province has various forms. This research has used the index (GI), which is a quantitative-qualitative method and is compatible with the use of geographic information system (GIS) and questionnaires in order to evaluate the geodiversity of Lorestan province. Its sub-indexes are lithological diversity, geomorphological diversity, hydrogeological diversity and diversity of soil landscape units.Results and Discussion

In our study area, the lithological diversity was first calculated without considering the erodibility, and in the next steps, the hydrological, soil and geomorphological landscape units were calculated. Then weights were assigned to each of the diversity indicators using the hierarchical analysis process (AHP) and the results obtained from the hierarchical analysis process showed that the indicators of geomorphological diversity, lithological diversity, hydrogeological diversity and diversity of units. The soil landscape had the highest score respectively. Then, each of the sub-indices of geodiversity was multiplied by its weights and finally the geodiversity assessment map of Lorestan province was created. (679% square kilometers) of the area of the province is in the very high geodiversity class (V5); These areas include: Shires Canyon, Sepidasht folds and Hogback Robat, oshtorankuh and North Poldakhtar protected area. Shires Canyon due to having various karst forms and lithological diversity, Sepidasht Heights due to lithological, hydrogeological and geomorphological diversity and diversity in alluvial and structural landforms, Oshtorankuh due to lithological, hydrogeological, soil landscape units and geomorphological and karst landforms and affected by the tectonic dynamics of the region and Melawi and Pol-e dokhtar region have the highest geodiversity due to lithological, hydrogeological and geomorphological variations.Conclusion

Geodiversity evaluation indicators are divided into three categories: quantitative, qualitative and quantitative-qualitative. The output of the geodiversity evaluation index and its related sub-indices were divided into five classes based on natural breaks lines: very low (V1), low (V2), medium (V3), high (V4) and very high (V5). In order to evaluate the final geodiversity of Lorestan province, the weight of each criterion was calculated using expert opinion and the Analytical Hierarchy Process (AHP). Then, the information layers of each of the sub-indices related to lithological, geomorphological, hydrogeological and soil diversity were added together based on the weights and the geodiversity map of Lorestan province was created. Based on the weights received by each of the sub-indexes of geodiversity evaluation, geomorphological diversity and lithological diversity have obtained the highest points respectively, which indicates the high role of these two factors in the evaluation of geodiversity of a region. The results obtained from the geodiversity assessment show that 1% of the area of Lorestan province (679 square kilometers) is in the very high diversity class of geodiversity (V5); which include: Shires Canyon, Sepidasht fold complexes, Oshtorankuh protected area and north of Poldakhter city. Also, Sefid Kuh Khorramabad and Qali Kuh Aligodars are also in the high diversity class of Geodiversity (V4). The results of this research can be used by planners and managers for planning related to Geoconservation, benefiting from ecosystem and geosystem services and Geotourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Geodiversity
  • Geodiversity Index
  • Management geoconservation
  • Lorestan province
ابرلندر، ت. (1379)، رودخانه های زاگرس از دیدگاه ژئومورفولوژی. مترجمان: احمد عباس نژاد؛ معصومه رجبی. چاپ اول، انتشارات دانشگاه تبریز.
احمد آبادی، ع؛ فتح الله زاده،م. (1397)، بررسی تغییرات برف مرز در منطقه اشتران کوه از کواترنر پسین تا کنون. پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، سال هفتم، شماره 1.ص 180-192.
آقانباتی، ع. (1383). زمین شناسی ایران. چاپ اول، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
جداری عیوضی، ج. (1400)، ژئومورفولوژی ایران. چاپ بیست و یکم، انتشارات دانشگاه پیام نور.
جمشیدی، م؛ افتخاری، ک؛ نویدی، م؛ مومنی، ع. (1394). چهل سال مطالعات خاک شناسی در موسسه تحقیقات خاک و آب. نشر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
حسنوند، ش؛ سپه وند، ع؛ ترنیان، ف؛ سیهاک، پ. (1401)، ارزیابی مدل های نفوذپذیری در خاک سطحی سازندهای زمین شناسی در آبخیز الشتر، استان لرستان. پژوهش های آبخیزداری، دوره 34، شماره 4، صص، 150-164
درویش زاده، م؛ محمدی، م. (1389)، زمین شناسی ایران (رشته جغرافیا). چاپ سوم، انتشارات دانشگاه پیام نور.
