مطالعه‎ی مورفوتکتونیک فعّال حوضه‎ی آبخیز حصارک (شمال‎غرب تهران) با استفاده از شاخص‎های مورفومتریک

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حوضه‎ی آبخیز حصارک در شمال‎غرب شهر تهران، در ناحیه‎ی زمین‎شناختی البرز مرکزی واقع شده است. با توجّه به فعّال بودن حرکات کوه‎زایی در برخی از نواحی ایران و برای آگاهی از میزان فعّالیّت نیروهای درونی و تکتونیکی در منطقه‎ی مطالعاتی، از هشت شاخص ژئومورفیک که عبارت‎اند از: شاخص‎های منحنی هیپسومتریک و انتگرال هیپسومتریک، شاخص پیچ‎وخم پیشانی کوهستان، شاخص‎های عدم تقارن حوضه‎ی زهکشی و تقارن توپوگرافی عرضی، شاخص نسبت پهنای کف درّه به ارتفاع درّه، شاخص گرادیان طولی رودخانه و شاخص پیچ‎وخم رودخانه استفاده شده است. به‎طورکلّی، دانش تکتونیک ژئومورفولوژی، مطالعه‎ی ساختارهایی است که بر اثر تکتونیزم و عکس‎العمل میان فرآیندهای تکتونیکی و ژئومورفولوژیکی حاصل شده‎اند. رودخانه‎ی فصلی حصارک، حوضه‎ی آبخیز حصارک را زهکشی کرده و از به‎هم‎پیوستن دو شاخه‎ی اصلی تشکیل شده است. بنابراین، هر شاخه به‎عنوان یک زیرحوضه در نظر گرفته شده و شاخص‎های ژئومورفیک برای هر زیرحوضه، جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. با توجّه به ویژگی‎های خاصّ هر یک از شاخص‎ها و نتایج حاصل از آنها در سه زیرحوضه، مشخّص شد که حوضه‎ی حصارک از نظر تکتونیکی جزء مناطق فعّال است.

کلیدواژه‌ها