دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، مهر 1402 
تکتونیک ژئومورفولوژی جنوب‌خاوری اردبیل، البرز غربی

صفحه 130-147

10.22034/gmpj.2023.387158.1427

نسیم رمضانی؛ سعید حکیمی آسیابر؛ مریم ده‌بزرگی؛ رضا نوزعیم؛ حامد علیانپور