دهداری فر، م؛ فرجی، م؛ صالحی ویسی، م؛ احسانی، جهانبخش. (1398)، مقایسه مقاومت سنگ های آهک آسماری، میشان، آغاجاری و انیدریت گچساران به روش سایش لس آنجلس. پژوهش های حفاظت آب و خاک، جلد بیست و ششم، شماره پنجم، صص 209-197.
رامشت، م؛ باباجمالی، ف. (1398)، ژئومورفولوژی تحلیلی ایران .چاپ اول. تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
 سیستانی بدوئی، م؛ فتوحی، ص؛ نگارش، ح؛ رامشت، م؛ روستایی، م. (1400)، بررسی تفاوت ژئودایورسیتی و ژئومورفودایورسیتی منطقه ساحلی دریای عمان و زون مکران از دماغه جاسک تا خلیج گواتر. جغرافیا و توسعه، سال نوزدهم، شماره 63، صص 66-39.
شرفی، س؛ یمانی، م؛ مقصودی، م. (1395)، بازسازی دیرینه مورفومتری دریاچه های سدی ناشی از رخداد زمین لغزش کبیرکوه (مطالعه موردی: دریاچه جایدر). پژوهش های دانش زمین، سال هفتم، شماره 26، صص. 70-78.
صالحی پور میلانی، ع؛ صدوق، ح؛ رفیعی، ر. (1400). ارزیابی ژئودایورسیتی حوضه های آبریز مشرف به دریاچه نمک و حوض سلطان. پژوهش های ژئومورفولوی کمی، سال هشتم، شماره 2، صص 105-84..
علائی طالقانی، م. (1400)، ژئومورفولوژی ایران. چاپ نهم، نشر قومس، تهران.
فرهادی نژاد، ط؛ پیروان، ح؛ داودی، ع؛ غیومیان، ج؛ پیامنی، ک؛ حسنوند، ع. (1396)، طبقه بندی و تعیین شاخص های فرسایش پذیری مارن های استان لرستان. تهران، پژهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری.ش طرح: 82-0500118000-04
قبادی، م؛ قربانی صابر، ا؛ محسنی، ح؛ ارومیه ای، ع. (1393)، مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ آهک سازند های ایلام-سروک در شهرستان خرم آباد. زمین شناسی مهندسی، شمار 4، صص. 2463-2486
قرشی، م؛ آرین، م. (1389)، تکتونیک ایران. چاپ اول، انتشارات مربع آبی.
قهرودی تالی، م؛ علی نوری، خ؛ فرجادی نیا، س. (1401)، کاربرد ژئودایورسیتی در مدیریت محیط (مطالعه موردی حوضه بالادست سد کرج). پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، دوره 10، شماره 4، شماره پیاپی 40، ص17-1
کریمی، عبدالرضا؛ مهردادی، ناصر؛ هاشمیان، سید جمال الدین؛ ، نبی بید هندی، غلامرضا؛ توکلی مقدم، رضا؛ 1388. "انتخاب فرآیند بهبنه تصفیه فاضلاب با استفاده از روش AHP ، آب و فاضلاب، دوره 21، شماره 4، صص 2 تا 12
گلی مختاری، ل: نگهبان، س؛ شفیعی، ن .(1397)، تحلیل مقایسه ای ژئودایورسیتی (تنوع زمین شناختی) در حوضه های شمال غربی استان فارس. پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، سال هفتم، شماره 3، صص 151-163.
گلی مختاری، ل؛ بیرامعلی، ف. 1397. محاسیه و تحلیل تنوع زمین (ژئودایورسیتی) (مطالعه موردی: شهرستان اشتهارد). پژوهش های جغرافیای طبیعی، دوره 50، شماره 2، صص322-307.
مرادی، س؛ مرادی، ح. (1392)، بررسی فرسایش و رسوب در کاربردی های مختلف روی نهشته های آغاجاری،  علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک/سال هفدهم/شماره شصت و چهارم، صص 209-220
معیری، م؛ محمودی، ا. (1385)، شکل گیری مدنیت ازنا بر بستر دریاچه ای کهن. سپهر، دوره 15، شماره 57، صص. 26-29.
