تحلیلی برکاربردهای ژئومورفولوژی دریایی در آمایش دفاعی- نظامی منطقه جنوب شرقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ژئومورفولوژی بخش جغرافیا، دانشگاه شیراز

2 دانشیار بخش جغرافیا، دانشگاه شیراز

3 دانش آموخته دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه اصفهان

10.22034/gmpj.2023.379466.1401

چکیده

دست‌یابی به پایداری محیط درگستره‌ی انواع نواحی جغرافیایی، مستلزم رعایت اصول آمایش دفاعی، مکان یابی دفاعی و افزایش امنیت مراکز حساس و سهولت در تردد و ... است. در این میان شناخت و تسلط بر قابلیت‌ها و محدودیت‌های ژئومورفولوژیک یک ناحیه و اتخاذ سیاست‌های خاص دفاعی آن در مواقع بحرانی، نقش مهمی در پایداری یک ناحیه خواهد داشت. در این پژوهش به بررسی اصول آمایش دفاعی و امنیتی در منطقه جنوب شرق ایران با تاکید بر ویژگی‌های ژئومورفولوژی پرداخته شده است. پژوهش از نوع توصیفی– تحلیل مبتنی بر روشهای میدانی و کتابخانه‌ای است. بدین صورت که به پهنه بندی و مکان گزینی منطقه جهت فعالیتهای نظامی و دفاعی با استفاده از مدل AHP و نرم افزار GIS پرداخته شد و در مرحله بعد عوارض مهم ژئومورفولوژیکی منطقه که در آمایش دفاعی موثر هستند شناسائی شده و با نظرخواهی پرسشنامه‌ای از کارشناسان، ارزش و اهمیت هر یک از عوامل در امور آمایش دفاعی بررسی شد. سپس مراحل مختلف این مدل به صورت مرحله به مرحله انجام گردید و کلیه قوتها، ضعف‌ها، فرصتها و تهدید‌های ژئومورفولوژیکی منطقه از منظر آمایش دفاعی مشخص گردید. ضریب نهائی نقاط قوت منطقه 222/3 ، ضریب نهائی نقاط ضعف859/2 ، ضریب نهائی فرصتهای منطقه 349/3 و ضریب نهائی تهدیدهای منطقه 011/3 محاسبه شد. همچنین ضرایب به دست آمده در ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک قرار داده شد که بر طبق نتیجه به دست آمده، راهبردهای منطقه مورد مطالعه به راهبردهای تهاجمی نزدیک می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the applications of marine geomorphology in defense-military training in the southeastern region of Iran

نویسندگان [English]

  • saeed negahban 1
  • saeedreza akbarian ronizi 2
  • Hamid Baboli moakhat 3
1 Department of Geography, shiraz university
2 Department of Geography, shiraz university
3 Isfahan university
چکیده [English]

Extended AbstractIntroduction

Achieving environmental sustainability of the geographical area, requires planning principles defense, defensive positioning and enhance the security of sensitive sites and ease of movement. The knowledge and mastery of the capabilities and limitations of the geomorphological a particular area and its defense policies in times of crisis, will have an important role in the stability of a region.

The issue of defense planning to reduce the vulnerability and increase the sustainability of the environment and facilitate crisis management and military actions against enemy threats, a process that is essential in the area of a country and its security.Methodology

South-East coast of the Islamic Republic of Iran (Makran coast), is one of the strategic areas. This area is only ocean beaches and in terms of defense and strategic planning is extremely important.

Due to the sensitivity of the special position of this region, many threats in various areas, including most notably military threats (due to the presence of foreign troops) is expected for this region Therefore, in order to deal with these threats, compliance issues studied in the treatment of central coast region can be guarantee sustainable development and security.Results and Discussion

One thing that plays a major role in the preparation of the defense, which is one of the most basic natural features of the natural environment geomorphological features of the area, which is the regional context of various activities in the area include. In this study, the preparation of the defense and security in South East Iran has been emphasizing the geomorphological features.

This descriptive - field-based analysis methods and library. First, using GIS software to assess the ecological potential for human development activities, including urban development, rural industries And then to zoning and locating the region to military activities and defense were using AHP model and GIS software and then the complications are detected geomorphological area in preparation of an effective defense and a questionnaire survey of experts, the value and importance of each factor in the preparation of the defense review.Conclusion

The various stages of the model was to be phased out and all the strengths, weaknesses, opportunities and threats were identified geomorphological region in terms of defense planning. The final factor 3/222 region's strengths, weaknesses final factor 2/859, 3/349 and regional opportunities final coefficient ratio was 3/011 final regional threats. The coefficients obtained from the matrix was placed strategically assess the situation and act according to the result, Strategies study area is close to an aggressive strategy and the authorities should try to advantage of strengths and opportunities, and to take steps towards this strategy.

Abstract

Achieving environmental sustainability of the geographical area, requires planning principles defense, defensive positioning and enhance the security of sensitive sites and ease of movement. The knowledge and mastery of the capabilities and limitations of the geomorphological a particular area and its defense policies in times of crisis, will have an important role in the stability of a region. The issue of defense planning to reduce the vulnerability and increase the sustainability of the environment and facilitate crisis management and military actions against enemy threats, a process that is essential in the area of a country and its security. South-East coast of the Islamic Republic of Iran (Makran coast), is one of the strategic areas. This area is only ocean beaches and in terms of defense and strategic planning is extremely important. Due to the sensitivity of the special position of this region, many threats in various areas, including most notably military threats (due to the presence of foreign troops) is expected for this region Therefore, in order to deal with these threats, compliance issues studied in the treatment of central coast region can be guarantee sustainable development and security. One thing that plays a major role in the preparation of the defense, which is one of the most basic natural features of the natural environment geomorphological features of the area, which is the regional context of various activities in the area include. In this study, the preparation of the defense and security in South East Iran has been emphasizing the geomorphological features. This descriptive - field-based analysis methods and library. First, using GIS software to assess the ecological potential for human development activities, including urban development, rural industries And then to zoning and locating the region to military activities and defense were using AHP model and GIS software and then the complications are detected geomorphological area in preparation of an effective defense and a questionnaire survey of experts, the value and importance of each factor in the preparation of the defense review. The various stages of the model was to be phased out and all the strengths, weaknesses, opportunities and threats were identified geomorphological region in terms of defense planning. The final factor 3/222 region's strengths, weaknesses final factor 2/859, 3/349 and regional opportunities final coefficient ratio was 3/011 final regional threats. The coefficients obtained from the matrix was placed strategically assess the situation and act according to the result, Strategies study area is close to an aggressive strategy and the authorities should try to advantage of strengths and opportunities, and to take steps towards this strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • defense planning
  • geomorphology
  • South East Iran
  • defense and security considerations