دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1391 (2) 
شناسایی اشکال فرسایش بادی دشت رفسنجان

صفحه 127-144

احمد عباس نژاد؛ سمیه ذهاب ناظوری