مقصودی، م؛ شرفی، س؛ یمانی، م؛ مقدم، ع؛ زمانزاده، س (1394)، تغییرات محیطی بعد از رخداد زمین لغزش کبیرکوه و تاثیر آن در شکل گیری محوطه های باستانی محدوده دریاچه جایدر. کواترنری ایران، دوره 1، شماره 1، صص 14-1.
مقصودی، م؛ مقیمی، ا؛ یمانی، م؛ رضایی، ن؛ مرادی، ا، (1398). بررسی ژئومورفودایورسیتی آتشفشان دماوند و پیرامون آن بر اساس شاخص GmI،پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، سال هشتم، شماره 1، صص. 52-69.
مقصودی، م؛ یمانی، م؛ مقیمی، ا؛ رضوانی، م؛ بهاروند، م. (1397). شناسایی و ارزیابی ژئومورفوسایت های کارستی با استفاده از مدل تلفیقی کوبالیکوا و کرچنر (نمونه موردی: ژئومورفوسایت های کارستی شهرستان پلدختر-استان لرستان). پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، سال هفتم، شماره 1، صص 12-1.
مقیمی، ا. (1392)، ژئومورفولوژی ایران. چاپ دوم. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
یاراحمدی، د؛ بیرانوند، ح. (1393)، جغرافیای طبیعی لرستان، چاپ اول، خرم آباد، انتشارات دانشگاه لرستان.
یاراحمدی، د؛ شرفی، س. قابلیت سنجی امکانات و جذابیت های ژئوتوریستی در دره شیرز به عنوان ژئوپارک. فضای گردشگری زمستان 1395 - شماره 21 (‎صفحه از 19 تا 40 )
یمانی، م؛ عظیمی راد، ص؛ سیدشکری، س. (1391)، بررسی قابلیت های ژئوتوریسمی ژئومورفوسایت های منطقه ی سیمره با استفاده از روش پرالونگ. جغرافیا و پایداری محیط، شماره 2، صص 88-69.
یمانی، م؛ هداوند، م. (1400)، ارتباط توالی جریان های یخچالی اشترانکوه و تشکیل و تحول دریاچه های کاسکیدی دره گهر. هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، تهران، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران.
Ahmadi, M; Mokhtari, D; Khodadadi,M; Shahabi, H. (2021). Geodiversity evalution and geoconservation using grid analysis: case study, north of Ilam Province. Applied Geomatics, 13, pp 537-553. DOI:10.1007/s12518-021-00377-0
Beier, P; Hunter, M; Anderson, M. (2015). Special Section: Conserving Nature's Stage. Conservation Biology, Conservation Biology 29 (3), pp. 36-49. DOI:10.1111/cobi.12511
Betard, F; Peulvast, J. (2019). Geodiversity Hotspots: Consept, Method and Crtographic Application for Geoconservation Purposes at a Regional Scale. Enviromental Management, 63, pp 822-834. DOI:10.1007/s00267-019-01168-5
Bourassa, S.C. (1992) The Aesthetics of Landscape. Bellhaven Press, London.
Brilha, J., Gray, M., Pereira, D.I., Pereira, P., (2018). Geodiversity: An integrative review as a contribution to the sustainable management of the whole of nature. Environ. Sci. Policy 86, pp 19–28. https://doi.org/10.1016/j
Chakraborty, A; Gray, M (2020). A call for mainstreaming geodiversity in nature conservation research and praxis. Journal for Nature Conservation,Volume 56, pp. 245-273. DOI:10.1016/j.jnc.2020.125862
Chan, K. M., Balvanera, P., Benessaiah, K., Chapman, M. J., Díaz, S., Gómez-Baggethun, E., et al. (2016). Opinion: Why protect nature? Rethinking values and the environment. Proceedings of the National Academy of Sciences-Biology, 113, pp 1462–1465. DOI:10.1073/pnas.1525002113
Crisp, J; Ellison, J; Fischer, A. (2020). Current trends and future directions in quantitative geodiversity assessment. Earth and Environment, 11, pp. 514-540. DOI:10.1177/0309133320967219
Crofts, R. and Gordon, J.E. (2015) Geoconservation in Protected Areas. In Book: Protected Area Governance and Management. Published by IUCN, 18, pp 61-76. DOI:10.2305/IUCN.CH.2014.PARKS-20-2.RC.en
De Paula Silva, J; Rodrigues, C; Pereira, D. (2014). Mapping and Analysis of Geodiversity Indices in the Xingu River Basin, Amazonia, Brazil. Geoheritage 7(4):pp 1-14. DOI:10.1007/s12371-014-0134-8
De Paula Silva, M, Do Nascimento, M, Leite Mansur, K. (2019), Quantitative Assessments of Geodiversity in the Area of the Seridó Geopark Project, Northeast Brazil: Grid and Centroid Analysis. Geoheritage, Published online, pp.  
