تکتونیک ژئومورفولوژی جنوب‌خاوری اردبیل، البرز غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکتونیک، دانشگاه خوارزمی تهران.

2 استادیار دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد واحد لاهیجان.

3 استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی تهران.

4 استادیار دانشکده زمین شناسی، دانشکدگان علوم، دانشگاه تهران.

10.22034/gmpj.2023.387158.1427

چکیده

یکی از روش‌های بررسی حرکات زمین‌ساخت فعال، استفاده از اطلاعات ریخت‌زمین‌ساخت است. در بررسی زمین‌ساخت پویا، تکتونیک ژئومورفولوژی دانشی بسیار ارزشمند است که می‌تواند تاثیر تکتونیک فعال را بر رودخانه مشخص نماید. ایران به دلیل قرارگیری در کمربند کوهزایی آلپ- هیمالیا یکی از مناطق فعال زمین می-باشد؛ کمربند کوه‌زایی البرز نیز بخشی از این منطقه است و قرارگیری گستره مورد مطالعه در البرز غربی و آذربایجان باعث شده است که این ناحیه تحت تاثیر فرآیندهای زمین‌ساختی حاصل از این برخورد باشد. در این مطالعه به منظور ارزیابی میزان فعالیت تکتونیکی اخیر تعداد 50 حوضه آبریز به همراه طولانی‌ترین مسیر احتمالی عبور رودخانه‌ها آن‌ها در محیط ArcGIS10.1، استخراج گردید و سپس شاخص‌های ژئومورفیک ناهنجاری سلسله مراتبی (∆a)، انشعابات (R)، گرادیان طولی رود (SL)، شکل حوضه زهکشی (Bs)، در 50 حوضه زهکشی محاسبه شده و در نهایت با تلفیق شاخص‌های مزبور، با استفاده از شاخص زمین‌ساخت فعال نسبی (Iat)، گستره مورد مطالعه به چهار رده فعالیت زمین‌ساختی بسیار بالا، بالا، متوسط و کم طبقه بندی شده است. گسل سنگاورد (فیروزآباد-مجدر)، که گسل اصلی محدوده مورد مطالعه است از شمال تا نزدیک جنوب گستره مورد بررسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و فعالیت زمین‌ساختی بسیار بالا را سبب شود همچنین گسل عندلیبی و نیکی در شرق و گسل شیخ‌جانلو و نیاخرم نزدیک به بخش جنوب باختری و گسل قالین‌قیه در باختر فعالیت زمین ساختی بسیار بالا را دارا می‌باشند. شواهد زمین‌ریختی حاصل از مشاهدات صحرایی اثبات کننده نتایج حاصل از چهار شاخص ژئومورفولوژی در گستره مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geomorphological tectonics of southeastern Ardabil, Western Alborz

نویسندگان [English]

  • Nasim Ramezani 1
  • Saeid Hakimi Asiabar 2
  • Maryam Dehbozorgy 3
  • Reza Nozaem 4
  • Hamed Alianpour 1
1 Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University, Tehran. Iran.
2 Islamic Azad university, Lahijan branch
3 Geology Faculty of Earth Sciences, Kharazmi university. Tehran. Iran
4 geology faculty . university of tehran. Tehran. Iran
چکیده [English]

Introduction

one of the methods for studying active tectonic movements is the use of Morpho tectonic information .in the study of active tectonic , tectonic geomorphology is very valuable which can determine the effect of active tectonic on the river. Iran is one of the active regions of the earth due to its location in the Alpine-Himalaya mountain belt. The Alborz orogenic belt is also a part of this region, and the location of the studied area in Western Alborz and Azerbaijan has caused this region to be affected by tectonic processes resulting from this collision. In this study, in order to evaluate the amount of recent tectonic activity, the number of 50 watersheds along with the longest possible route of their rivers were extracted in the ArcGIS 10.1 environment, and then the geomorphic indices of hierarchical anomaly (∆a), Branches (R), longitudinal gradient of the river (SL), shape of the drainage basin (Bs), were calculated in 50 drainage basins and finally, by combining the mentioned indices, using the relative active tectonic index (Iat), the extent of the case The study is classified into four categories of very high, high, medium and low tectonic activity. The Sangavard fault (Firouzabad-Mujdar), which is the main fault of the studied area, affects the studied area from the north to the south and causes very high tectonic activity, as well as the Andalibi and Niki faults in the east and the Sheikh fault. Janlu and Niakhrem near the south-western part and the Kalin-Qiya fault in the west have very high tectonic activity. Landslide evidence from field observations proves the results of four geomorphological indicators in the studied area.