1177–1186. https://doi.org/10.1007/s12371-019-00368-z
Erikstad, l., (2013). Geoheritage and Geodiversity Management – the Questions for Tomorrow. Proceedings of the Geologists Association. Elsevier, Amsterdam, 124 (4): pp.713–719. DOI:10.1016/j.pgeola.2012.07.003
Ferrando, A: Faccini, F; Paliaga, G; Coratza, P. (2021). A Quantitative GIS and AHP Based Analysis for Geodiversity Assessment and Mapping. Sustainability 2021, 13, pp. 2-18. DOI:10.3390/su131810376
Foster, J. (ed) (1997) Valuing Nature? Routledge, London.
Fox, n; Graham, L; Eigenbrod, F; Bullock, J; Parks, K, (2022). Geodiversity Supports Cultural Ecosystem Services: an Assessment Using Social Media. Geoheritage  pp. 14-27. DOI:10.1007/s12371-022-00665-0
Gordon, J.E., Barron, H.F., Hansom, J.D., Thomas, M.F., (2012). Engaging with Geodiversity-why it Matters. Proc. Geol. Assoc, 123 (1), pp.1–6. DOI:10.1016/j.pgeola.2011.08.002
Gray, M., (2013). Geodiversity: Valuing and conserving abiotic nature. Wiley-Blackwell, London: p 512. ISBN: 978-0-470-74215-0
Gray, M., (2018). Geodiversity: the Backbone of Geoheritage and Geoconservation. Elsevier, Amsterdam, pp. 13-25. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809531-7.00001-0
Gray, M., (2019). Geodiversity, Geoheritage and Geoconservation for Society. International Journal of Geoheritage and Parks. Elsevier, Amsterdam, p. 226-236. DOI:10.1016/j.ijgeop.2019.11.001
Hjort,J., Luoto,M, (2010). Geodiversity of high-latitude landscapes in Northern Finland. Geomorphology.Elsevier, Amsterdam,. 115, pp. 109–116. DOI:10.1016/j.geomorph.2009.09.039
Kot, R. (2015). The Point Bonitation Method for Evaluating Geodiversity: A Guide with Examples (Polish Lowland). Volume 97, Issue 2, pp. 375-393. DOI:10.1111/geoa.12079
Kozlowski, S. (2004). Geodiversity: The concept and scope of geodiversity. Przeglad Geologiczny 52(8): pp.833-837.
Kubalíková, L. (2013). Geomorphosite assessment for geotourism purposes. Czech Journal of Tourism, 2(2), pp. 80-104. DOI:10.2478/cjot-2013-0005
Kubalíková, L.; Bajer, A.; Balková, M, (2021). Brief Notes on Geodiversity and Geoheritage Perception by the Lay Public. Geosciences, 11, 54, pp. 1-10. DOI:10.3390/geosciences11020054
Manosso, F; Zowlinski, Z; Najwer, A; Basso, B; Santos, D, (2021). Spatial pattern of geodiversity assessment in the Marrecas River drainage basin, parana, Brazil. Ecological Indicators 126  pp. 1-12. DOI:10.1016/j.ecolind.2021.107703
Melelli, L., Vergari, F., Liucci, L., Del Monte, M., (2017). Geomorphodiversity Index: Quantifying the Diversity of Landforms and Physical Landscape. Science of the Total Environment, 584–5, pp. 701–714. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.01.101
Moura, P; Motta Garcia, M; brilha, J. (2021). Guidelines for Management of Geoheritage: an Approach in the Seratao Central, Brazilian Northeastern Semiarid. Geoheritage, 13, (2).45-60. DOI:10.1007/s12371-021-00566-8
Pereira, D.I.; Pereira, P.; Brilha, J.; Santos, L. (2013), Geodiversity assessment of Paraná State (Brazil): An innovative approach. Environ. Manag. 52, pp.541–552. DOI:10.1007/s00267-013-0100-2
Piccolo, J. (2017), Intrinsic values in nature: Objective good or simply half of an unhelpful dichotomy?, Journal for Nature Conservation 37, pp. 8–11. DOI:10.1016/j.jnc.2017.02.007
Pike, R. J., Wilson, S. E., (1971), Elevation Relief Ratio, Hypsometric Integral, and Geomorphicarea Altitude Analysis, Bull, Geol. Soc. Am, 82: pp. 1079-1084.