Methodology

In this study, using Arc GIS software and a digital elevation model of 30 meters using the Strahler method, watersheds were divided and extracted. Then, by using topographic maps on a scale of 1:25000 and geological maps on a scale of 1:100000 and aerial photos on a scale of 1:20000 and through the Arc GIS software, different application layers including waterways, basins, faults, lithology and lines height, was prepared, and finally, in order to carry out the present research in the area of Western Alborz and Azerbaijan, the studied area was divided into 50 basins and morphometric indicators including hierarchical anomaly (∆a), branches (R), longitudinal gradient of the river (SL) ) and the shape of the drainage basin (Bs) have been evaluated in order to investigate the tectonic activity of the region. And in the last stage, the geological units and the main structures of the region were investigated and analyzed with the results of measuring geomorphological indicators and field observations.

Results and Discussion

In order to determine the level of relative recent earth-building activity in the target area, 4 geomorphological indices were calculated in 50 sub-basins. In order to measure the hydrometric indices, waterways and drainage basins of the region were extracted using a digital height model with an accuracy of 30 meters. Then the hierarchical indices, branches, shape of the drainage basin and longitudinal gradient index of the river were calculated. A zoning map was prepared separately for each index in the study area. Hierarchical anomaly index (∆a) was classified into three categories (high activity, medium activity and low activity) in terms of tectonic activity and in total 30 basins out of 50 basins of the studied area had high and medium activity. 21 basins showed high activity. The branching index (R) was divided into 3 categories (high tectonic activity, medium tectonic activity and low tectonic activity) according to the calculations, and out of 50 basins of the studied area, 38 basins have high activity and It showed average. According to the obtained values and results, the drainage basin shape index (Bs) was classified into 3 classes (high tectonic activity, medium tectonic activity and low tectonic activity). Out of 50 sub-basins of the entire sub-basin area, 32 showed high and medium amount of geo-structural activity according to drainage basin shape index (Bs). Like other indicators, the longitudinal gradient index (SL) was classified into 3 classes, according to which the activity level of the faults was checked. From the total of 50 sub-basins of the studied area, according to the values obtained from the river longitudinal gradient index (SL), 29 sub-basins have high and medium activity. Finally, in order to classify the region based on relative geo-structural activity index (Iat), geomorphological indices of hierarchical anomaly (∆a), branching index (R), drainage basin shape index (Bs) and river longitudinal gradient index (SL) were classified into three categories in terms of geological activity based on the values they had, and for each basin, the values of geomorphological indices (S/n) were measured and divided into 4 categories of relative tectoniv activity. (Iat) were divided. Of the 50 sub-basins in the studied area, 31 have very high and high tectonic activity.