Reynard, E. and Brilha, J., (Eds.), )2018(. Geoheritage: Assessment, Protection, and Management, Elsevier, Amsterdam, p. 482.
Reynard, E., & Giusti, C. (2018). The landscape and the cultural value of geoheritage. In E. Reynard, & J. Brilha (Eds.), Geoheritage: Assessment, protection, and management , pp. 147–166. Amsterdam: Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809531-7.00008-3
Reynard, E; Fontana, G; Kozlik, L; Scapozza, C. (2007). A method for assessing "scientific" and "additional values" of geomorphosites. Geographica Helvetica 62(3):pp.148-158. DOI:10.5194/gh-62-148-2007
Rodrigues, J; Carvalho, C; Ramos, M; Ramos, R, Vinagre, A; Vinagre, H. (2021). Geoproducts – Innovative development strategies in UNESCO Geoparks: Concept, implementation methodology, and case studies from Naturtejo Global Geopark, Portugal. International Journal of Geoheritage and Parks, pp. 108–128. DOI:10.1016/j.ijgeop.2020.12.003
Ruban, D; Sallam, E; Ermolaev, V; Yashalova, N. (2020), Aesthetic Value of Colluvial Blocks in Geosite BasedTourist Destinations: Evidence from SW Russia. Geosciences, pp. 1-8, 2005; DOI:10.3390/geosciences10020051
Saaty, T.L., (1990). Decision making for leaders: the analytic hierarchy process for decisions in a complex world, Volume 48, Issue 1, 5 ,Pages 9-26. https://doi.org/10.1016/0377-2217(90)90057-I
Santos, P; Neves, S; Sant Anna, D; Oliveira, C; Carvalho, H. (2018), The Analytic Hierarchy Process Supporting Decision Making For Sustainable Development: An Overview Of Applications. Journal of Cleaner Production 212:pp.119-138, DOI:10.1016/j.jclepro.2018.11.270
Serrano E, Ruiz-Flaño P (2007) Geodiversity. A theoretical and applied concept. Geogr Helv 62(3):pp.140–147. DOI:10.5194/gh-62-140-2007
Sharples, C. (2002). Consepts and Principles of Geoconservation. Published electronically on the Tasmanian Parks & Wildlife Service website September 2002 (Version 3).
SHARPLES, C., (1995): A Reconnaissance of Landforms and Geological Sites of Geoconservation Significance in the State Forests of Eastern Tasmania; Report to Forestry Tasmania, Hobart (2 vols).
Stöcklin J. (1968). Structural history and tectonic of Iran: A review. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 52: pp.1229-1258.
Takaoka, S. (2022). Four Types of Geodiversity for Nature Conservation with a Focus on the Relationship Between Landform and Vegetation. Geoheritage volume 14, Article number: 70, pp. 117-130. DOI:10.1016/j.pgeola.2014.03.006
Thomas M.F. (2012), A geomorphological approach to geodiversity – its applications to geoconservation and geotourism. Quaestiones Geographicae 31(1), pp. 81–89. 8 Figs. DOI:10.2478/v10117-012-0005-9
Weiss, A., (2001), "Topographic Position and Landforms Analysis", Poster Presentation, ESRI User Conference, U.S.A, San Diego, CA, 3, p.1-3. DOI:10.18509/AGB.2018.01
Woodcock, N. (1994), Geology and the Environment in Britain and Ireland. UCL Press, London.
Zwolinski, ´ Zb., Najwer, A., Giardino, M., (2018). Methods for assessing geodiversity. In: E. Reynard, J. Brilha (Eds), Geoheritage: Assessment, Protection, and Management, Elsevier, Amsterdam, pp 27-52. DOI:10.1016/B978-0-12-809531-7.00002-2