Conclusion

By examining and evaluating the values obtained from the morphometric indices and putting together all the results for each of the faults separately and matching the sub-basins located on the important faults of the studied range in all the indices. It was shown that in the results of all morphometric indices, the sub-basins where the active bergsels of the region were located had a high activity category. The tectonic evidences obtained from field observations also prove the recent tectonic activity of structures and faults in the region. tectonic evidences such as faulting and folding in Neogene and Quaternary units, displacement of Neogene units due to the activity of the aforementioned faults, thrusting of old units on young units are a strong evidence of the high activity of the structures related to the faults. The scope of the study is The existence of travertine mines along the Sheikh-Janlu fault and the existence of landforms such as alluvial barracks, the creation of triangular surfaces, the tilting of layers, the creation of gorges and the existence of V-shaped valleys are among the results. The results of the morphometric indicators confirm the recent topographical activity of the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphotectonics
  • Active tectonic
  • Sangavard fault
اسدیان، ع، میرزایی، ع، ر.، (1377).  نقشه زمین شناسی 1:100000 خلخال-رضوانشهر، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
آقا نباتی، ع.، (1383). زمین شناسی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
بهروزی، الف.، (1381).  نقشه زمین شناسی 1:100000 سراب، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
حاجی علیلو، ب، رضایی، ح.، (1380). نقشه زمینشناسی 1:100000 کیوی، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
عزتی، م.،  غلامی، الف.، مویوب، م.، (1397). بررسی بالاآمدگی تکتونیکی در کوه‌های شکراب واقع در شمال بیرجند با استفاده از شواهد ریخت زمین‌ساختی، مجلة پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، سال5، شماره3، صص 181-95.
فریدی، م، انوری، الف،. (1380). نقشه زمین شناسی 1:100000 هشتچین، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
گورابی، الف.، محمدنژاد، و.، (1397). تکامل لندفرم‌های اواخر کواترنری در پاسخ به تغییرات تکتونیکی فعال سطح اساس در منطقة طبس، ایران مرکزی، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، دورة ،50 ، شماره2،  صص 291-271.
یمانی، م.، امیری‌نژاد ، س.، غلامی، ف.، نژادحسینی، ر.، (1397). بررسی تکتونیک فعلال در جنوب سمنان با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک، کاوش‌های جغرافیـایی منـاطق بیابـانی، سـال ،۳ شمارة ،3 صص 341-3۵4.
Alavi, M., (1996). Tectonostratigraphic synthesis and structural style of the Alborz
mountain system in northern Iran. Geodynamics, 21, pp. 1- 33.
Babaei, S., Dehbozorgi, M., Hakimi Asiabar, S. 2017. “Assessment of active tectonics by using morphometric indices in Central Alborz” Iranian Association of Geomorphology, Quarterly Quantitative Geomorphological researches. 1, pp. 40-56.
Baroni, C., Noti, V. Ciccacci, S. Righini, G., and Salvatore, M. C. Eds. 2005. Fluvial origin of the valley system in northern Victoria Land (Antarctica) from quantitative geomorphic analysis. Geological Society of America Bulletin 117, pp. 1-2:212-228.
Ciccacci, S., Fredi, P., Lupia Palmieri, E. and Pugliese, F., (1986). Indirect Evaluation of Erosion Entity in Drainage Basins through Geomorphic, Climatic and Hydrological Parameters, International Geomorphology, pp. 233- 248.
Dehbozorgy, M., Momeni, M. 2016. "Recent tectonic activity in Qom-Zefreh fault zone, Central Iran". Journal of Quantitative Geomorphological researches 5(2), pp. 110-129.
Dos Santos, J.M., Salamuni, E., Dasilva, C.L., Sanches. E., Gimenez, V.B., Nascimento, E.R., (2019). Morphotectonics in the Central-East Region of South Brazil: Implications for Catchments of the Lava-Tudo and Pelotas Rivers, State of Santa Catarina, Geomorphology, Vol 328, pp 138-156.
Elhamdouni, R. E., Irigaray, C., Fernandez, T., Chacon, J., Keller, E.A., 2008, Assessment of Ralative Active Tectonic, SouthWest Border of the Sierra Nevada (Southem Spain). Geomorphology. 96,pp. 150-173.
Guarnieri, P. and Pirrotta, C., (2008). “The Response of Drainage Basins to the Late Quaternary Tectonics in the Sicilian Side of the Messina Strait (NE Sicily)”. Geomorphology, pp. 95, 260- 273.
Hack, John Tilton., 1982. Physiographic division and differential uplift in the piedmont and Blue Ridge. U.S. Geological Survey Professional, pp. 1265:1–49.
Hakimi Asiabar, S., Bagheriyan, S., 2018. Exhumation of the Deylaman fault trend and its effects on the deformation style of the western Alborz belt in Iran, International Journal of Earth Sciences, 107, pp. 539- 551.
Holbrook, J., Schumm, S. A., (1999). Geomorphic and Sedimentary Response of Rivers to Tectonic Deformation: a Brief Review and Critique of a Tool For Recognizing Subtle
Epeirogenic Deformation In Modern And Ancient Settings. Tectonophysics, 305, pp. 287- 306.
Horton, R. E., (1945). Erosional development of streams and their drainage basins:
hydrophysical approach to quantitative morphology. Geological Society of America
Bulletin, 56, p 275- 370.
Ioannis, M.T., Ioannis, K., Pavlides, S., 2006. Tectonic geomorphology of the eastemmost extension of the Gulf Corinth (Beotia, central Greece). Tectonophysics. 453, 211-232 p.
Keller, E. A., Pinter N., 2002. Active tectonic, Earthquickes, Uplift and Landscape. Prentice Hall, New Jersey, pp. 362.
Keller, E.A., Zepeda, R.L., Rockwell, T.K., Ku, T.L. and Dinklage, W.S., (1998). Active tectonics at Wheeler Ridge, southern San Joaquin Valley, California. Geological Society of America Bulletin, 110, pp. 298- 310.
Longkumer, L., Luirei, Kh., Moiya, J.N., Thong, G.T., (2019). Morphotectonics and neotectonic activity of the Schuppen Belt of Mokokchung, Nagaland, India, Journal of Asian Earth Sciences, Vol 170, Pp 138-154
Strahler, A.N., (1952). Hypsometric (area- altitude) analysis of erosiona topography. Geological Society of America Bulletin, 63, pp. 1117- 1142.
Talampas, W., Cabahug, R., (2018). Morphotectonic Characteristics of the Iponan River Watershed in Cagayan de Oro City, Philippines, Mindanao Journal of Science and Technology Vol 16, pp 115-131.